Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úvodná stránka obce Pruské

Aktuálne oznamy

Prijímanie detí do Materskej školy na školský rok 2017/2018

Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Pruské 369, 018 52 Pruské vyhlasuje prijímanie detí do Materskej školy na školský rok 2017/2017. 
Termín podávania žiadostí: od 02. 05. 2017 (utorok)  –  05. 05. 2017 (piatok) v čase od od  11:00 hod. do 15:30 hod. v Materskej škole. Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Baginová, zástupkyňa pre materskú školu. 
Prijímanie detí do materskej školy upravuje § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. ...viac...


 

Stretnutie občanov Podvažia s predsedom PD Vršatec Pruské

Dňa 14. 02. 2017 sa uskutočnilo stretnutie občanov z Podvažia s predsedom PD "Vršatec Pruské" INg. Jánom Kopšom, za účasti MUDr. Viliama Cíbika, PhD., starostu obce Pruské. 

Zápis z tohto stretnutia si môžete pozrieť v prílohe tohto oznamu. 
 
viac...


 

Podnet od pani Dohňanskej a odpoveď starostu obce a predsedu PD Vršatec Pruské

Dňa 08. 11. 2016 bol na Obecný úrad v Pruskom doručený podnet p. Mgr. Evy Dohňanskej (v prílohe tohto oznamu). 
 
Takisto v prílohe tohto oznamu si môžete vo formáte *.pdf stiahnuť dokument - odpoveď starostu obce. 

Ako tretí súbor si môžete v prílohe stiahnuť odpoveď predsedu PD Vršatec Pruské Ing. Jána Kopšu.
Ako posledný list si môžete v prílohe stiahnuť odpoveď Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 
viac...


 

Oznam odpady

Zákaz spaľovania biologicky rozložiteľných odpadov
Upozorňujeme občanov, že spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané. Napriek tomu k tejto situácii dochádza pravidelne,  pričom sa porušujú viaceré zákony – zákon o odpadoch, Občiansky zákonník  a tiež zákon  ochrane pred požiarmi.
Pri spaľovaní biologických odpadov sa uvoľňujú toxické látky, ako napr. oxid uhoľnat ...viac...


 

Upozornenie pre majiteľov psov

V poslednom čase boli opätovne zaznamenané viaceré sťažnosti občanov na voľný pohyb psov po obci, najmä v nočných hodinách a páchaniu škôd psami na domácich zvieratách. Pripomíname všetkým majiteľom psov, že sú povinní zabezpečiť, aby pes neohrozoval ľudí, zvieratá a nepáchal škody na majetku iných občanov a nemohol sa voľne pohybovať po obci. Zároveň prosíme o chápavý prístup tak, aby radosť chovateľa nebola na úkor bezpečnosti spoluobčanov.  ...viac...


 

Zákaz ukladania odpadu pred bránu zberného dvora

Dôrazne upozorňujeme všetkých občanov, že je zakázané UKLADAŤ odpad pred bránu zberného dvora !!!
 
Uložený odpad vytvára bariéru chodcom v pohybe po chodníku. Uloženie odpadu na zbernom dvore si občania môžu dohodnúť počas úradných hodín Obecného úradu, prípadne po telefonickej dohode s prednostom úradu. 
Podľa platných zákonov porušenie tohto zákazu bude považované ako priestupok a vinníkovi môže byť uložená pokuta až do výšky ...viac...


 

Predaj na trhových miestach v obci Pruské

Podľa platnej legislatívnej úpravy fyzické osoby (FO) a právnické osoby (PO), ktoré chcú realizovať ambulantný predaj v obci Pruské sú povinné požiadať obec o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste (ďalej iba „povolenie“).
Pri podaní žiadosti o vydanie povolenia je predávajúci povinný predložiť fotokópiu z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, ktorá je označená ...viac...


 

Zákaz ukladania biologických odpadov do nádob na komunálny odpad

Upozorňujeme občanov, že je zakázané ukladať biologicky rozložiteľné odpady (lístie, burina, konáre, tráva) do komunálneho odpadu a tiež do nádob na komunálny odpad. V prípade, že zamestnanci obce zistia pri vývoze prítomnosť tohto odpadu v nádobe, táto im nebude vyprázdnená. Takisto sa pri vývozoch komunálneho odpadu nebudú zberať vrecia s biologicky rozložiteľným odpadom. Tento odpad je nevyhnutné zhodnocovať kompostovaním. Obec ponúka občanom ...viac...


 

Informácie o zákaze zastavenia na námestí

Vzhľadom na časté porušovanie zákazu zastavenia na námestí dávame do pozornosti všetkým vodičom  platné znenie zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. , kde v paragrafe 25 sa píše nasledovné:
(1) Vodič nesmie zastaviť a stáť
d) na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru "T" na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty,
f) na zastávke vozidla pravidelnej ...viac...


 

Možnosť získania kompostéra od obce

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že počas úradných hodín si môžete na Obecnom úrade prevziať plastové kompostéry, ktoré boli zakúpené z prostriedkov Environmentálneho fondu. Podmienkou je podpísanie zmluvy a zaplatenie manipulačného poplatku.
Pre každú domácnosť je určený 1 ks komposteru. Pre domácnosti v rodinných domoch väčší s objemom 720 litrov, kde je manipulačný poplatok 7 € a pre domácnosti v bytových domoch je určený menší komp ...viac...


 

Miestne dane a poplatky v roku 2017

Obec Pruské ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2016 nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt a pod.)
v katastrálnom území obce Pruské, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2017.
Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, ap ...viac...


 

Za obsah zodpovedá
Ing. Peter PECUŠ

dnes je: 23.4.2017

meniny má: Vojtech

webygroup
ÚvodÚvodná stránka