Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Ťažba štrkopieskov v k.ú. Pruské

Ťažba štrkopieskov v lokalite Kúty - plán využívania ložiska

V prílohe si môžete stiahnuť informačný materiál Plán využívania ložiska na ťažbu štrkopieskov v lokalite "Kúty" (Podvažie), ktorý predložila spoločnosť JMD Trade, s.r.o., Dubnica nad Váhom. V prílohe je textová časť, ako aj grafická časť predloženého materiálu.


 

Odpoveď štátneho tajomníka - ťažba štrkopieskov na nevyhradenom ložisku Košeca

V prílohe tejto správy si môžete stiahnuť odpoveď štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR (ako nástupníckeho ministerstva po zrušenom Ministerstve životného prostredia SR) na požiadavku starostu obce o stretnutie ohľadne ťažby štrkopieskov v nevyhradenom ložisku v Košeci.

 


 

List z OÚŽP Trenčín k výrubu drevín v korytách vodných tokov

V priloženom súbore vo formáte *.pdf si môžete prečítať listy z Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne, týkajúce sa výrubu drevín v korytách vodných tokov.


 

Odpoveď na žiadosť o preskúmanie rozhodnutia

V prílohe si môžete pozrieť a stiahnuť odpoveď z Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne na podnet starostu obce na pozastavenie výkonu rozhodnutia - výrub drevín z koryta a pobrežného pozemku vodného toku Váh.

 

 


 

Odpoveď p. Olivovi

Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí text odpovede p. Olivovi ohľadne jeho listu, ktorý bol doručený na Obecný úrad. V prílohe si môžete stiahnuť jeho znenie.

 


 

Pre lepšiu orientáciu

V prílohe si môžete stiahnuť a pozrieť Listy vlastníctva (stiahnuté z verejne prístupnej stránky Katastrálneho úradu) Urbárskeho a pasienkového spoločenstva v Ilave, ako aj urbárskeho spoločenstva v Košeci.

 

Takisto je možné v prílohe nájsť aj výpis z Obchodného registra SR - firmy PROFINANCE SLOV, s.r.o. a firma Ilavské štrkopiesky, s.r.o.

 


 

Žiadosť o vydanie predbežného opatrenia

V prílohe si môžete prečítať Žiadosť o vydanie predbežného opatrenia, súvisiaceho s výrubom stromov na brehoch vodného toku Váh.


 

Stretnutie občanov v miestnej časti Podvažie

V prílohe si môžete prečítať Zápis z krátkeho stretnutia občanov miestnej časti Podvažie. Takisto si môžete stiahnuť súbor vo formáte pdf (A4), kde je zakreslený ťažobný priestor na štrkopiesky.

 

 


 

List z Považských štrkopieskov

Dnes, dňa 05.03.2010 bol doručený na Obecný úrad v Pruskom list z firmy Považské štrkopiesky, s.r.o., Chorvátsky Grob, ktorý si môžete prečítať a stiahnuť, je uverejnený v prílohe.

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

starosta obce


 

Stretnutie s Ing. Olivom

Dňa 11.02.2010 na OcÚ prebehlo rokovanie s Ing. Olivom, ktorý požiadal o stretnutie so starostom obce v rámci ťažby štrkopieskov v nevyhradenom ložisku Košeca.

V prílohe je možné si stiahnuť zápis zo stretnutia, podpísaný starostom obce a Ing. Olivom. V prílohe je iba elektronická verzia, podpísaný zápis je totožný s elektronickým, je založený v spise a v prípade potreby je k dispozícii k nahliadnutiu.

 


 

Zriadenie komisie pri Obecnom zastupiteľstve

V zmysle platných zákonov pre jasnú definiciu právneho postavenia pracovnej skupiny k Zámeru: "Ťažba štrkopieskov na nevyhradenom ložisku Košeca" starosta obce predkladá návrh transformácie pracovnej skupiny na pracovnú komisiu pri Obecnom zastupiteľstve obce Pruské.

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

starosta obce


 

Záznam z rokovania a rozsah hodnotenia - ťažba štrkopieskov

V prílohe si môžete stiahnuť záznam z rokovania a rozsah hodnotenia k zámeru "Ťažba štrkopieskov na nevyhradenom ložisku Košeca" , ktorý bol dnes, 27.02.2009 zverejnený na internetovej stránke obce Pruske - www.obecpruske.sk

Podľa paragrafu 30, ods. 5 zákona č.24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov môžu verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti do 10 dní od jeho zverejnenia podľa odseku 4 príslušnému orgánu - Ministerstvu životného prostredia SR, ktorý ich po vyhodnotení doručí navrhovateľovi.

 

Zároveň starosta obce zvoláva stretnutie pracovnej skupiny k tomuto zámeru na

 

nedeľu, 01.03.2009 o 18.40 hod. v Klube dôchodcov na Obecnom úrade v Pruskom.

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

starosta obce


 
Rozsah hodnotenia a záznam z rokovania

 

Zámer ťažby štrkopieskov v elektonickej podobe

Vážení občania,

 

v prílohe tohto oznamu je súbor na stiahnutie, kde si môžete pozrieť zoskenovaný zámer: Ťažba štrkopieskov na nevyhradenom ložisku Košeca.

 

 

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

starosta obce


 

Druhé stretnutie pracovnej skupiny,týkajúce sa ťažby štrkopieskov

Vážení spoluobčania,

dovoľujem si Vás pozvať na 2. stretnutie všetkých, ktorí chcú pomôcť riešiť problematiku Zámeru ťažby štrkopieskov v katastri Košeca na nedeľu 08.02. o 18.40 hod. v Klube dôchodcov na Obecnom úrade v Pruskom.

 

Program:

 

 1. Rozbor jednania z piatku 06.02.2009 na Ministerstve životného prostredia SR

2. Dohodnutie ďalšieho postupu v rokovaní

 

 Prosím o konštruktívny prístup a účasť občanov k čo najširšej dohode na ďalšom postupe.

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

starosta obce


 
Ťažba štrkopieskov - prerokovávanie investičného Zámeru

 
Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Považská vodárenská spoločnosť

 

Krátky zápis z rokovania pracovnej skupiny

Dňa 25.01.2009 sa uskutočnilo pracovne rokovanie k zámeru: "Ťažba štrkopieskov na nevyhradenom ložisku Košeca" (ďalej iba zámer).

Priebeh :

1. Občania sa ešte vrátili k samotnému zámeru a pýtali sa na detaily.

2. Starosta vysvetlil 2 rozdielne pojmy - stanovisko k zámeru a stanovisko zo dňa 03.03.2008.

3. Starosta prítomným popísal postup pri prerokovaní a príčiny k rozhodnutiu k obecnému referendu.

4. Starosta verejne prisľúbil maximálnu informovanosť a rokovanie s občanmi aj vo veci upraveného zámeru.

5. Starosta prevzal výzvu občanov, ktorú po vysvetlení dvaja z troch podpísaných signatárov požiadali stiahnuť, bude o veci informovať zastupiteľstvo obce.

6. Občania vyzvali k ďalším rokovaniam so zodpovednými orgánmi.

7. Starosta oboznámil prítomných so stavom a riešením petície k oprave cesty v Podvaží.

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

starosta obce


 

Pracovná skupina

Dovoľujem si vyzvať všetkých, ktorí majú záujem pomôcť pri argumentácii k zámeru "Ťažba štrkopieskov na nevyhradenom ložisku Košeca" k účasti v pracovnej skupine.

 

Postup :

 

1. Oslovenie všetkých, ktorí argumentovali na rokovaní v Kultúrnom dome v stredu dňa 14.01.2009 k uvedenej problematike k zaslaniu prezentovaného podnetu v písomnej forme.

2. Pracovné stretnutie so zástupcami petičného výboru.

3. Zvolanie stretnutia bez investora za účelom sumarizácie argumentov.

4. Príprava podkladov k informačnej kampani k obecnému referendu.

 

Termín a miesto stretnutia upresníme a zverejníme cestou miestneho rozhlasu.

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

starosta obce


 

Ťažba štrkopieskov na nevyhradenom ložisku Košeca - stretnutie s občanmi

Dňa 05.01.2009 obec požiadala Ministerstvo životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa ohľadne zaslania zámeru: Ťažba štrkopieskov na nevyhradenom ložisku Košeca, s ohľadom na prebiehajúce vianočné a novoročné sviatky.

 

V predmetnej veci sa uskutoční dňa 14.01.2009 stretnutie s občanmi a závery z tohto rokovania budú zhrnuté v stanovisku, ktoré bude zaslané na MŽP SR do 20.01.2009.

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

starosta obce


 

Za obsah zodpovedá
Ing. Peter PECUŠ

dnes je: 27.6.2017

meniny má: Ladislav, Ladislava

webygroup
ÚvodÚvodná stránka