Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Pruské

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy Vytlačiť
 

Obec Pruské v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v  školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy - Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská 369, 018 52 Pruské  s nástupom od 27. augusta 2018.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady: 

 • splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“), 
 • dosiahnutie kariérového stupňa – pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona 596/20003 Z.z.

Iné požadované pre

Iné požadované predpoklady:

 • osobnostné a morálne predpoklady, 
 • bezúhonnosť, 
 • ovládanie štátneho jazyka slovom a písmom,
 • znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovno-právnej legislatíve školy,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet, e-mail)

 

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania, 
 • doklady preukazujúce najvyššie dosiahnuté vzdelanie (vo forme overenej kópie), 
 • doklady preukazujúce vykonanie 1. Atestácie alebo jej náhradnej formy (vo forme overenej kópie),
 • originál výpisu z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), 
 • profesijný životopis, 
 • koncepčný zámer rozvoja školy (v rozsahu najviac 3 strany A4), 
 • písomný súhlas uchádzača na použitie a spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Termín podania prihlášky: do 12:00 hod. dňa 28. 05. 2018 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu v Pruskom.

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „ VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ s MŠ H.G. Pruské“ – „NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo zašlite poštou na adresu: Obec Pruské, 018 52 Pruské 1.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti  alebo dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady. Prihlášky doručené po termíne sa do konania nezaradia a neotvorené sa vrátia uchádzačovi. 
Obec Pruské ako vyhlasovateľ výberového konania a zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské poveruje príslušnú radu školy, aby uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového konania, oznámila termín a miesto výberového konania, a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

 

V Pruskom, dňa 23.04.2018

Vyvesené dňa: 23. 04. 2018 
Zvesené dňa: 

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD., starosta obce


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 22.3.2019

meniny má: Beňadik

webygroup
ÚvodÚvodná stránka