Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Pruské

Oznámenie o začatí správneho konaniaVytlačiť
 

OBEC PRUSKÉ 

Obecný úrad Pruské , Pod kostolom 1 ,018 52 Pruské

 

IČO: 00317721 DIČ: 2020610966 

tel: 042/4492730, 4492753  fax:042/4492730  e-mail:obec.pruske@stonline.sk

 

 

Č.k.: 327/2019 EB41-5                                                      Pruské, 06.02.2019

vybavuje: MUDr. Viliam Cíbik. PhD.

 

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

 

Na obec Pruské bola podaná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 stromov (1 ks jaseň a 1 ks orech), rastúci mimo lesa na pozemku pare. č. KNC 166 - zast. plocha v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Keďže ste v zmysle § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov účastníkom tohto konania, týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že správny orgán upúšťa od ústneho pojednávania a aj miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť na obci Pruské, 018 52 Pruské 1, oddelenie ochrany životného prostredia, najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Zverejnením oznámenia na internetovej stránke obce Pruské www.obecpruske.sk sa o začatí konania upovedomujú aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré majú možnosť v súlade s ustanoveniami § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. písomne alebo elektronicky prihlásiť sa za účastníka konania najneskôr do 7 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

MUDr. Viliam Cíbik, PhD. starosta obce


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 25.6.2019

meniny má: Olívia, Tadeáš

webygroup
ÚvodÚvodná stránka