Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Pruské

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

 

 

 

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

 

 

Na obec Pruské bola podaná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zastavanom území obce na pozemku pare. č. KNC 657 - ost. plocha (v KNE pare. č. 693) v k.ú. Dulov, a to 20 ks tuja - krovitý porast, ktorý koreňovou sústavou poškodzuje okolité hroby; a na pozemku pare. č. KNC 645/1 - zast. plocha v k.ú. Dulov, a to 1 ks smrek obyčajný s obvodom kmeňa 110 cm, ktorý svojou korunou poškodzuje fasádu budovy HaZ súp. č. 287 v obci Dulov a bráni zatepleniu objektu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a § 17 vyhlášky č. 24/2003 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Keďže ste v zmysle § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov účastníkom tohto konania, týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomujeme a oznamujeme, že správny orgán upúšťa od ústneho pojednávania a aj miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť na obci Pruské, 018 52 Pruské 1, oddelenie ochrany životného prostredia, najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Zverejnením oznámenia na intemetovej stránke obce Pruské www.obecpruske.sksa o začatí konania upovedomujú aj združenia s právnou subjektivitou, ktoré majú možnosť v súlade s ustanoveniami § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. písomne alebo elektronicky prihlásiť sa za účastníka konania najneskôr do 7 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.

V prípade, že sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

 

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
starosta obce

 

11.03.2019

Oznámenie sa doručuje:

Účastníkom konania:

  1. Obec Dulov, 018 52 Dulov 168
  2. Obec Pruské, 018 52 Pruské 1 - k zverejneniu na web stránku obce Co: spis
 

 

 


 
 

Nenašli sa žiadne akcie

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka