Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybaviť

Evidencia obyvateľstva

obrázok obec PruskéPrihlásenie na trvalý pobyt - na počkanie, bez poplatku
Potrebné doklady:
- list vlastníctva alebo nájomná zmluva, prípadne súhlasy vlastníkov  
- občiansky preukaz
- rodný list u detí do 15 rokov
- sobášny list


Prihlásenie k prechodnému pobytu - na počkanie, bez poplatku
Potrebné doklady:
- list vlastníctva
- v prípade podnájmu alebo prenájmu súhlas od vlastníka bytu,
- občiansky preukaz
- rodný list

 

Potvrdenie o trvalom pobyte - na počkanie + poplatok 5 €
Potrebné doklady:
- občiansky preukaz
- v prípade vydania potvrdenia pre sociálne účely je žiadateľ od poplatku oslobodený


Pridelenie súpisného čísla - do 30 dní, bez poplatku
Potrebné doklady:
- žiadosť o pridelenie súpisného čísla
- kolaudačné rozhodnutie (ak bola stavba postavená pred rokom 1976 iný doklad o vlastníctve stavby a doklad, na akej parcele je budova postavená)
- list vlastníctva
- geometrický plán s uvedením adresného bodu.


 

Matrika

Uzavretie manželstva - na počkanie

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu alebo cirkvi. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom štátu, ktorý nie je príslušný podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov prevezme doklady potrebné na uzavretie manželstva a vyhotoví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným orgánom štátu. Matričný úrad po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady:
• žiadosť o uzavretie manželstva /tlačivo poskytne matričný úrad/
• rodné listy obidvoch snúbencov
• občianske preukazy obidvoch snúbencov
• rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
• vdovec/vdova predkladá úmrtný list manžela/manželky
• neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predkladá právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
• rodný list
• doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
• doklad o štátnom občianstve
• doklad o pobyte
• potvrdenie o osobnom stave
• úmrtný list manžela/manželky, ak ide o ovdoveného cudzinca
• právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
• doklad ktorým možno preukázať totožnosť

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením a nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom.

Poplatky:
• Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70 €
• Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 €
• Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20 €
• Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej miestnosti 70 €
• Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 € 


Zápis úmrtia do matriky - na počkanie bez poplatku
Úmrtie občana je potrebné oznámiť matričnému úradu kde nastalo úmrtie, na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár. Matričný úrad vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.
Potrebné doklady:
• List o prehliadke mŕtveho – vystaví lekár
• občiansky preukaz zomretého
• občiansky preukaz pozostalého, ktorý vybavuje úmrtný list 
 

Osvedčenie listín a podpisov na listinách - na počkanie

Pri osvedčení listín obec zodpovedá za to, že kópia listiny alebo jej odpis sa zhoduje s predloženým originálom.
Pri osvedčení podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený a že sa podpísala do osvedčovacej knihy.


Potrebné doklady:
• občiansky preukaz alebo cestovný doklad
• originál a fotokópia osvedčovanej listiny

Doba vybavenia:
• na počkanie

Poplatok:
• 1 strana 2 €
• 1 podpis 2 € 

Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska po rozvode - do 30 dní, bez poplatku
Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva oznámiť matričnému úradu, kde bolo uzavreté manželstvo, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.
Potrebné doklady:
• žiadosť o zmenu priezviska po rozvode
• právoplatný rozsudok o rozvode
• občiansky preukaz

Určenie otcovstva pred narodením alebo po narodení - na počkanie, bez poplatku
Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov.
Potrebné doklady:
• občiansky preukaz matky a otca
• rozsudok o rozvode matky /ak je rozvedená/

 

Vedenie osobitnej matriky - 3 mesiace, bez poplatku
Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky. Tieto udalosti nahlási občan na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu. Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom . Listiny vydané v cudzine musia byť opatrené vyšším overením.
Potrebné doklady:
• rodný list
• sobášny list
• úmrtný list
• osvedčenie o štátnom občianstve

 

Vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu - na počkanie, poplatok 5 €

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ ktoré sa týkajú jeho alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike kde udalosť nastala.
Potrebné doklady:
• občiansky preukaz

 

Zápis narodenia do matriky - na počkanie, bez poplatku
Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, kde sa dieťa narodilo. Matričný úrad vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení.
Potrebné doklady:
Dieťa narodené v platnom manželstve:
• sobášny list
• občianske preukazy rodičov
Dieťa narodené slobodnej matke:
• občiansky preukaz
Dieťa narodené rozvedenej matke:
• právoplatný rozsudok o rozvode
• občiansky preukaz
Dieťa narodené vdove:
• úmrtný list zosnulého manžela
• občiansky preukaz

 


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka