Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Cirkev

Rímsko – katolícka cirkev, farnosť Pruské

Kontakt:  Rímsko – katolícky farský úrad, 
               Pruské 381
               018 52 Pruské
               tel.: 042/4492 672.

               www.fara.sk/pruske

              Správca farnosti: Mgr. Ivan Kňaze, mobil: 0905 532 597, email: ivan@erko.sk  

 

 

Kostol sv. Petra a Pavla

Na mieste terajšieho kostola stál voľakedy menší kostol. Ten postavili začiatkom 13.storočia, ako o tom svedčil kameň v hlavnom oltári s vyrytým rokom vzniku: 1221. Pretože časom nestačil pre potreby veľkej pruštianskej farnosti, kostol v roku 1769 zbúrali až po múry svätyne, ktoré tvoria kaplnku terajšieho kostola. Na mieste zbúraného kostola miestny gróf František Xaver Königsegg s manželkou Sidoniou, rod. Eszterházyovou spolu s miestnymi farníkmi postavili nový kostol. Stavba trvala 10 rokov. Kostol bol posvätený v roku 1780. Je postavený v nekorom barokovom slohu, priečelie je vyzdobené bohatou štukovou rokokovou ornamentikou. Kostol sa vyznačuje ojedinele vzácnou jednotnou architektúrou, ako zvnútra, tak i zvonku.
V roku 1880 bol kostol zreštaurovaný, pri príležitosti storočnice tohto chrámu.
V roku 1937 majster Adam z Rožňavy kostol vymaľoval.
V roku 1950 bola zhotovená nová strecha kostola.
V roku 1971 bol kostol opravený zvonka a v roku 1974 bol vymaľovaný zvnútra.
V roku 1985 v interiéri kostola bola inštalovaná nová krížová cesta, spolu s obetným stolom, ambonou a sedesom.
V rokoch 1987 – 1989 bola prekrytá medenou krytinou celá strecha a veža kostola. Táto krytina je tu doteraz.
V rokoch 1996 – 1998 bol zreštaurovaný obraz sv. Františka Xaverského v kaplnke, spolu s hrobom sv. Vincenta.

Zaujímavosti:
Hlavný oltár + bočné oltáre – vytvorené neznámym umelcom z okruhu Rafaela Donnera, viedenského kráľovského sochára.
Hlavný oltárny obraz vyobrazuje sv. Petra a Pavla, patrónov kostola, autor F. A. Maulbertsch.
Ľavý bočný oltár – zasvätený sv. Joachimovi a Anne, rodičom Panny Márie. Obraz nad týmto oltárom – Šimon Štok prijíma škapuliar od Panny Márie.
Pravý bočný oltár – zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému, autor Jozef Zanussi. Sochy predstavujú sv. Augustína a sv. Karola Boromejského. Tento oltár dal na vlastné náklady vybudovať vtedajší farár Anton Dattel, neskorší nitriansky biskup
V kaplnke je oltár s obrazom sv. Františka Xaverského spolu s hrobom sv. Vincenta.
Krásnym umeleckým dielom je kazateľnica, ktorá predstavuje loďku na mori života (na lodi učil aj Ježiš) a citlivo umelecky spracovaná krstiteľnica, ktorá zobrazuje krst Ježiša v Jordáne Jánom Krstiteľom.
Veľmi hodnotným je pôvodný barokový organ so skriňou, ktorý zhotovil známy slovenský organár Juraj Pažický z Rajca.


 

Rehoľa Menších bratov – františkáni

Františkánsky kostol sv. Juraja

Kontakt: Rehoľa Menších bratov – františkáni

                Františkánska ulica 2

                811 01 Bratislava

 

Kostol bol postavený v roku 1642. O jeho výstavbu sa zaslúžil vtedajší pán Vršatskéhé hradu a celého okolia Juraj JAKUSSITS, veszprémský a neskôr jágerský biskup. Veľmi mu záležalo, aby sa jeho poddaný ľud, poznačený reformáciou, vrátil naspäť ku katolíckej viere. Dal postavil kostol a kláštor a protireformačnú činnosť zveril reholi františkánov. Trakt do dvora bol pristavený až v roku 1740.
Budova kostola je postavená v ranobarokovom slohu, je ho súčasťou je aj krypta, kde je pochovaný Hugolín Gavlovič, a neskorobaroková kaplnka s bočnou arkádovou loggiou. Je to redukovaný typ rímskeho kostola II Gesu, typický pre stavby františkánov. Vnútorné zariadenie je barokové, z 18. storočia.
Objekt františkánskeho kostola je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 771/2. Pravidelné bohoslužby tu bývajú v nedeľu večer (počas letného obdobia).  Takisto ho využíva obec Pruské na organizovanie rozličných kultúrnych podujatí (Gavlovičovo Pruské, Kultúrna jar a jeseň, koncerty vážnej hudby, organové koncerty, ap.). Rekonštrukcia organu a priestorov kostola – v roku 1978.

Zaujímavosti:

Krypta Hugolína Gavloviča, 4. Slováka, zapísaného v zozname UNESCO, kde je samotný páter Hugolín Martin GAVLOVIČ pochovaný.
Pôvodný jednomanuálový organ s pedálom z roku 1732, jeho autorom je františkánsky fráter, Peregrín WERNER.
V kostole je aj druhý organ, ktorý je umiestnený v hlavnom oltári, nad oltárnym obrazom. Ide o mimoriadne zaujímavý nástroj, s veľkou pravdepodobnosťou jeho autorstvo možno pripísať kremnickémj organárovi Izákovi ROGLMAYROVI. Bohato zdobené prospektové píšťaly, vyrezávané čelá dlhších manuálových klávesov svedčia o starom pôvode. Organ je v dlhodobo nepoužívateľnom stave, ide o jeden z najvzácnejších organov na Slovensku, je nutné jeho komplexné zreštaurovanie.
Vstupný barokový portál, v nikách (výklenkoch) sochy svätých, ktoré sa momentálne rekonštruujú.


 
ÚvodÚvodná stránka