Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História obce

Vznik obce historia.gif
Kedy a ako vznikla obec, o tom niet žiadnych písomných dokumentov. Najstarší dokument sa datuje z r. 1244, v ktorom je obec Pruské spomínaná pod menom terra Pruska. Tento dokument je registrovaný pod číslom 266 v Diplomatickom archíve, nehovorí však o založení obce. Nakoľko tento, ako aj iné dokumenty, spomínajúce okolité obce, prezrádzajú nám dosť vysoký stupeň hospodárskeho, sociálneho a právneho vývoja už v 13.storočí, môžeme predpokladať, že obec bola založená v storočiach predchádzajúcich. Keď koncom 18. storočia zrúcali starý kostol, v hlavnom oltári našli kameň, do ktorého bolo vyryté, že kostol bol stavaný v roku 1221. Z toho vyplýva, že už vtedy obec jestvovala.

Názov obce
Stredné Považie, teda Trenčianska župa, sa kolonizovala v časoch starého Slovenska osadníkmi, pochádzajúcimi zo Sliezska a severnejších krajov pripadajúcich až do Pruska, ktoré bolo v tých časoch ešte slavianske. Takto obec dostala meno po svojich najstarších obyvateľoch. Na takéto prípady odvodenia mena obce na Slovensku je viac prípadov. V neskorších spisoch je spomínaná ýmito menami: Presca, Prusca, Possessio seu villa Pruschene, Pruske, Prozka, Prwska, Possessio Prwzka, Pryska, Possessio Pruske, Prwsk. V roku 1905 bolo meno obce pomaďarčené na Poroszka, ktorý názov v úradnom styku sa udržal až do roku 1918. V reči ľudu sa zachoval starý názov Pruské.
Čast obce Výčapy monografia pruske_img_2.jpg
Taktiež úradné listiny spomínajú, že neďaleko Pruského, smerom na východ, jestvovala ešte jedna osada pod menom Výčap alebo Výčapy. Majitelia tejto osady v najstarších časoch boli poddaní Trenčianskeho hradu, povýšení do stavu zemianskeho. Neskôr Výčapy kráľ daroval istému BECEND-ovi, ktorého otec je spomínaný pod menom Mikuláš. Neskôr sa osada Výčapy stala majetkom Vršateckého hradu. V roku 1243 hranice chotára Výčap sa udávajú:
rieka Váh, močiar Puruszka, voda Tuchyňa a hranice Moravy. Z toho vysvitá, že obec ležala medzi Pruským a Tuchyňou a bola totožná s východnou časťou terajšieho Pruského, ktorá si zachovala svoje staré meno (Výčapy). Mená Močiarová a Močiary, mená to honov južného chotára obce Pruské dokazujú, že tam museli byť močiare, z ktorých jeden a to močiar Puruszka spomínajú aj staré dokumenty ako hranicu pre Výčapy. Tieto močiare boli vysušené až v neskorších časoch, keď potoky zbiehajúce zo svahov vršateckých hôr boli v dolnom toku odvodnené. Ide najmä o potok stekajúci z Chrasti a o potok Podhradský. Najstaršia listina, ktorá hovorí o Výčapoch sa datuje z roku 1242 a nachádza sa v Diplomatickom archíve pod č. 257. V tomto dokumente je spomínaná ako terra Wychap. Neskoršie listiny ju spomínjaú ako terra Wycap, possesio seu villa Wychapy, possesic Wychap, Wycsap, Wyčap, Wicepa, Wicap.

Časť obce Podvažie 
monografia pruske_img_1.jpg

Začiatky osídlenia osady neskôr pomenovanej Podvažie možno datovať do obdobia udelených
prvých mestských výsad Ilave v rokoch 1330 - 1335. Medzi prvými privilégiami bolo určite aj právo prievozníctva cez Váh, aby sa zabezpečila preprava obchodníkov, trhovníkov a kupcov cez vodnú prekážku. Táto činnosť patrila Podvažanom a neskôr i opravy drevených mostov. V listinách z rokov 1460 a 1461 sa píše o spore Ilavčanov so zemepánom v Pominovci, kde sa poukazuje na kráľovské zeme a majer vo vlastníctve za Váhom, od nepamäti Ilavčanmi. Názov samotného osídlenia sa neuvádza, nakoľko sa chcela zdôrazniť príslušnosť k Ilave. Až v listine vydanej kráľom Matejom Korvínom zo dňa 26. januára 1473, ktorou odobruje prevod majetkov zo zemepána Blažeja Magyara na jeho zaťa Pavla Kinisziho sa v súpise panstva spomína samostatná obec Podvažie. Z toho vyplýva, že v roku 1473 mala obec svojho richtára a vlastný chotár. Z niekdajšej osady zviazanej s Ilavou sa postupne vyvinula samostatná obec. Názov sa ustálil podľa jej polohy, nakoľko sa nachádzala pod Váhom — Podvažie. Čiže - poniže Váhu a chotár bol často povodňami zaplavovaný. Hlavným zmyslom obce bolo zabezpečovať prievoz cez rieku, pokiaľ sa jej koryto nevzdialilo k Pruskému. V starých listinách sa píše, že kostolík v Pominovci z 12. storočia bol päťkrát na pravej a štyrikrát na í’avej strane „bludára”. V roku 2003 si občania pripomenuli 530 výročie prvej písomnej zmienky o obci a tiež 190 výročie jej zániku a presídlenia na pravý breh Váhu

Časť obce Savčina
V záznamoch sú zmienky o existujúcom starom majeri, ktorý vlastnil príslušník zemianskeho rodu z Mikušoviec Štefan Budjač prímením Turek s manželkou Annou Koyšovou (tiež zo zemianskeho rodu), ktorého potomkovia žijú doteraz v Savčinej. Jeho predok, kastelán a kapitán hradu Vršatec Ondrej Budjač bojoval po boku pána hradu Imricha proti Turkom v roku 1640. Na začiatku 19. storočia bol postavený nový majer (na parcele č. 19). Patril panstvu Buchlovice. Správcom majera a zároveň richtárom obce bol Štefan Lindisch, ktorý je spomínaný aj v záväzku (sľube) proti morovej rane z roku 1831. Na novom majeri boli aj remeslá.

Obec patrila pod panstvo Vršatec, jeho majitelia sa často menili (Ludányovci, Jakušičovci, Koniggsegovci). V stredovekých listinách Pruské bývalo označované ako OPPIDIUM – mestečko, malo právo konať 5 – x do roka dobytčie i výkladné jarmoky. 

monografia pruske_img_25.jpgV rozsiahlom anglickom parku sa nachádza renesančný kaštieľ, ktorý postavili koncom 16. storočia. V súčasnosti sú priestory kaštieľa i jeho okolia využívané ako Stredná odborná škola (kedysi PTŠ - Poľnohospodárska a technická škola, neskôr SOUP - Stredné odborné učilište poľnohospodárske a ZSŠP - Združená stredná škola poľnohospodárska).  Toto zariadenie ako jediné v obci poskytuje aj ubytovacie služby.
Taktiež v priestoroch bývalého františkánskeho kláštora je dnes Domov sociálnych služieb LÚČ (predtým Domov dôchodcov).
Vo farskej záhrade sa nachádzajú tri unikátne kusy tisu obyčajného. Ich vek sa odhaduje na 700 rokov a sú chránenou kultúrnou pamiatkou.
V súčasnej dobe je Pruské strediskovou obcou. Je dobre vybavená sieťou zariadení ostatnej sociálnej infraštruktúry. Nachádza sa tu Základná škola Hugolína Gavloviča s materskou školou, Stredná odborná škola, obvodné zdravotné stredisko. V obci podniká 120 živnostníkov, ktorí poskytujú širokú škálu služieb na veľmi dobrej úrovni.


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka