Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

Ing. Branislav TRENČAN, PhD.

tel.: 042/4492 753, fax: 042/4492 730

e-mail: kontrolor(at)obecpruske.sk
 

 

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2022.

 


 

Poslanie a kompetencie hlavného kontrolóra

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce

Pôsobnosť hlavného kontrolóra: 

- vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce, 
-  vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
- predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
- predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, 
- spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.
- zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným. 
- je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných okumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

 


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka