Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne dane a poplatky

Informácie k miestnym daniam a poplatkov v roku 2018

Obec Pruské ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2018 nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Pruské, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2019. Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, apod.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia. 

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, priznanie podáva každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, ak sa však  spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.
Príslušné tlačivá si môžu vyzdvihnúť na OcÚ v Pruskom alebo stiahnuť z internetovej stránky obce Pruské. Pri predkladaní vyplnených tlačív je vhodné, aby si daňovníci priniesli aj príslušné doklady.
Upozorňujeme občanov, že platby za daň z nehnuteľností bude obec prijímať až na konci mesiaca máj 2019, po spracovaní doručených priznaní a vytlačení príslušných rozhodnutí. Konkrétne termíny budú vyhlásené v miestnom rozhlase a zverejnené na webovej stránke obce.

 

1. Obec Pruské prijala nové Všeobecne záväzné nariadenie č.04/2015, ktorým sa upravujú podmienky ukladania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (KO a DSO) na území obce Pruské na rok 201. 

2. Sadzby pre daň z nehnuteľnosí na rok 2018 sa nemenili, ostali pôvodné, aké boli v roku 2016 a 2015. 

3. Daň za psa sa nemenila, sú platné sadzby ako v roku 2018:  
a) v rodinných domoch 6€/pes  
b) v bytových domoch (činžového typu) 10 €/pes 
c) strážny pes v objekte podnikateľského subjektu (PO, FO - podnikateľ) 6 €/pes  
d) v osadách Dolné a Horné DÍžavy 3€/pes 

3. Poplatok za  KO a DSO na rok 2017 zostal nezmenený, pre fyzické osoby je 18,25 EUR/osoba a pre právnické osoby 60,06 1 ks smetná nádoba 110 l, typ KUKA. 

Upozorňujeme všetkých občanov, že povinnosť platiť miestny poplatok za KO a DSO je stanovená zákonom a má ju každý občan SR. Poplatok je potrebné uhradiť v tej obci, kde sa občanovi táto služba poskytuje, teda tam, kde sa zdržuje, čo sa nemusí zhodovať s miestom trvalého pobytu.  V prípade akýchkoľvek zmien pri určovaní výšky miestneho poplatku za KO a DSO občan je povinný nahlásiť všetky zmenené skutočnosti najneskôr do 30 dní, kedy zmena skutočností nastala! 
Vzhľadom na to, že náklady na odpadové hospodárstvo obce sú vysoké, dôrazne žiadame všetkých občanov, aby zodpovedne nahlásili počet osôb, ktoré sa v domácnosti zdržujú a produkujú odpad. Obec im vydá potvrdenie, že sú evidovaní ako platitelia odpadu v obci Pruské do miesta ich trvalého bydliska. 

V prípade potreby kontaktujte zodpovedného zamestnanca Bc. Michala Barcíka na tel. čísle 042/2851 109 alebo emailom na adrese michal.barcik(at)obecpruske.sk 

V prílohe si môžete stiahnuť príslušné tlačivá k dani z nehnuteľnosti a poplatku za KO a DSO. 

 


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka