Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odpady v Pruskom

Informácia

Obec Pruské informuje obyvateľov o úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Pruské za rok 2018

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov  v obci Pruské za rok 2018 je 31.10 %.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z hmotnosti vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci Pruské a hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v obci Pruské za rok 2018.

 

Uvedená informácia je dôležitá pre určenie sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v roku 2019.


 

Triedený zber odpadov v Pruskom

Obec musí od 1. januára 2010 mať zavedený triedený zber papiera, plastov, kovov a skla, ktoré nepatria do komunálneho odpadu.  Do komunálneho odpadu sa taktiež nesmie ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, vrátane cintorínov a ďalšej zelene, ktorý sa nesmie zneškodňovať (spaľovať alebo ukladať na skládku). Obec je povinná  zabezpečiť najmenej 2 x do roka zber a prepravu objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov. 
Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, to znamená, že sme to my, všetci občania!
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (KO a DSO) je povinný: zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci, užívať zberné vrecia a zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci, ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných vriec a zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. 
Zakazuje sa: uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, t.j.  zakladanie „čiernych skládok“, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch, teda zakazuje sa spaľovanie odpadu v domácnosti, v záhrade apod., zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu, vykonávať skládkovanie odpadu.
Po obci sú rozmiestnené zberné hniezda s nádobami, kde občania môžu odpad odovzdať. V prípade, že je nádoba plná, prosím použite nádobu v inom zbernom hniezde. 

KOMUNÁLNY ODPAD
Do komunálneho odpadu patrí: hrubo znečistené suroviny, prach, špina, popol z uhlia, použité hygienické vložky, cigaretové nedopalky, niektoré viacvrstvové obaly (od kávy, korenín, ...), keramika, zrkadlá, faxový papier, mäsité zvyšky jedál, kosti, obväzy, koža, obuv, zamastený alebo inak znečistený papier, apod. Je sústreďovaný do  nádob na odpad. Vývoj je realizovaný podľa platného harmonogramu ( 1 x za dva týždne, vždy vo štvrtok a poatok). V prípade akejkoľvek zmeny sú občania informovaní cestou oznamu v miestnom rozhlase alebo oznamom na webovej stránke obce. 

PAPIER A LEPENKA
Noviny, časopisy, zošity, baliaci papier, vlnitú lepenku, staré pohľadnice, hladkú lepenku (škatuľky od liekov), obuvnícku lepenku, kartóny, knihy bez väzby, kancelársky papier, bločky z obchodov, lístky z kina, z dopravy, listy, obálky, malé kúsky po strihaní, rezaní papiera, čistý papier od potravín, atď.  
Prosím nevhadzujte: pláty od vajíčok, obaly od polotovarov v prášku (halušiek, pudingov, polievok, korenín, semien, cukru, šumienok, poliev, želatín...), jednorazové plienky, kopírovací papier (indigo), asfaltový a dechtový papier, brúsny papier, mastný papier od mäsových výrobkov, voskovaný papier, krepový papier, papier od koláčov, stieracie žreby a znečistený a mokrý papier. Odpad vhadzujte do nádob na to určených, kartónové obaly musia byť zložené! 

BIELE A FAREBNÉ SKLO
Prázdne sklenené fľaše bez zátok a uzáverov,  sklenené obaly, sklo z okuliarov, ... Možné vhadzovať aj s etiketami. 
Prosím nevhadzujte: tabuľkové sklo, sklenené črepy, keramiku, kamenivo, porcelán, lepené a drôtované sklo, kalené sklo, mliečne sklo, varné sklo, zrkadlá, žiarovky, žiarivky, TV obrazovky, sklobetónové tvárnice, plné fľaše a znečistené sklo.Tabuľkové sklo a sklenené črepy môžete odniesť priamo do zberného dvora alebo do výkupní v okolí. Najväčší problém: ak sú fľaše silne znečistené a zmiešané s farebným sklom, ktoré patrí do zelených kontajnerov. Naši pracovníci ho musia potom triediť ručne! Odpad vhadzujte do nádob na to určených. 

VKM (VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY, TETRAPACKY)
Rozrezané a opláchnuté nápojové kartónové obaly (takzvané tetrapacky) od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov, vína,  apod.
Uvedený odpad môžete odniesť odovzdať prostredníctvom detí do Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča alebo na zbernom dvore. Takisto ho môžete odovzdať 2 x do roka počas zberových dní v obci Pruské. Do budúcnosti plánujeme rozšíriť zberné nádoby aj o tento druh odpadu.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉ ODPADY
Zvyšky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla, kvety, tráva, lístie, drobné konáre, väčšie konáre posekané ručne alebo štiepkovačom, mladá burina, piliny a hobliny, drevený popol, vlasy, chlpy, apod. Takisto sem patria aj kuchynské a domové bioodpady: všetky rastlinné zvyšky z prípravy jedál (z čistenia ovocia a zeleniny), zvyšky varenej stravy, usadenina z kávy, banány, pomaranče, citróny, potraviny po záručnej lehote, zvädnuté kytice, opotrebovaná zemina z kvetináčov, bioodpady z chovu hospodárskych zvierat (hnoj, hnojovica, močovka) hlavne z chovu dobytka, hydiny, koní, zajacov a pod., uložené na slame alebo drevených pilinách. Každá domácnosť, ktorá doteraz tak neurobila, si môže na Obecnom úrade prevziať kompostér po uzatvorení zmluvy o výpožičke a zaplatení manipulačného poplatku. 

PLASTY
Plastové PET a PE fľaše od minerálok, malinoviek, vína, kofoly, oleja, octu, aviváže, sirupov, LDPE a HDPE číre záhradné fólie, igelitové tašky a mikroténové vrecká, ... fľaše od kozmetických prípravkov (šampóny, sprchové gély, krémy, mlieka, ...), vrecká od mlieka, nádobky od jogurtov, smotany, masla, rastlinného masla; plastové poháriky, atď. Všetky plasty musia byť umyté a čisté! 
Prosím nevhadzujte: obaly od sladkostí a slaností, polystyrénové tácky, vedrá, prepravky, hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, plastové okná, plastový nábytok, plné a znečistené plasty. 
Je potrebné vyprázdniť vzduch, vrece dobre stlačiť a uviazať pevným povrazom. Zber zmesových plastov: 1 x mesačne vždy v posledný piatok v mesiaci.  

POUŽITÝ RASTLINNÝ OLEJ 
Použitý rastlinný olej z kuchyne. V žiadnom prípade nezmiešavajte potravinové oleje a motorové oleje. Motorové oleje sú nebezpečný odpad. Zber použitého rastlinného oleja: 1 x mesačne, vždy v posledný piatok v mesiaci, spolu so zberom zmesových plastov, prípadne môžete priniesť na zberný dvor v pevnej a uzatvorenej fľaši.  

KOVY
Kovy a kovové obaly môžete priniesť na zberný dvor alebo odovzdať 2 x ročne počas zberových dní obce Pruské, prípadne vo výkupniach v okolí.

TEXTIL
Obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, obrusy, utierky, staré handry, vlna, priadze, apod. Textil môžete odovzdať do kontajnerov na to určených, ktoré sú rozmiestnené po obci. Takisto sa minimálne 1 x ročne vykonáva zber šatstva pre charitu. Textil môžete takisto odovzdať 2 x ročne počas zberových dní obce Pruské. 

ELEKTRICKÝ A ELEKTRONICKÝ ODPAD
Sem patrí: nerozobraté televízory, rádia, počítačová a kancelárska technika, discmany, videokamery, videorekordéry, hi-fi zariadenia, telefóny, mobily, variče, kávovary, umývačky, sporáky, vysávače, žehličky, mangle, mlynčeky, hriankovače, chladničky, mrazničky, práčky, ventilátory, sušičky, klimatizačné zariadenia, elektrické radiátory, spotrebiče na vykurovanie, svietidlá, žiarovky, žiarivky, výbojky, hodiny a hodinky, váhy, vŕtačky, elektrické pílky, šijacie stroje, ručné elektrické náradie, apod.  Elektroodpad môžete odovzdať 2 x ročne počas zberových dní obce Pruské, invididuálne po dohode na zbernom dvore, prípadne v predajni, kde ste výrobok zakúpili. 

OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY
Pneumatiky z osobných motorových vozidiel, motocyklov, bicyklov, apod. Nepatria sem nákladné pneumatiky. S účinnosťou od 1. januára 2016 začal platiť nový zákon o odpadoch. Podľa jeho znenia, nemôžu by pneumatiky prevzaté na zbernom dvore obce a nemôžu byť umiestnené vo veľkoobjemovom odpade, ktorý zbiera obec dvakrát ročne. Podľa § 69 uvedeného zákona, spätný zber odpadových pneumatík zabezpečuje distribútor pneumatík. Distribútorom je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu, za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja, ako aj predajca pneumatík cez internet. Zber opotrebovaných pneumatík teda musí byť bezplatný, bez podmienky na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Preto vyzývame všetkých občanov, aby svoje použité pneumatiky neprinášali na zberný dvor a neumiestňovali ich  do veľkoobjemového odpadu. Použité pneumatiky môžete odovzdať v akomkoľvek pneuservise bez ohľadu na to, kde ste pneumatiky zakúpili.  

OBJEMNÝ ODPAD
Starý nábytok, koberce, umývadlá, kuchynské linky. Tento druh odpadu je zberaný 2 x ročne počas zberových dní obce Pruské na jar a jeseň.  Po dohovore je možnosť odovzdania odpadu na zbernom dvore. 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Dobné zmesi (v rozmeroch max. 40 x 40 cm) betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sklobetónové tvárnice, lepené a drôtované sklo, apod. Odvoz zabezpečí obec na Vaše náklady. 

AKUMULÁTORY, ŽIARIVKY A OSTATNÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY
Saré (vybité a už nenabíjateľné) olovené batérie z áut motocyklov,  teplomery, rozpúšťadlá, staré farby, obaly od farieb a rozpúšťadiel, lepidlá, živice, laky, motorové oleje, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, pracie čistiace prostriedky, drevo, obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, apod. Tento druh odpadu je zberaný 2 x ročne počas zberových dní obce Pruské na jar a jeseň. Akumulátory a žiarivky je možné odovzdať na zbernom dvore.

LIEKY A LIEČIVÁ
Staré alebo nespotrebované lieky a liečivá, mastičky, apod. Sú zberané v lekárňach. 

ZBERNÝ DVOR
Zberný dvor sa nachádza za budovou Obecného úradu, je určený iba pre občanov obce Pruské. Zberný dvor je otvorený denne v pracovných dňoch od 07:15 hod. do 15:30 hod. Iný termín je možné si dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0905/869 677 (prednosta úradu p. Vladimír Polešenský). Uloženie odpadu je možné len za účasti zamestnanca obce, inak sa táto činnosť považuje za vytvorenie nelegálnej skládky odpadu! 


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka