Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poskytovanie informácií

Slobodný prístup k informáciam

piktogramDňa 1. 1. 2001 vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 211/2000 zo 17. mája 2000 o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií).
V zmysle § 5 ods. 1 uvedeného zákona Obecný úrad v Pruskom oznamuje, že informácie súvisiace s činnosťou samosprávy obce môžete získať:

a) na internetovskej stránke Obce Pruské www.obecpruske.sk ,
b) na Obecnom úrade v Pruskom (ďalej len ,,úrad“).
c) na informačnej tabuli úradu

O informácie môžete požiadať obecný úrad:
a) ústne priamo na Obecnom úrade Pruské, Pod kostolom 1, 018 52 Pruské počas úradných hodín u prednostu OcÚ  Vladimíra Polešenského,
b) písomne na adrese: Obecný úrad Pruské, Pod kostolom 1, 018 52 Pruské,
c) faxom na čísle 042/4492753,
d) elektronickou poštou (e-mail: obec.pruske(at)stonline.sk alebo info(at)obecpruske.sk, prípadne iným technicky vykonateľným spôsobom počas pracovných dní. Agendu súvisiacu s poskytovaním informácií zabezpečuje prednosta obecného úradu.

 

Sadzobník úhrad za poskytnutie informácie
Starosta obce rozhodol, že poskytovanie informácií nebude zatiaľ pre občanov spoplatnené. K zmene tohoto rozhodnutia môže dôjsť v závislosti od nárastu spracovávanej agendy, v takom prípade by bola možnosť úhrady za sprístupnenie informácií prehodnotená.

V zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií uvádzame:

1. Zriadenie Obce Pruské
Základné právne normy, ktoré upravujú zriadenie, činnosť, právomoci a kompetencie samosprávy obcí (miest) sú:
a) zákon SNR 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
b) Ústava SR

Zákon Slovenskej národnej rady 369/90 Zb. zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov radikálne zmenil postavenie a úlohu obcí.
“Obec je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky: združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami (§ 7).“
“Obce samostatne rozhodujú a uskutočňujú všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.“(§ 4, ods. 1)
Pri výkone samosprávy používajú obecnú pečať, obecný erb, obecné insígnie a obecnú zástavu“ (§ 22, ods. 1, 2)
Takto je charakterizovaná a špecifikovaná obec zákonom.


2. Organizačná štruktúra Obce Pruské
Organizačná štruktúra Obce Pruské je súčasťou Organizačného poriadku Obce Pruské, ktorý bol schválený uznesením OZ.

 

3. Kompetencie obce Pruské- jej pôsobnosť
a) samosprávna (vlastná)

- čl. 67 Ústavy SR, § 1 a ďalšie zákona o obecnom zriadení

Patrí sem napr.
• pôsobnosť v oblasti existencie obce a jej hraníc,
• rozhodovanie a uskutočňovanie všetkých úkonov súvisiacich so správou obce a jej majetku (ak nie je niektorý úkon zákonom zverený inému subjektu),
• zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu obce, záverečného účtu, vykonávanie správy miestnych daní a poplatkov,
• usmerňovanie ekonomickej činnosti v obci, najmä vydávanie záväzných stanovísk k investičnej činnosti v obci, k využívaniu miestnych zdrojov ...
• schvaľovanie územného plánu obce alebo jej častí a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
• vyhlasovanie hlasovania obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávanie verejného zhromaždenia občanov obce,
• uznášanie sa na všeobecne záväzných nariadeniach
• určovanie organizácie obecného úradu a schvaľovanie vnútroorganizačných predpisov a noriem,
• zriaďovanie a kontrolovanie obecných podnikov a organizácii a vymenovávanie ich riaditeľov (vedúcich),
• zriaďovanie orgánov potrebných na samosprávu obce (napr. orgány OZ) a určovanie ich náplne práce,
• udeľovanie čestného občianstva.

b) delegovaná (prenesená)
- čl. 71 Ústavy SR, § 5 zákona o obecnom zriadení

Patrí sem napr.
• požiarna ochrana,
• civilná ochrana,
• ochrana životného prostredia,
• oblasť výstavby,
• oblasť sociálna, školstvo ...


4. Normotvorná činnosť obce
Na plnenie úloh samosprávy alebo ak to ustanovuje zákon obec

• vydáva pre územie obce všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len VZN)
• formou uznesenia (keďže ide o kolektívne rozhodovanie) schvaľuje, rozhoduje, ukladá, berie na vedomie, volí, odvoláva, menuje, ruší, zriaďuje atď.

a) Všeobecne záväzné nariadenia obce (§ 6 zákona o obecnom zriadení)

Schvaľovanie VZN je vyhradenou právomocou OZ. VZN sa schvaľujú 3/5 väčšinou prítomných poslancov OZ. Zákonom je upravený spôsob ich vyhlasovania a zverejňovania.
VZN upravujú napríklad také problematiky akými sú:
miestne poplatky, podmienky predaja tovaru na území obce, parkovanie a státie vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách, poriadok pre cintoríny nachádzajúce sa na území obce, chov zvierat, zimná údržba ciest, miestnych komunikácií, ochrana životného prostredia, požiarny poriadok, ukladanie odpadu, trhový poriadok, používanie a ochrana obecných symbolov a iné.

b) uznesenia OZ

Uznesenia sú schvaľované nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov OZ. Uzneseniami, ktoré smerujú spravidla do vnútra obce a predstavujú rozhodovanie zväčša organizačného charakteru, boli schválené napríklad vnútroorganizačné normy ako sú:
• Organizačný poriadok Obce Pruské,
• Pracovný poriadok Obecného úradu Pruské,
• Zásady odmeňovania starostu, hlavného kontrolóra, zamestnancov obce, , poslancov OZ, členov OR, atď
• Rokovací poriadok OZ a OR v Pruskom,
• Zásady hospodárenia s majetkom obce,
• Zásady činnosti komisií OZ,
• a iné.

5. Postup pri vybavovaní žiadosti o zverejnenie informácie
Žiadateľ požiada o informáciu určeným spôsobom.
Žiadosť o sprístupnenie informácie obecný úrad vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa podania žiadosti.
Zo závažných dôvodov uvedených v zákone môže obecný úrad predĺžiť lehotu, najviac však do 10 dní.

6. Ako podať odvolanie
Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.
Odvolanie sa podáva písmómne na Obecný úrad v Pruskom, teda u povinnej osoby, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní rozhoduje starosta obce.
Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepisov , podaním na Krajský súd v Trenčíne v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka