Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Miestne dane a poplatky

Informácie k miestnym daniam a poplatkov v roku 2017

Obec Pruské ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2016 nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Pruské, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2017. Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, apod.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia. 

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, priznanie podáva každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, ak sa však  spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.
Príslušné tlačivá si môžu vyzdvihnúť na OcÚ v Pruskom alebo stiahnuť z internetovej stránky obce Pruské. Pri predkladaní vyplnených tlačív je vhodné, aby si daňovníci priniesli aj príslušné doklady.
Upozorňujeme občanov, že platby za daň z nehnuteľností bude obec prijímať až na konci mesiaca máj 2017, po spracovaní doručených priznaní a vytlačení príslušných rozhodnutí. Konkrétne termíny budú vyhlásené v miestnom rozhlase a zverejnené na webovej stránke obce.

 

1. Obec Pruské prijala nové Všeobecne záväzné nariadenie č.04/2015, ktorým sa upravujú podmienky ukladania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (KO a DSO) na území obce Pruské na rok 2017. 

2. Sadzby pre daň z nehnuteľnosí na rok 2016 sa nemenili, ostali pôvodné, aké boli v roku 2016 a 2015. 

3. Daň za psa sa nemenila, sú platné sadzby ako v roku 2016:  
a) v rodinných domoch 6€/pes  
b) v bytových domoch (činžového typu) 10 €/pes 
c) strážny pes v objekte podnikateľského subjektu (PO, FO - podnikateľ) 6 €/pes  
d) v osadách Dolné a Horné DÍžavy 3€/pes 

3. Poplatok za  KO a DSO na rok 2017 zostal nezmenený, pre fyzické osoby je 18,25 EUR/osoba a pre právnické osoby 60,06 1 ks smetná nádoba 110 l, typ KUKA. 

Upozorňujeme všetkých občanov, že povinnosť platiť miestny poplatok za KO a DSO je stanovená zákonom a má ju každý občan SR. Poplatok je potrebné uhradiť v tej obci, kde sa občanovi táto služba poskytuje, teda tam, kde sa zdržuje, čo sa nemusí zhodovať s miestom trvalého pobytu.  V prípade akýchkoľvek zmien pri určovaní výšky miestneho poplatku za KO a DSO občan je povinný nahlásiť všetky zmenené skutočnosti najneskôr do 30 dní, kedy zmena skutočností nastala! 
Vzhľadom na to, že náklady na odpadové hospodárstvo obce sú vysoké, dôrazne žiadame všetkých občanov, aby zodpovedne nahlásili počet osôb, ktoré sa v domácnosti zdržujú a produkujú odpad. Obec im vydá potvrdenie, že sú evidovaní ako platitelia odpadu v obci Pruské do miesta ich trvalého bydliska. 

V prípade potreby kontaktujte zodpovedného zamestnanca Ing. Petra Pecuša na tel. čísle 042/4492 777 alebo emailom na adrese peter.pecus(at)obecpruske.sk 

V prílohe si môžete stiahnuť príslušné tlačivá k dani z nehnuteľnosti a poplatku za KO a DSO. 

 


 

Miestne dane a poplatky

Priznaniek miestnym daniam - daň z nehnuteľností, daň za psa
 Tlaciva_priznanie_k_dani_z_nehnutelnosti.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

VZN obce Pruské č.04/2015 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO
 VZN_obce_Pruske_c_4_o_miestnych_daniach_a_poplatku.pdf (70.4 kB) (70.4 kB)

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov
 oznamenie_o_dohode_spoluvlastnikov.pdf (46.5 kB) (46.5 kB)

Oznámenie o dohode spoluvlastníkov editovateľné
 oznamenie_o_dohode_spoluvlastnikov.rtf (56.8 kB) (56.8 kB)

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- fyzické osoby
 Ohlasenie_KOaDSO_fyzicke_osoby.rtf (90.8 kB) (90.8 kB)

Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- právnické osoby
 Oznamenie_KOaDSO_pravnicke_osoby.rtf (107.2 kB) (107.2 kB)

Čestné prehlásenie k oslobodeniu od platenia poplatku za KO a DSO
 cp_oslobodenie.rtf (83.8 kB) (83.8 kB)

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 20.11.2018

meniny má: Félix

webygroup
ÚvodÚvodná stránka