Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Námestie

Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreačných zón obce Pruské

Názov projektu:  Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreačných zón obce Pruské, Regionálny operačný program, Prioritná os 4. Regenerácia sídiel, Opatrenie 4.1a Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty, kód výzvy ROP-4.1a-2009/01.

Ciel projektu: Skvalitnenie životných podmienok, modernizácia a zatraktívnenie centrálnej zóny obce Pruské.
Predmetom tohto projektu je súbor objektov pre úpravu verejných priestranstiev, parkov, rekonštrukcia komunikácií, rekreačných zón, revitalizácia námestia, s riešením chodníkov pre peších, parkovísk a verejného osvetlenia v obci Pruské, okres Ilava. Záujmové územie úpravy verejných priestranstiev zvedenej stavby sa nachádza v centrálnej zóne obce Pruské v blízkosti odbočkovej križovatky regionálnych komunikácii č. II/507 z Nemšovej do Púchova a regionálnej komunikácie č III/50739 z Pruského do Vršatského Podhradia. Predmetné územie je historicky doložené ako trhové námestie, keď tradícia výročných trhov siaha až do 16. storočia. Územie sa nachádza v katastrálnom území obce Pruské.
Celý projekt je zaradený do dlhodobých rozvojových plánov obce. Projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia v obci. Pozitívny vplyv bude mať projekt aj na spoločenský a kultúrny život v obci. Prispeje k bezpečnosti dopravnej infraštruktúry v dotknutom území ako aj bezpečnosti občanov a ich pohybe. Po ukončení projektu bude vytvorená ucelená centrálna zóna v obci, ktorá spojí hlavné body spoločenského, kultúrneho a svetského života v obci. Navrhovaná stavba čo sa týka námestia zachováva hlavnú kompozičnú os námestia s dominantou kostola sv. Petra a Pavla. Navrhovaná stavba úpravy námestia H. Gavloviča realizačne nezasahuje do ochranného pásma kostola, na ktorý sa vzťahuje ochrana pamiatkovej starostlivosti ako kultúrnej pamiatky. V nadväznosti na túto os sú situované mobiliárové prvky námestia, ako fontána, pódium pre kultúrne podujatia a stupňovité hľadisko s dekoratívnou úpravou nízkej kvetinovej zelene. Námestie bude dotvorené mestským mobiliárom, ako sú lavičky, kvetináče, odpadkové koše, telefónne búdky a líniovo trasované mestské verejné osvetlenie.
Projekt bude riešený podľa jednotlivých stavebných objektoch tak, aby sa naplnili všetky potrebné aktivity a aby výsledok vytvoril ucelený a kvalitný zámer, ktorý naplní svoje ciele. Všetky aktivity resp. stavebné objekty a ich realizácia sa bude riadiť a realizovať podľa doloženej projektovej dokumentácie. Bližšia špecifikácia jednotlivých objektov: SO 01 - úprava verejných priestranstiev a prvkov zelene obce Pruské rieši problematiku spevnených plôch, vegetačných a sadových úprav a prvkov drobnej architektúry. Spevnenú plochu tvorí zámková dlažba v troch farebných odtieňoch, bude tu realizovaná pitná fontána, malé hľadisko a pódium. Prvky drobnej architektúry sú špecifikované v stavebnom objekte SO 08 - súbor prvkov drobnej architektúry. SO 02 rekonštrukcia miestnych komunikácii - zahŕňa rekonštrukciu miestnej komunikácie vetvu A a B, pozdĺž obecného úradu a zdravotného strediska. SO 03 Rekonštrukcia zastávok - rekonštrukcia zástavky pri rímskokatolíckom kostole. Vlastná zástavka je navrhnutá ako prístrešok kovového typu AUREO AE400-SS bez bočných stien, SO 04 - rekonštrukcia parkovacích plôch a SO 05 - výstavba nových parkovacích plôch rieši problematiku rekonštrukcie a dobudovania parkovacích miest v počte 29 parkovacích miest v čom sú samozrejme zahrnuté parkovacie státia aj pre osoby s telesným postihnutím, SO 06 - rekonštrukcia chodníkov a SO 07 - výstavba chodníkov rieši rekonštrukciu jestvujúcich chodníkov a dostavbu nových vetiev v centre obce. SO 09 - rekonštrukcia verejného osvetlenia v tejto aktivite bude riešené vybudovanie nového rozvádzača a rekonštrukcia rozvodov verejného osvetlenia.
Miesto realizácie je v centrálnej zóne obce definovanej v PD. Je riešené v platnom územnom pláne obce. Pred kostolom sv. Petra a Pavla bolo historicky zriadené regionálne centrálne verejné priestranstvo, ktoré bolo dopravným riešením v minulom storočí zničené. Projekt vracia miestu jeho prirodzenú úlohu.
Jednotlivé prvky infraštruktúry sa nachádzajú v centrálnej časti obce, nadväzujú na seba, čím vytvárajú kompaktný celok. Pešia zóna a chodníky pre chodcov budú prepojené cez dopravne aktívne komunikácie prechodom pre chodcov. V blízkosti pešej zóny budú vybudované parkoviská. Pešia zóna bude dotvorená súborom prvkov drobnej architektúry - lavičky, smetné koše, kvetináče, fontánka na pitie, pódium, šachovnica a hľadisko.
Projekt je v súlade s územným plánom a územnoplánovacou dokumentáciou obce, s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC Trenčín a Územným plánom VÚC Trenčín.

Celkový rozpočet projektu po úpravách je 976 637,27 EUR.
 


 

Po kliknutí na nasledovný odkaz budete presmerovaní na fotodokumentáciu z prác pri realizácii projektu.

http://www.obecpruske.sk/fotogaleria.phtml?id_menu=24941&module_action__60218__id_kat=16502#m_60218

 

V prílohe tohto oznamu si môžete pozrieť tri súbory. Prvý vo formáte *.xls, kde je zverejnený časový harmonogram prác po posledných úpravách. Ďalšie dva súbory sú vo formáte *. pdf. Prvý je Rozhodnutie oschválení projektu  druhý je návrh rekonštrukcie námestia v obci Pruské.  Upozorňujeme všetkých, že druhý dokument (dielo) je chránený autorskými zákonmi. Taktiež kvôli dodržaniu autorského zákona nebudeme zverejňovať časti projektovej dokumentácie. Za pochopenie ďakujeme.

 


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka