Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Obecné zastupiteľstvo

Zoznam poslancov obecného zastupiteľstva

ng. Tibor ARENDÁŠ

SMER - SD, predseda komisie životného prostredia.

Kontakt: 018 52  Pruské 597

email: tibor.arendas(at)obecpruske.sk
 

Ing. Ondrej BUDAY

nezávislý, predseda komisie športu a mládeže.

Kontakt: 018 52 Pruské 39, tel. 042/4492 429

e-mail: ondrej.buday(at)obecpruske.sk

 
František CÍBIK

nezávislý, predseda komisie výstavby a dopravy.

Kontakt: 018 52 Pruské 540, 042/4492 809

email: frantisek.cibik(at)obecpruske.sk

 

Ferdinand MACHALA

SMER - SD, predseda komisie na ochranu verejných záujmov a verejného obstarávania

Kontak: 018 52 Pruské 46, 042 / 4492 862

e-mail: ferdinand.machala(at)obecpruske.sk

 
JUDr. Ľubica NOVOSADOVÁ 

nezávislá, predseda komisie verejného poriadku.

Kontakt: 018 52  Pruské 503

email: lubica.novosadova(at)obecpruske.sk 
 

 

Ing. Mária MONČEKOVÁ

SMER – SD, predseda komisie školstva a zdravotníctva

Kontakt: 018 52 Pruské 408

e-mail: maria.moncekova(at)obecpruske.sk


Vladimír TRENČAN

nezávislý, predseda komisie sociálnych vecí a styku s miestnymi časťami. 

Kontakt: 018 52 Pruské 596

e-mail: vladimir.trencan@obecpruske.sk

 

Ing. Jozef ZLATOŠ

SMER – SD, predseda finančnej a bytovej komisie.  

Kontakt: 018 52 Pruské 253, 042/4492 823

e-mail: jozef.zlatos(at)obecpruske.sk

 

Miroslav ŽILKA

SMER – SD, predseda kultúrnej komisie.

Kontakt: 018 52 Pruské 91

e-mail: miroslav.zilka(at)obecpruske.sk

 


 

Poslanie a kompetencie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo (OZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie 4 roky. Počet poslancov obce Pruské je 9. OZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia a rozhodujú o záklalných otázkach života v obci.

 

Pôsobnosť obecného zastupiteľstva:
- určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
- schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu
- schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
- rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov
- určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
- vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
- uznášať sa na nariadeniach
- schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení
- určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra
- zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
- schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta vypracovaný podľa osobitného predpisu
- zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
- schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
- zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
- udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
- ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

 

Orgánmi obecného zastupiteľstva sú:
- obecná rada ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán 
- obecný  úrad ako výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu
- komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány
- útvar hlavného kontrolóra ako kontrolný organizačný útvar


 


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 20.11.2018

meniny má: Félix

webygroup
ÚvodÚvodná stránka