Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Zoznam poslancov obecného zastupiteľstva

Ing. Tibor ARENDÁŠ
zvolený za SMER - SD, predseda komisie verejného poriadku a životného prostredia.
Kontakt: 018 52  Pruské 597, email: tibor.arendas(at)obecpruske.sk

 

Bc. Vladimír BARCÍK
zvolený za KDH, predseda komisie finančnej a styku s miestnymi časťami.
Kontakt: 018 52 Savčina 28, email: vladimir.barcik(at)obecpruske.sk

 

Ing. Ondrej BUDAY
zvolený za Starostovia a nezávislí.
Kontakt: 018 52 Pruské 39, e-mail: ondrej.buday(at)obecpruske.sk

 

Vladislav HREHUŠ
zvolený za KDH.
Kontakt: 018 52 Podvažie 18, e-mail: vladislav.hrehus(at)obecpruske.sk

 
Vladimír KÚTNY
zvolený za: nezávislý, predseda komisie výstavby, dopravy a bytovej komisie. 
Kontakt: 018 52  Pruské 154, email: vladimir.kutny(at)obecpruske.sk 

 

Ing. Martin SUCHÁNEK
zvolený za: nezávislý, predseda komisie športu, mládeže a kultúry. 
Kontakt: 018 52 Pruské 178, e-mail: martin.suchanek(at)obecpruske.sk


Mgr. Ján ŠATKA
zvolený za KDH, predseda komisie školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí.
Kontakt: 018 52 Pruské 370, e-mail: jan.satka(at)obecpruske.sk

 

Mgr. Marek ŠATKA
zvolený za KDH, predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a verejného obstarávania.
Kontakt: 018 52 Pruské 179, e-mail: marek.satka(at)obecpruske.sk

 

Miroslav ŽILKA
zvolený za SMER – SD,
Kontakt: 018 52 Pruské 91, e-mail: miroslav.zilka(at)obecpruske.sk


 

Poslanie a kompetencie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo (OZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie 4 roky. Počet poslancov obce Pruské je 9. OZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia a rozhodujú o záklalných otázkach života v obci.

 

Pôsobnosť obecného zastupiteľstva:
- určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
- schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu
- schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
- rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov
- určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
- vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
- uznášať sa na nariadeniach
- schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení
- určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra
- zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
- schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta vypracovaný podľa osobitného predpisu
- zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
- schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
- zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
- udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
- ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

 

Orgánmi obecného zastupiteľstva sú:
- obecná rada ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán 
- obecný  úrad ako výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu
- komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány
- útvar hlavného kontrolóra ako kontrolný organizačný útvar


 


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 18.8.2019

meniny má: Elena, Helena

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka