Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Pozemkové spoločenstvo URBÁR

Názov spoločenstva: Urbár – Spoločenstvo spolumajiteľov lesa a pasienkov p.s. Pruské.
Právna forma: spoločenstvo s právnou subjektivitou v zmysle zákona  NR SR č.97/2013 Z.z.
IČO: 42283850 
DIČ: 2024027764
IBAN: SK9509000000005029897694
BIC: GIBASKBX
Dátum registrácie: 04. 02. 2014, register pozemových spoločenstiev.
Označenie okresného úradu: Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, Námestie sv. Anny 7, 911 01  Trenčín.
Sídlo: Pruské, 018 52  Pruské.
Predseda: Alojz PREKOP.
Členovia výboru: Alojz Prekop, Ing. Jozef Zlatoš (podpredseda), Ferdinand Machala( pokladník), Ing. Peter Pecuš (tajomník), Peter Pagáč (člen). 
Členovia Dozornej rady: Jozef Lukáč, Vladimír Poláček, Vladimír Minárik.
Kontakt: Alojz PREKOP, Pruské 35, 018 52  Pruské
Ing. Peter Pecuš, Obecný úrad Pruské, 042/4492 777

Spoločenstvo momentálne hospodári na 111,2438 ha v katastrálnych územiach Pruské, Krivoklát a Vršatské Podhradie. Združuje 135 vlastníkov, fyzických a právnických osôb.

 

V prílohe si môžete stiahnuť prehľad vývinu pozemkového spoločenstva od jeho založenia až po súčasnosť.

 


 

Pozvánka na Valné zhromaždenie v roku 2016

Výbor pozemkového spoločenstva (PS) Urbár – Spoločenstvo spolumajiteľov lesa a pasienkov p.s. Pruské Vám oznamuje, že dňa 16. 04. 2016 (sobota) o 15.00 hod.  v Kultúrnom dome v Pruskom sa uskutoční Valné zhromaždenie (VZ) podielnikov 

PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

 

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, mandátovej komisie.
  2. Činnosť spoločenstva od posledného VZ, schválenie Správy o činnosti za rok 2015.
  3. Schválenie Ročnej účtovnej uzávierky za rok 2015.
  4. Schválenie Správy Dozornej rady (DR) za rok 2015.
  5. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku PS, vyplatenie podielov členom PS.
  6. Schválenie kooptovaného člena DR za riadneho člena DR.
  7. Plán prác na rok 2016.
  8. Rôzne.
  9. Návrh na uznesenia.
  10. Záver.

 

Diskusia k jednotlivým bodom prebehne po prerokovaní každého bodu samostatne. Počas Valného zhromaždenia (VZ) bude zabezpečené aj občerstvenie prítomných členov na VZ. Pri prezentácií vlastník (podielník), predloží občiansky preukaz, splnomocnenec predloží splnomocnenie (podpis nemusí byť úradne osvedčený).

 

 


 

Zmluva o spoločenstve

V prílohe si môžete vo formáte *.pdf stiahnuť Zmluvu o spoločenstve, ktorá bola schválená Valným zhromaždením dňa 14. 11. 2013. 

Výbor pozemkového spoločenstva Urbár – združenie spolumajiteľov lesa a holín Pruské na  Valnom zhromaždení dňa 29. 04. 2014 schválil Stanovy spoločenstva.
Schválené stanovy sú zverejnené v prílohe tohto oznamu vo formáte *.pdf

 


 

dnes je: 20.5.2018

meniny má: Bernard

webygroup
ÚvodÚvodná stránka