Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rekonštrukcia školy

Názov projektu: Rekonštrukcia základnej školy a materskej školy Pruské, Regionálny operačný program, Prioritná os 1 : Infraštruktúra vzdelávania, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, kód výzvy: ROP-1.1-2008/01

Cieľ projektu: skvalitnenie procesu výchovy a vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie objektov ZŠ a MŠ, zlepšenia energetickej hospodárnosti a modernizáciou vybavenia.

Rekonštrukciou pavilónov ZŠ a MŠ sa zlepší technický stav budov, zníži sa energetická náročnosť celej prevádzky školského zariadenia (zateplenie budov, výmena okien, radiátorov, rekonštrukcia rovnej strechy nad MŠ, ktorá je v súčasnosti v havarijnom stave) a zlepšia sa psychohygienické požiadavky na realizáciu vyučovania (ergonomické lavice, nové podlahy a zariadenie do účební, vybavenie šatní, zlepšenie osvetlenia, realizácia bezbariérového vstupu). Realizáciou projektu vzniknú aj nové priestory pre rozšírenie palety vzdelávacích aktivít (vytvorenie 2 nových špecializovaných učební v novovzniknutých priestoroch pavilónu B - nové medzipodlažia). Obstaraním kamerového systému sa posilní bezpečnosť pohybu žiakov v celom areáli ZŠ. Nová didaktická technika zabezpečí zvýšenie inovatívnosti vo vyučovaní napr. pri realizácii jazykového vzdelávania (jazyková učebňa) a pri zvyšovaní digitálnej gramotnosti žiakov a verejnosti: napr. pre seniorov v rámci programu zvyšovania digitálnej gramotnosti cez program RADUS II (učebňa IKT, vybudovanie LAN). Obstaraním vybavenia posilňovne a vybavenia florbalového ihriska sa rozšíri ponuka záujmových aktivít pre deti.
Realizáciou projektu sa odstránia bariéry pre hendikepované osoby, keďže projekt obsahuje realizačné prvky pre bezbarierový vstup a pohyb. Výmenou zariadenia kuchyne sa zlepší celková prevádzka a kvalita školského stravovania.

SO 01 A1 - Rekonštrukcia základnej školy. Budova základnej školy bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom s hrúbkou izolantu 80 mm - Polystyrén. Výmena všetkých okien v obvodovom plášti, drevené okná nevyhovujú teplotechnickým normám, navrhované okná a vonkajšie dvere sú plastové s izolačným dvojsklom.. Výmena podláh v učebniach za nové - plavajúca drevená podlaha na podstatne dlhšiu životnosť ako PVC. Šikmá plošina pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu z prízemia na poschodie vyhovuje z technického a praktického hľadiska, alternatívne sa uvažovalo s výťahom, čo je finančne oveľa náročnejšie a v jestvujúcej budove základnej školy náročné na umiestnenie výťahu pre telesne postihnutých. SO 02 A1 - Rekonštrukcia materskej školy. Vonkajšie nefunkčné betónové terasy je potrebné odstrániť, sú staticky narušené - oprava terás by bola finančne veľmi náročná. Terasy sa málo využívajú. Zastrešenie sedlovou strechou zabráni zatekaniu strechy a ríms , má dlhšiu životnosť ako hydroizolácia plochých striech. Budova materskej školy bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom s hrúbkou izolantu 80 mm.- Polystyrén. Variantné riešenie zateplenia minerálnou vlnou je cca o 20% drahšie. Nové okná plastové sú z tepelnotechnického hľadiska najvýhodnejšie. Šikmá rampa pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu je z hľadiska realizácie a montáže - demontáže výhodnejšia ako betónová konštrukcia šikmej plošiny.
Projekt je zameraný na zvýšenie úrovne vzdelávania s dlhodobým účinkom. Pozitívne dopady projektu sa teda neprejavia len po ukončení jeho investičnej časti ale aj v dlhodobom horizonte uplatňovania jeho výstupov cez okamžité a trvajúce zlepšenie prostredia žiakov ako i pracovných podmienok učiteľov; cez plnenie hygienických štandardov s dlhodobou životnosťou zrekonštruovaných facilít.
Zníženie režijných nákladov umožní nákup učebných pomôcok, praktické vyučovanie, exkurzie, záujmové vzdelávanie, mimoškolské aktivity. Prostredníctvom zlepšenia pracovných podmienok učiteľov sa zefektívni ich práca, pomocou moderných učebných pomôcok sa zníži ich stresové zaťaženie. Demografický vývoj v obci jednoznačne poukazuje na pozitívne trendy a dopyt po službách školského zariadenia bude teda prítomný aj v dlhodobom horizonte. V sumáre: projekt prispeje k značným úsporám v režijných nákladoch a znížených požiadavkách na kapitálové investície do inak potrebného technického zhodnotenia majetku a škola tak bude disponovať dostatkom zdrojov pre dlhodobé fungovanie v zmysle reformy financovania regionálneho školstva.
Realizácia projektu vplýva na rozvoj informačnej spoločnosti. V rámci projektu sa v ZŠ vytvorí špecializovaná učebňa IKT o kapacite 22 žiakov a multimediálne jazykové laboratórium o kapacite 18 žiakov a jeden učiteľ. Obe učebne budú pripojené cez LAN na internet. V učebniach budú inštalované prenosné inovatívne multimediálne prvky pre realizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu e-learningovou cestou. Na oboch poschodiach Pavilónu A bude k dispozícii jedno takéto zariadenie - interaktívna tabuľa. Po celej škole ZŠ bude zavedená sieť LAN. V MŠ budú v rámci projektu obstarané do kancelárií 2 PC pripojením na internet a do učební sieť LAN ako príprava na budúcu informatizáciu učební MŠ. Horizontálne priority v oblasti IKT budú realizované obstaraním PC, vybudovaním siete s pripojením na internet, vybavením jazykového laboratória a interaktívnymi prvkami.
Projekt vo svojom riešení zahŕňa vytvorenie bezbariérového prístupu pre imobilných do ZŠ cez 1. NP budovy pavilónu C a následne umožnenie ich pohybu po poschodiach ZŠ prostredníctvom montáže pohyblivej plošiny na schodišti. Projekt ráta aj s vytvorením jedného bezbariérového sociálneho zariadenia. V prípade MŠ sa v rámci projektu ráta s vytvorením bezbariérového vstupu (oceľovej rampy pre imobilných).

Celkové oprávnené náklady projektu sú vo výške 1 307 798,55 EUR.

 

            

 

 


 


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka