Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2007

Projekt: ,,Zvýšenie kvalifikácie pedagogických pracovníkov prostredníctvom e-learningového vzdelávania"

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiaci orgán pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje na odporúčanie komisie MŠ SR schválilo žiadosť na projekt pod názvom „Zvýšenie kvalifikácie pedagogických pracovníkov prostredníctvom e-learningového vzdelávania“, ktorú predložila Obec Pruské a bol jej pridelený nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu č. SOP ĽZ 2005/3-031.

Európsky sociálny fond bol zriadený Rímskou zmluvou o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva s cieľom zlepšiť pracovné príležitosti na vnútornom trhu a tým prispieť k zvýšeniu životnej úrovne.

Úlohou Európskeho sociálneho fondu je rozširovanie možností zamestnania, zvyšovanie geografickej a profesijnej mobility pracovníkov v Spoločenstve a uľahčovanie ich adaptácie na priemyselné zmeny a zmeny vo výrobných systémoch najmä odborným vzdelávaním a rekvalifikáciou.

„Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov.“

Škola vychováva budúcich odborníkov a špecialistov a patrí medzi prvoradé inštitúcie, v ktorých je nevyhnutné implementovať nové formy vzdelávania, poskytovať najnovšie informácie, vzdelávacie metódy a to sa netýka len žiakov, ale samozrejme predovšetkým samotných pedagogických pracovníkov. Títo potom sprostredkujú ďalšie šírenie a rozvíjanie vzdelanostnej úrovne žiakom, preto by mali práve oni disponovať najaktuálnejšími informáciami a poznatkami, o tom aké sú momentálne kladené požiadavky na úroveň vzdelania.

Vzhľadom na to, že pokrok prináša neustále nové informačné a komunikačné technológie je nevyhnutné zabezpečiť pre pedagogických pracovníkov také programy, ktoré by prispeli k posilneniu kvality a dostupnosti ďalšieho vzdelávania, k rozšíreniu ponuky ďalšieho vzdelávania vrátane podpory rozvoja nových foriem ďalšieho vzdelávania. Tieto získané nové skúsenosti a zručnosti by mohli následne aplikovať vo výchovno-vzdelávacom procese, pri samovzdelávaní a pri ďalších priamych a nepriamych aktivitách spojených s prácou v rámci školy, obce a regiónu. V našom regióne je taktiež potrebné zvýšiť kvalifikáciu učiteľov v oblasti informačných a komunikačných technológií, najmä v súvislosti s nasadením výpočtovej techniky do škôl. Z tohto dôvodu si situácia vyžaduje také programy, ktoré umožnia účastníkom získať použiteľnú kvalifikáciu a najmä kľúčové zručnosti pre prácu s informačnými a komunikačnými technológiami. Získané skúsenosti pedagogických pracovníkov následne možno efektívne využiť pri zavádzaní princípov otvorenej školy do praxe tak, aby sa školy stali vzdelávacími centrami využívajúc svoj ľudský potenciál.

Obec Pruské predložila žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu, v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP z ESF:


Sektorový operačný program: Ľudské zdroje
Priorita: Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce
Opatrenie: Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu zamestnancov

Jej žiadosť bola schválená a tak ku dňu 01.11.2006 začala realizovať projekt pod názvom
„Zvýšenie kvalifikácie pedagogických pracovníkov prostredníctvom e-learningového vzdelávania“

Realizácia projektu prebieha v termíne od 01.11.2006 do 31.07.2008 s hlavným cieľom zvýšiť kvalifikáciu a zdokonaliť vedomosti pedagogických pracovníkov v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Medzi ďalšie, špecifické ciele projektu môžeme zaradiť:
- posilnenie zručností a efektivity ďalšieho vzdelávania,

- skvalitnenie pedagogického procesu na školách, zabezpečiť dobre fungujúci systém ďalšieho vzdelávania,
- získané skúsenosti následne využiť pri zavádzaní princípov otvorenej školy do praxe tak, aby sa školy stali vzdelávacími centrami využívajúc svoj ľudský potenciál,
- zlepšenie výkonu pedagogických pracovníkov vo svojom povolaní a získanie nových vedomostí a zručností potrebných pre prácu s PC,
- komplexne pripraviť pedagogických pracovníkov na zvládnutie testov ECDL – medzinárodná metóda pre overenie počítačovej gramotnosti,
- dostupnosť e-learningového vzdelávania umožní zavádzať nové formy do vyučovacieho procesu, spestriť a rozvíjať kľúčové schopnosti.

V rámci projektu sa účastníci rozdelia do dvoch skupín podľa úrovne znalostí práce s PC a následne absolvujú jednotlivé vzdelávacie aktivity a kurzy. Pedagogickí pracovníci sa zúčastnia takých aktivít, ktoré sa zameriavajú na novú formu vzdelávania e-learning – elektronické vzdelávanie, testovanie počítačovej gramotnosti – ECDL, ale predovšetkým na zlepšenie práce s informačnými a komunikačnými technológiami a zvýšenie výkonnosti, zručností a vedomostí v danej oblasti.

Aktivity, ktoré sa budú v rámci projektu realizovať: 

1. Oslovenie cieľovej skupiny a nadviazanie spolupráce za účelom realizácie projektu 
   Účastníkom projektu sa na prvom stretnutí predstaví projekt, jeho hlavný zámer, ciele a vzdelávacie aktivity. 

2. Aktivita zameraná na testovanie úrovne zručností ovládania práce s IKT účastníkov
  Testovanie účastníkov formou podania dotazníkov, ktorých obsahom sú osobné a identifikačné údaje yužívané výlučne pre potreby projektu.

3. Analýza úrovne počítačovej gramotnosti na základe dotazníka
Na základe informácií z dotazníkov a prípadných osobných pohovoroch sa rozdelia účastníci podľa úrovne počítačovej gramotnosti do dvoch skupín. Následne bude predstavený plán aktivít a vzdelávacích kurzov, ktorých sa zúčastnia v rámci jednotlivých skupín.

4. Vzdelávací kurz „Obsluha osobného počítača“
Cieľom vzdelávacieho kurzu je získať a upevniť vedomosti účastníkov z operačného systému MS Windows, naučiť ich samostatne pracovať v jednotlivých programoch, zvládnuť bežné aplikačné programy, získať teoretické a praktické vedomosti z oblasti práce s internetom, osvojiť si prácu s e-mailom a zdokonaľovať svoje poznatky a zručnosti.
Kurz pozostáva z nasledovných modulov:
- Operačný systém Microsoft Windows
- Microsoft Word
- Microsoft Excel 
- Práca s internetom

5. Vzdelávací elektronický kurz „Kompletná príprava na zvládnutie testov ECDL“
ECDL je rešpektovaný ako medzinárodný štandard pre kvalifikáciu v základných zručnostiach pri práci s PC. Prostredníctvom pripojenia na internet prejdú účastníci celým vzdelávaním potrebným na zvládnutie testov ECDL, zvýšia si svoje zručnosti pri práci so základnými aplikáciami a rozšíria si základné znalosti z oblasti výpočtovej techniky a zodpovedne sa pripravia na testy.

6. Vzdelávací kurz „Elektronické vzdelávanie“
Tento kurz je určený všetkým, ktorí chcú začať využívať elektronické vzdelávanie ako formu svojho celoživotného vzdelávania. Účastníci sa oboznámia s problematikou elektronického vzdelávania, od jeho nasadenia, cez zavedenie až po vývoj kurzov. Spoznajú základné ciele a prínosy, kľúčové faktory implementácie, spôsob fungovania a metódy plánovania, tvorbu kurzov a vývoj obsahu, funkcie a vlastnosti LMS systému a získajú všetky základné informácie potrebné pre správne používanie.

7. Vzdelávací kurz „Školenie pre tvorcov a manažérov LMS systém“
Účastníci sa naučia pracovať so systémom LMS, získajú informácie o jeho ovládaní a možnostiach výučby, naučia sa prostredníctvom neho komunikovať s ostatnými účastníkmi, získavať z neho informácie, vyhodnocovať výsledky a pod. Absolvujú praktické cvičenia a ukážky, aby boli schopní so systémom samostatne pracovať. Kurz poskytne komplexné a úplné informácie na úrovni administrácie systému.

8. Vytvorenie elektronického kurzu „Environmentálna výchova“
Prostredníctvom e-learningu a pod odborným dohľadom vytvoria účastníci projektu elektronický vzdelávací program Environmentálna výchova. S pomocou odborného poradenstva bude navrhnutý program v určitom rozsahu roztriedený do kapitol, v ktorých sa účastník pútavou formou dozvie komplexné informácie o ekológii, životnom prostredí, o typoch a zložkách prostredia, organizmoch, o odpadovom hospodárstve a veľa iných dôležitých informácií.

9. Testovanie elektronického jazykového kurzu „Angličtina Elements“
Účastníci si otestujú prostredníctvom e-learningu ako sa používa a ako funguje jazykový elektronický kurz anglického jazyka. Naučia sa ovládať jeho funkcie, fungovanie celého programu, frekventanti budú skúmať spôsob výučby, či je dostatočne vypracovaný a spĺňa požiadavky vyučovacieho procesu. Prejdú všetky kapitoly a vyskúšajú všetky možnosti, ktoré sú ponúkané na pochopenie preberanej látky a na základe nich sa vyjadria o kvalite a použiteľnosti jazykového vzdelávacieho programu. Následne zhodnotia jeho využitie vo vyučovacom procese.

10. Konzultácie k ECDL testom
Aktivita bude zameraná na doplnenie si posledných informácií o systéme a testoch ECDL, ktoré si účastníci neosvojili pri komplexnej príprave na tieto testy prostredníctvom e-learningu. Všetkým bude vysvetlený spôsob testovania, akou formou bude prebiehať a čo všetko si treba ešte predtým pozrieť, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.

11. Testovanie modulov ECDL
Táto aktivita bude realizovaná v akreditovanom testovacom centre v systéme ECDL, bude prebiehať v určenej miestnosti na akreditovanom softwari a za účasti skúšobného komisára. Tým je zaručená potrebná a medzinárodne štandardizovaná úroveň kvality overovania znalostí. Testovanie bude prebiehať v skupinách po 5 osôb. Absolventi získajú certifikát o úrovni svojich schopností práce s počítačom.

12. Individuálne konzultácie
Počas tejto aktivity, ktorá bude prebiehať v záverečnej etape projektu sa bude pracovať s jednotlivými frekventantmi projektu podľa ich vlastných a individuálnych potrieb. Poskytne sa im ďalšie doplnkové odborné poradenstvo. Obec im zabezpečí možnosť využitia PC, taktiež budú mať prístup na internet, prostredníctvom ktorého získajú možnosť na vytvorenie vlastného e-mailového konta pre efektívnejšiu komunikáciu.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU


 

Prezentácie

Prezentácia: Plánované aktivity na I. polrok 2008


 

Prezentácia Európsky sociálny fond


 

ESF v rokoch 2007 - 2013


 

Projekt ...OŽIVME DUCH OLYMPIE...

Olympiu považovali Gréci za doménu najvyššieho boha Dia, jej jadro tvoril posvätný okrsok Altis, ktorý krášlili chrámy, oltáre, sochy bohov a olympijských víťazov, pamätné dosky a úschovne pokladov. Za ohradným múrom tohto okrsku boli športové zariadenia: štadión, hipodróm, telocvične, bazény.
Z gréckej požiadavky kalokagathie vyplývalo, že pri úsilí o dosiahnutie telesnej zdatnosti sa nemalo zabúdať na výkony ducha a umu. Okrem toho, že Heródotos tu čítal kapitoly zo svojich Dejín, Empedoklés svoje básne, Áetion tu vystavoval svoje obrazy....
V našej obci sa snažíme tiež o vyváženosť duchovna a telesných aktivít. Vybudovali sme a stále ešte dobudovávame akúsi našu „Olympiu“, kde chceme skĺbiť šport a duchovno, spojiť najstaršiu, strednú aj najmladšiu generáciu v priestore, ktorý z torza niekdajšieho anglického parku zdevastovaného na smetisko, prebudovávajú naši dobrovoľníci v spolupráci s obcou. 

Vybudovaním „Zóny pohybových aktivít“, zahrňujúcej viaceré multifunkčné športoviská,  cyklotrasu a Komunitné centrum, s možnosťami poriadania výstav a kultúrnych podujatí, s   dobudovaním „Zelenej zóny“ – plochy výsadby nadväzujúcej na hracie plochy „Zóny   pohybových aktivít“ a Komunitné centrum, sme vytvorili priestor pre rozvoj „telesna“   prevažne strednej a vyššej vekovej kategórie.
Čo nám absentuje je dotvorenie priestoru pre vyžitie najmladšej vekovej kategórie a   priestoru pre „duchovno“. Zámerom je dotvorenie „detského kútika pre najmenších“ s nadväzujúcim meditačno – relaxačným kútom pre všetkých, ale najviac pre našich seniorov, v riešenom priestore. Vznikne nám tak malá „Pruštianska Olympia“ s chrámom telesných i duchovných aktivít pre všetky generácie plne kopírujúca proporčný rozvoj telesna i duchovna. 

  
Projekt nadväzuje na víziu revitalizácie areálu niekdajšej oranžérie , bývalého      anglického parku,       kúpeľov a kaplnky patriacej k kaštieľu osvieteného rodu Kőnnigseg, ktorý bol necitlivo prestavaný a v podstate zlikvidovaný. Vyrúbaním parku, z ktorého ostali 2-3 solitéry vznikol priestor pre základnú školu so škvárovou a antukovou neudržiavanou plochou určenou pre pohybové aktivity detí. Z pôvodnej vyhlásenej oranžérie, dodávajúcej južné ovocie až do Viedne, sa stala najskôr výrobňa lyží a neskôr sklad umelého hnojiva. Po neúspešnom pokuse využitia na iné účely - napríklad hygienicky nevyhovujúce klubové priestory - bola oranžéria zatvorená. Kúpele a kaplnka boli zbúrané.

Spolu s priestormi Komunitného centra , oboch zón /„Zelenej“ i „Zóny pohybových aktivít“/ však absentujú v celogeneračnom priereze priestory pre najstaršiu a najmladšiu generáciu. Našou ambíciou je teda doplniť tieto reálne existujúce a výhľadovo dobudovávané „biele“ miesta. Dôjde tak k priestorovému dotvoreniu celého areálu /upravia sa zatiaľ nevyužívané „ľadom“ ležiace plochy/. Vytvorením možností pre najmenších systém preliezok, hojdačiek a na druhej strane miesto pre meditačno-relaxačnú aktivitu najstarších, vznikne komplement k stávajúcim plochám, kde by sa dalo posedieť, zamyslieť sa a nájsť pokoj v duši. Máme víziu po stretnutí občanov vytvoriť detský a seniorsky kút v tejto časti obce. Prepojenie oboch generácii v našich snahách nie je náhodou len v cca 100metrovej vzdialenosti sa nachádza objekt škôlky a hospicu/ spoločná budova s 2 krídlami – každé pre inú generáciu. 

Našim zámerom je teda dotvorenie stávajúcej prevažne dobrovoľnícky vytvorenej lokality tak, aby mala celogeneračný charakter s vyvážením telesna i duchovna s krásou v každom veku a z každého uhla pohľadu a so vzácnym snúbením sa pohybu a meditačného pokoja.
V projekte chceme dotvoriť už budovaný relaxačno- športový areál s regionálnym rozsahom. Inšpirovať sme sa nechali myšlienkou olympizmu – a Coubertainovým - ... nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa... a vytvoriť podmienky pre telesnú a duchovnú aktivitu všetkých generácii. Zároveň oživiť priestor – kedysi plný života, dnes spustnutý a zdevastovaný. V rámci dobrovoľníckych aktivít sa svojpomocne podarilo vybudovať areál určený predovšetkým pre mladšiu a strednú generáciu. Radi by sme ho otvorili i pre najstarších a juniorov. Keďže v najstaršej generácii je popri možných prechádzkach a krátkom kondičnom cvičení veľmi dôležitá relaxačnom meditačná aktivita ako conditio sine qua non sa nám javí zriadenie meditačno – relaxačného kútika. Mal by zahŕňať skulptúru – solitér, obohatený zvonom, ktorý by bol osadený tak, aby pri závane vetra umocňoval zvukom emotívny náboj miesta. Juniorská časť určená pre najmladšiu generáciu by zasa mala mať vo výbave systém detského mobiliáru určeného na preliezanie , hry a pod.


Cieľom je teda otvoriť a dotvoriť už budovaný priestor pre všetky generácie a dať do rovnováhy telesno a duševno. Zvlášť na potrebu meditácie , sa často v tejto dobe plnej hmotného zabúda. Preto sme nazvali projekt Olympiou – veď tu sa práve snúbili obe aktivity v akejsi pomyselnej rovnováhe.

Projektom chceme odstrániť bariéry medzigeneračné, medziľudské, stmeliť komunitu a pokúsiť sa o harmonizáciu osobností návštevníkov. Vytvoriť podmienky pre všetkých vrátane sociálne slabších občanov

 

Časový rámec : 

 

január – február 2007
 zostavenie riadiacej skupiny zodpovednej za ďalšie úlohy;
 spolupráca s miestnou školou/školami – anketa medzi obyvateľmi o súčasnom využití a budúcom účele priestranstva, súťaž detských nápadov na využitie priestranstva, oslovovanie rodičov detí – akcie pre deti a rodičov (info o zámere s verejným priestranstvom);
 získavanie dôležitých partnerov - hlavne ďalších NO, inštitúcií a podnikateľov ;
 získavanie ďalších materiálnych a finančných prostriedkov na realizáciu úpravy verejného priestranstva;
 oslovovanie verejnosti: sprievodné akcie, oslovovanie cez miestne médiá, plagátmi, oslovovanie ľudí priamo na priestranstve na úpravu, listami/anketami do schránok atď..

 

 

 

 Projekt  bol podporený nadáciou Ekopolis v rámci programu Priestory a finančnej skupine ČSOB.

 


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka