Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2008

Projekt Návštevníci

Cieľom projektu je doplnenie infraštruktúry pre relaxačné aktivity pre potreby ďalšieho rozvoja turistického ruchu, spočívajúce vo vybudovaní multifunkčnej spevnenej plochy určenej na celú paletu využití – od priestoru na stretávanie sa návštevníkov a občanov, či miesta na kultúrne vystúpenia, a po miesto rozvoja pohybových aktivít návštevníkov a prípadne ako parkovisko k ostatným športoviskám nachádzajúcim sa v susedstve. Mimo spomínanej plochy je zámerom doplnenie infraštruktúry v bezprostrednej blízkosti multifunkčnej plochy pre potreby detí návštevníkov hracími prvkami.   
Projekt je určený pre domácich i zahraničných návštevníkov regiónu, pre deti a mládež so zameraním na zvyšovanie environmentálneho povedomia vďaka náučnému chodníku, vypestovanie vzťahu ku kultúrnym a prírodným hodnotám; vďaka vybudovaným plochám a ihrisku miesto na aktívny a bezpečný odpočinok a pre obyvateľov regiónu.
Vďaka realizácii projektu dôjde priamo k vytvoreniu dvoch pracovných miest, z toho 1 miesto pre príslušníka marginalizovanej rómskej komunity. Projekt vytvára podmienky pre rozvoj podnikania – vybudovania komplexného TIC poskytujúci informácie o potenciále miestneho CR, turistických možnostiach a najmä zariadeniach CR poskytujúcich služby. Takisto poskytuje príspevok k ochrane životného prostredia vybudovaním náučno-poznávacieho chodníka za účelom vzdelávania návštevníkov a obyvateľov regiónu a príspevok k záchrane ohrozených druhov fauny regiónu (motýle Apollo a Karas zlatistý).
Projekt je jednoznačne v súlade k priorite i opatreniu SOP PS 2.1, najmä čo sa týka podpory rozvoja podnikania v CR, zvyšovania zamestnanosti a najmä kvality života v regióne. Socio-ekonomický aspekt projektu spočíva vo vytváraní podporných aktivít k investíciám v oblasti CR, prispieva k zamestnanosti a tým ku skvalitňovaniu životnej úrovne miestneho obyvateľstva. Vytvorí sa nový produkt cestovného ruchu – nová spevnená plocha využiteľná na kultúrne vystúpenia, športové podujatia, stretnutia občanov, prípadne ako parkovisko k ostaným športoviskám a potenciál CR v danej lokalite bude viac využitý a realizáciou projektu sa zvýši úroveň kvality miestnej ponuky CR. Projekt nadväzuje na už realizované aktivity v oblasti prírodných a kultúrnych daností regiónu, rozvíja a využíva miestny potenciál CR. Projekt sa orientuje na 5 rôznych rozmanitých aktivít (dobudovanie a vybavenie TIC; vybudovanie viacúčelovej plochy a oporného múru, výstavba detského mini ihriska, obnova a rekonštrukcia kultúrno-náučného chodníka a skvalitnenie chodníkov, turistických trás a cyklotrás). Všetky aktivity sa uskutočnia v priebehu dvoch mesiacov, verejné obstarávanie sa už realizuje a je krátko pred dokončením – z toho nevyplývajú problémy s časovým predĺžením projektu. Z realizácie vyplývajú jasne merateľné indikátory ako zrekonštruované a vybudované spevnené plochy resp. komunikácie, vybudované podlažie a obstaranie vybavenia TIC. Dopad na cieľové skupiny je evidentný, zvýši sa prílev turistov do regiónu, vytvoria sa pracovné príležitosti, zlepší sa kvalita nekomerčnej infraštruktúry turizmu (veľkosť i kvalita). Vytvorenie nekomerčnej infraštruktúry, sprístupnenie lokalít a zvýšenie kvality poskytovaných služieb má zrejmí multiaplikačný efekt do budúcnosti, kde sa predpokladá zvýšenie kvality miestneho CR. Správcom vybudovanej/zrekonštruovanej infraštruktúry bude žiadateľ – obec Pruské, ktorá zabezpečí následnú prevádzku a údržbu infraštruktúry. Tieto výdavky budú hradené z rozpočtu obce. Obec sa bude i v rámci ďalších grantov uchádzať o dotácie do predmetnej oblasti, čím je zaručená udržateľnosť i v budúcnosti. Rozpočet predstavuje iba nevyhnutne nutné náklady na rekonštrukciu a vybudovanie jednotlivých aktivít projektu. Výdavky sú potrebné na uskutočnenie týchto aktivít
Jednou z aktivít projektu je vybudovanie detského mini ihriska s preliezkami. Ihrisko bude vybudované podľa bezpečnostných noriem. Predstavuje neoceniteľné služby pre miestne obyvateľstvo a návštevníkov, najmä rodičov detí pretože sa vytvára priestor na trávenie voľnočasových aktivít detí a mládeže, vybavia sa priestranstvá zariadeniami, ktoré absentujú. Detské mini ihrisko bude rodinným prvkom, kde po potrebnom režime pozorovania  fauny mokrade / potreba absolútneho ticha /v rámci ekoturistiky a environmentálnej turistiky bude možné ponechať deti návštevníkov hracím voľnočasovým aktivitám, prípadne spojiť pozorovania s hracími činnosťami pre návštevníkov v susedstve priestoru určenému na odparkovanie vozidiel. Zvýši sa význam regiónu z medzinárodného meradla, najmä v porovnaní so susedným českým regiónom Valašska, kde už dlhšiu dobu je realizovaná partnerská spolupráca a náš región v mnohých veciach za moravským partnerom zaostáva. Dôjde teda k vyrovnávaniu nielen národných rozdielov ale i medzinárodných. Predkladaným projektom vytvárame zámery pre rozvoj agro a ekoturistiky.
Obec Pruské je lídrom prihraničného mikroregiónu a cyklotrasa je spoločným infraštruktúrnym prvkom spájajúcim Pruské a Valašské Klobouky a bola realizovaná práve so zámerom vytvorenia možností pre  rozvoj agro a  ekoturistiky. TIC bolo budované s rovnakým zámerom a bude sústreďovať informácie o možnostiach pre aktívne využitie voľného času návštevníkov nielen v obci, ale celom regióne. Zároveň bude samo vyvíjať aktivity zamerané na propagáciu regiónu a zatraktívnenie obce a okolia pre návštevníkov. K tomuto zámeru budú slúžiť aj infraštrukturálne prvky  - multifunkčná plocha, a 2 hracie zostavy pre celogeneračný záber. Dôjde aj k rozmiestneniu mobiláru – lavičky a koše.
Zároveň dobudovaním a rekonštrukciou oplotenia a celého priestoru dôjde aj k zlepšeniu vzhľadu obce a úprave životného prostredia, čo tiež nezanedbateľne prispeje k well beendingu návštevníkov.
 


Celkové náklady projektu sú vo výške 12.087.442 Sk.

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou Európskej únie, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

                               

 


 

Realizácia projektu Návštevníci

1

1
Autor: Peter Pecuš

2
Autor: Peter Pecuš

3
Autor: Peter Pecuš

4
Autor: Peter Pecuš


 
 

5
Autor: Peter Pecuš

6
Autor: Peter Pecuš

7
Autor: Peter Pecuš

8
Autor: Peter Pecuš


 
 

9
Autor: Peter Pecuš

10
Autor: Peter Pecuš

11
Autor: Peter Pecuš

12
Autor: Peter Pecuš


 
 

13
Autor: Peter Pecuš

14
Autor: Peter Pecuš

15
Autor: Peter Pecuš

16
Autor: Peter Pecuš


 
 

17
Autor: Peter Pecuš

18
Autor: Peter Pecuš

19
Autor: Peter Pecuš

20
Autor: Peter Pecuš


 
 

21
Autor: Peter Pecuš

22
Autor: Peter Pecuš

23
Autor: Peter Pecuš

24
Autor: Peter Pecuš


 
 

25
Autor: Peter Pecuš

26
Autor: Peter Pecuš

27
Autor: Peter Pecuš

28
Autor: Peter Pecuš


 
 

29
Autor: Peter Pecuš

30
Autor: Peter Pecuš

31
Autor: Peter Pecuš

32
Autor: Peter Pecuš


 
 

33
Autor: Peter Pecuš

34
Autor: Peter Pecuš

35
Autor: Peter Pecuš

36
Autor: Peter Pecuš


 
 

37
Autor: Peter Pecuš

38
Autor: Peter Pecuš

39
Autor: Peter Pecuš

40
Autor: Peter Pecuš


 
 

 
Položky 1-40 z 66

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka