Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2009

Projekt "Blíž k přírodě, blíž k sobě

VSETÍN – PRUSKÉ: „BLÍŽ K PŘÍRODĚ - BLÍŽ K SOBĚ“


Na jar v roku 2008 vznikla myšlienka užšej spolupráce medzi predstaviteľmi samosprávy mesta Vsetín a obce Pruské. Výsledkom tohto snaženia bolo spracovanie projektového zámeru pod názvom „BLÍŽ K PŘÍRODĚ - BLÍŽ K SOBĚ“ a následné podanie spoločnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, ktorého riadiacim orgánom pre oboch cezhraničných partnerov je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Mesto Vsetín v spolupráci s obcou Pruské boli v tomto spoločnom snažení úspešní a projekt bol podporený celkovou sumou 712 543,- € (21 466 070,- Sk) pre všetkých partnerov. Žiadateľom a lídrom projektu je mesto Vsetín. Obec Pruské je hlavným cezhraničným partnerom projektu. Na realizácii projektu participuje ďalších 11 partnerov – materské školy a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti oboch projektových partnerov. V Pruskom Základná škola s Materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom, vo Vsetíne to sú: Základná škola Rokytnice a Luh a Materské školy Ohrada, Benátky, Jasenka, Luh, Na Kopečku, Rokytnice, Sychrov a Trávníky. V utorok 13. januára 2009 sa vo Vsetíne po prvý krát stretli zástupcovia 13 partnerov projektu „BLÍŽ K PŘÍRODĚ - BLÍŽ K SOBĚ“, aby rokovali o spoločnom postupe pri jeho realizácii.
Cieľom projektu je rozšíriť súčasné využitie areálov materských a základných škôl pre výchovu, vzdelávanie a voľnočasové aktivity detí, žiakov, zamestnancov škôl, ale aj pre širokú verejnosť. Spoločným zámerom predloženého projektu je prehlbovanie spolupráce, nadväzovanie nových sociálnych a kultúrnych vzťahov, zachovávanie spoločných tradícií a budovanie environmentálneho povedomia medzi jednotlivými partnermi. Rok 2009 je štartovacím rokom realizácie projektu. Ukončenie projektu je naplánované na rok 2011. Všetky realizované aktivity – investičné aj družobné – budú počas tohto obdobia realizované zrkadlovo u všetkých projektových partnerov. Jedným z očakávaných prínosov projektu pre obec Pruské je rozšírenie oddychových a relaxačných zón v obci. V priebehu implementácie projektu postupne vybudujeme multifunkčnú hraciu plochu s umelým povrchom určenú pre rozvoj športu a pohybových aktivít u žiakov školy. V areáli materskej školy vznikne nové detské hracie ihrisko z prírodných materiálov. V tesnej blízkosti ZŠ budú vybudované dve relaxačno – pohybové zóny, telocvičňa v prírode a juniorsky kútik. V projekte je pripravená široká paleta družobných a interaktívnych aktivít. Medzi najatraktívnejšie patria výmenné pobyty detí a žiakov, komunitné plánovanie, či online elektronické vzdelávanie. Environmentálny rozmer projektu je zastúpený v aktivite Bielokarpatské ekodni. Nezabudlo sa ani na zachovávanie kultúrneho dedičstva oboch národov – spoločné korene, kultúra a tradície, ktoré zastrešuje Škola Slovanskej vzájomnosti a Bielokarpatská akadémia ľudových umení a technológií. 

Viac informácií získate na internetovej stránke projektu www.vsetin-pruske.eu


 


 

Projekt "Nechajme dýchať"

V mesiaci júl 2009 prišlo oznámenie, že obec Pruské bola úspešná pri uchádzaní sa o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Opatrenie 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie, názov projektu "Nechajme dýchať" vo výške 692.051,01 EUR.

 

Špecifickým cieľom projektu je zabezpečenie zásobovania budovy zdravotného strediska vlasnou elektrickou energiou, ktorá bude využitá na vykurovanie objektu a v letných mesiacoch na zásobovanie elektrickou energiou.

Projekt pozostáva zo stavebnej časti a nákupu a inštalácie technológie fotovoltaickej elektrárne a súvisiacich stavebných prác.

Stavebná časť zahŕňa modernizáciu zdravotného strediska - zateplenie obvodového plášťa od terénu po úroveň 3. nadzemného podlažia (nadstavby),kontaktným zatepľovacím systémom,  výmena okenných výplní (nové plastové okná) na dvoch nadzemných podlažiach a oprava stĺpov, podopierajúcich konštrukciu markízy.

 

Technologická časť pozostáva z inštalácie fotovoltaických modulov na priečelí budovy (pevne namontovateľné) a na streche budovy (nastaviteľné, meniace polohu za účelom čo najvyššieho využitia slnečnej energie). Vývody z fotovoltaických modulov budú ukončené v meničoch jednosmernej elektrickej energie na striedavú a z meničov bude nadimenzovaným vedením vedená energia do miestnosti, v ktorej bude umiestnený elektromer a rozvádzač, cez ktorý je možnosť sa pripojiť na interný rozvod v budove, ako aj pripojenie na verejnú elektrizačnú sieť.  Fotovoltaické moduly budú z kryštalického kremíka, inštalácia elektrického výkonu 20 - 30 KWp. a z toho vyplývajúcu na výrobu elektrickej energie 20 - 300 KWh elektrickej energie za rok.

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné prostredie. 

 

      

Investícia do Vašej budúcnosti


 

PROJEKT Gavlovič - lesk a bieda našej súčasnosti

Hugolín Martin Gavlovič patrí k prvým trom Slovákom v zozname svetového kultúrneho bohatstva UNESCO. V jednej z jeho básní sa píše, že každý národ je taký, aké má korene a ako sa správa k svojej minulosti. Súhlasíme s ním. A teda kým iné národy majú svojich kultúrnych velikánov v úcte, Gavlovičovi tečie v zatuchnutej krypte na „hlavu“ a mimo pár domácich nikto nevie o mieste posledného odpočinku velikána slovenskej barokovej literatúry. Chceme to však spolu zmeniť. Tak ako banka VÚB vybudovala svoj imidž na zelenej lúke a vychádzala z úcty k základným morálnym atribútom ako slušnosť, korektnosť, úcta k tradíciám a rešpektovanie tradícii, tak obec Pruské v úcte k velikánovi, ktorého odkaz je práve v čase globálnej hospodárskej krízy viac ako živý sa snaží nadviazať na to pozitívne, na čo sa akosi zabudlo.
Cieľom projektu je rekonštrukcia krypty a jej 1. etapa s odstránením havarijného stavu a vybudovanie pamätnej tabule s označením miesta odpočinku velikána.
Na počiatku všetkého je vždy slovo a myšlienka, preto veríme, že znovuoživenie odkazu a váhy autora pomôže tak i regiónu, Slovensku ako i bežnému občanovi pozitívnymi myšlienkami, ktoré dnes akosi chýbajú.

Konkrétne aktivity projektu :
1. Vykonanie následného prieskumu stavu krypty.
2. Popis najdôležitejších opráv, ktorá budú predmetom projektu.
3. Nové opakované rokovanie s vlastníkom, ktorého predbežný súhlas máme
4. Opakovaná konzultácia s Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne
5. Realizácia rekonštrukcie
6. Detská výtvarná súťaž na tému Hugolín Gavlovič a jeho odkaz
7. Osadenie pamätnej tabule a to ako na objekte krypty, ako aj na pobočke budovy VÚB s adekvátnym citátom od Hugolína Gavloviča
8. Dni regionálnej kultúry – XXXXII. Ročník Gavlovičovo Pruské v mesiaci august 2009
9. Mediálne ukončenie projektu

Práce sú rozpočtované samozrejme nad rámec výšky grantu a budú financované zo zdrojov obce Pruské a vlastníka nehnuteľnosti – rehole Menších bratov Františkánov.
Do budúcnosti by sme chceli aby došlo k využitiu objektu pre školské exkurzie apod. Objekt krypty s tabuľou by sa včlenil do systému náučného chodníka Hugolína Gavloviča, ktorý sa postupne buduje v našej obci.

Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB.


 

Verše Hugolína Gavloviča

Čiň dobre, když múžeš. Duši si pomúžeš

 

Jestli máš mnoho bohactva v dospelej starosti, učiň dobre,

komu múžeš podle všej ščedrosti.

Prítelúm tvým též veselo dávaj hojné dary,

plakať budú, když po smrti polehneš na máry.

Dobrá vec jest skrz testament porádek učiniť,

ale lepšá v živobytí chudobných nakrmiť.

Nech od tebe nik nenese prázného podolka,

vzlášte když po sobe nemáš žádného potomka.

Učiň dobre v živobytí, když múžeš, každému,

budú tobe modlitbami pomáhať mrtvému.

Ze ščedrosťú Bohu milú starosť tvú ozdobuj,

dobrú o sobe památku když žiješ, spúsobuj.
 

 


 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pruské

 

V mesiaci máj a jún 2009 sa bude realizovať projekt modernizácie verejného osvetlenia v obci Pruské.Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške  83 644,23 € (2 519 886 Sk).  

Projekt bol podporený príspevkom z Finančného mechanizmu EHP, z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, čo predstavuje predstavuje 90%. Spolufinancovanie žiadateľa je vo výške10% z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Pruské bude realizovaná v mesiaci máj a jún 2009 a bude pozostávať:
– z výmeny existujúcich zastaralých svietidiel
– z výmeny všetkých existujúcich výložníkov
– z výmeny existujúcich rozvádzačov

Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovné ciele:
• zníženie nákladov za elektrickú energiu, spojenú s prevádzkou verejného osvetlenia
• zníženie nákladov na údržbu verejného osvetlenia
• zvýšenie úrovne osvetlenia v obci
• zníženie a predchádzanie nehodám a úrazom na verejných komunikáciách
a priestranstvách
• zníženie svetelného smogu
• zníženie kriminality v nedostatočne osvetlených miestach

Projekt bude realizovaný v celej obci Pruské, ako i v miestnych častiach Podvažie a Savčina.

 


 

...Triumvirát - naše zelené bohatstvo...

...Triumvirát - naše zelené bohatstvo...

 
Náš projekt je postavený na základnej myšlienke – ochrana, tvorba a udržateľnosť kvalitného životného prostredia. Vychádza z dubnického regionálneho bohatstva flóry – najstaršie stromy v strednej Európe, ktoré sa majú jednak ošetriť a tak sa zlepší ich zdravotný aktuálny stav a jednak výsadbou ich „vnukov“ aj v areáli TESCO sa zachovajú pre ďalšie generácie... Následnou aktivitou je ekolotéria s ekosúťažou v spolupráci s OD TESCO so zameraním na žiakov škôl s nosnou myšlienkou separácie a znižovania objemu odpadu. Do projektu budú priamo zapojení zamestnanci OD TESCO Dubnica nad Váhom – v aktivite výsadby stromov. Dnes títo velikáni – stromy potrebujú ochrániť samotné, pretože pomaly zomierajú. Takto by sme mohli sprístupniť existujúce zelené bohatstvo, najstaršie tisy na Slovensku a pravdepodobne i v strednej Európe, ktoré získali 7. miesto v súťaži Strom roka 2007. Dnes chradnú, evidentne schnú. Tento „triumvirát“ v lokalite našej obce predstavujú : Tis obyčajný, dub letný a lipa malolistá. Všetky 3 stromy symbolizujú vlastne kultúry, ktoré sa zlievali na tomto pomedzí Moravy a Slovenska a dávali mu nadčasový charakter. Tak ako lipa bola od nepamäti symbolom slovanstva, dub sa štylizoval do polohy symbolu zdravia a sily, tis rastúci v celej Európe od Anglicka po Stredomorie je akýmsi zjednocujúcim elementom a symbolom nesmrteľnosti. Tento symbol sa pretavil i do nesmrteľného kultúrneho odkazu 3 historických osobností, ktoré sa pohybovali a tvorili v ich okolí. Boli nimi - Jan Amos Komenský, Hugolín Martin Gavlovič a Pavol Országh Hviezdoslav. Práve pruštianske tisy, ktorých vek sa odhaduje na 700 rokov, sú údajne jednými z najstarších v strednej Európe. Radi by sme zaistili ich odborné ošetrenie a vytvorili priestor do budúcna i propagáciou stromov - napríklad osadením náučných tabúľ, či výtvarným dielom detí a „záštitou“ iniciatívy TESCO Dubnica nad Váhom nad sadenicami nových stromov. Zároveň výsadbou „vnukov“ týchto stromov by sme radi vytvorili priestor pre udržanie symbolického „stromového triumvirátu“ (– Slovanstvo, zdravie a nesmrteľnosť) v regióne.    

 V podstate samotný projekt pomyselne spojí ľudí a stromy tým, že komunita sa najskôr stretne, potom bude plánovať a teda zamýšľať sa nad minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou. Neskôr dôjde k ošetreniu, spolu s výsadbou ich 2. generácie „vnukov“. Týmto sa naplní odkaz súčasnej generácie ľudí a stromov pre budúcnosť.

 

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore z nadačného fondu Tesco STORES SR, a.s.

v Nadácii Pontis.


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka