Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2010

Projekt: Čistá obec, čisté pohraničie

Projekt Čistá obec - čisté pohraničie zameraný na zlepšenie životného prostredia pohraničia prostredníctvom zlepšenia separovania v obciach pripravili spolu Obec Pruské (SR) a Obec Želechovice nad Ďrevnicí (ČR). 
Projekt Čistá obec - čisté pohraničie bol inšpirovaný projektom mesta Turčianske Teplice "Čisté mesto očami detí", ktoré mesto realizovalo ešte v roku 2007 cez Interreg IIIA. Tu nás zaujala myšlienka podpory škôl a domácností, resp. práce s nimi v snahe zvýšiť úroveň environmentálneho povedomia zlepšiť úroveň separovania odpadov, ktoré sú na Slovensku a v Čechách v porovnaní s inými krajinami EÚ veľmi slabé, akoby v začiatkoch. Slovensko a Česká republika majú v tejto oblasti veľa spoločného. A to predovšetkým zanedbanú environmentálnu výchovu, resp. slabé environmentálne povedomie medzi občanmi na budovanie ktorého pri prerozdelení spoločného štátu a prechode ekonomiky na trhový mechanizmus nezostal čas.

V rámci projektu sa bude pracovať so školami a domácnosťami, aby dosiahli vyššiu úroveň separovania odpadu v obci. V navrhovanom riešení sa vybuduje 15 nových hniezd separovania a do separovania sa zapojí 10 inštitúcií zo SR a ČR, ako i 250 domácností zo SR a 250 domácností z ČR, ktoré budú vybavené materiálom na separovanie. Domácnostiam bude zároveň v pripravenom a distribuovanom informačnom materiáli a DVD k projektu vysvetlené akým spôsobom pristupovať k produkovanému odpadu a ako s ním nakladať. V projekte sa počíta aj so zapojením škôl zo SR a ČR ako i materských škôl. Do projektu bude zapojených 100 žiakov zo SR a 100 žiakov z ČR. Žiaci budú aktivizovaní sériou ekoprednášok, ale i súťažnými výtvarnými dielňami a literárnou súťažou na tému "Ako doma separujeme". Literárna súťaž bude významným informačným zdrojom pri poznávaní vzťahu domácností k separovaniu. Najmenšie deti z materskej školy v SR i v ČR budú motivované k tomu, aby odpadky hádzali do koša a nie na zem. Záverečný workshop k projektu odprezentuje výsledky projektu a predstaví najlepšie práce zo súťaží v SR a ČR.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie cezhraničnej spolupráce obce Pruské a Želechovice nad Dřevnicí a využitie tejto spolupráce v zasadení sa o zlepšenie životných podmienok v pohraničí a to zlepšením úrovne separovania v obci Pruské a obci Želechovice prostredníctvom spoločne realizovaných cezhraničných aktivít.

Z výstupov z projektu považujeme za najprínosnejšie výsledky plynúce s prácou s domácnosťami, žiakmi a deťmi. Prínos projektu vidíme v zvýšení environmentálneho povedomia, ktoré by sa malo odraziť v zlepšení separovania v obciach. Predpokladáme, že aktivity projektu aktivizujú, motivujú domácnosti a do budúcnosti pretrvá ich zvyk separovať odpad a založia si v domácnosti svoj vlastný systém separácie prispôsobený ich situácii, ktorý bude končiť v založených Hniezdach separovania. Vzhľadom k tomu, že partner Obec Želechovice bol do projektu už v spoločnej príprave zapojený veľmi aktívne, očakávame vznik silného partnerstva, ktoré bude pokračovať ďalšími spoločnými aktivitami.

 Celkové oprávnené výdavky projektu sú 21 941,29 EUR.

             

 

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM“

 

Po kliknutí na nasledovný odkaz sa otvorí fotogaléria z realizácie projektu Čistá obec, čisté pohraničie.

http://www.obecpruske.sk/fotogaleria.phtml?id3=24941 

 


 


 

Projekt "Integrácia znevýhodnených skupín do pracovného procesu v obci Pruské"

Obec Pruské v spolupráci s Európskym sociálnym fondom (ESF) od 01.07.2010 začala realizáciu projektu Integrácia znevýhodnených skupín do pracovného procesu v obci Pruské. Projekt bude bude prebiehať v období júl 2010 - september 2011 v obci Pruské. Obec sa zapojila do výzvy vyhlásenej Fondom sociálneho rozvoja dňa 20.10.2009. Predložený projekt bol schválený a obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške 113 884,67 €.  
V rámci projektu budú realizované aktivity, ktoré umožnia vstup cieľovej skupiny do pracovného procesu a napomôžu k zvýšeniu ich sociálneho začlenenia a rovnako prinesú príklad i ďalším znevýhodneným občanom v obci. Aktivity projektu majú za cieľ zvýšiť možnosti znevýhodnených občanov obce Pruské začleniť sa do pracovného života, rozvinúť u nich sociálne návyky a praktické zručnosti a prispieť k ich záujmu o pracovné uplatnenie. V období 15 mesiacov budú realizované aktivity: Výber uchádzačov na novovytvorené pracovné miesta a zaradenie do pracovného procesu. Výsledky projektu budú pri jeho ukončení merateľné počtom osôb z cieľovej skupiny, ktoré sa úspešne zaradili na trh práce a počtom vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu. Celkovo bolo prijatých 9 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z obce Pruské.


„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

„Priestor na vašu príležitosť.“

     

 

Obec Pruské, Pod kostolom 1, 018 52  Pruské, telefón: +421 42 44 92753,

fax: +421 42 44 92753, email: starosta@obecpruske.sk,

www.obecpruske.sk, www.esf.gov.sk


 

Dni regionálnej kultúry a 43. ročník Gavlovičovo Pruské

Každoročne obec Pruské v mesiaci august pripravuje a realizuje Dni regionálnej kultúry a spomienkové slávnosti pri príležitosti výročia úmrtia Hugolína Gavloviča – GAVLOVIČOVO PRUSKÉ.
Samotný priebeh 43. ročníka spomienkových osláv sa uskutočnil dňa 08. 08. 2010 so začiatkom o 14.00 hod. vo františkánskom kostole sv. Juraja.

Krátku bohoslužbu slova viedol miestny správca farnosti, Mgr. Ivan Kňaze. Citátmi z Biblie priblížil podobnosť Gavloviča s ďalšími významnými osobnosťami – Cyrila a Metoda. Nasledoval príhovor starostu obce MUDr. Viliama Cíbika, PhD., ktorý vo svojich slovách pripomenul aktuálnosť slov Gavloviča v dnešnej hektickej a uponáhľanej dobe. Takisto poukázal na skutočnosť, že hodnotový liberalizmus a voľnomyšlienkársky štýl života preniká aj do našich rodín a aj touto aktivitou môžeme podporiť morálnu obnovu a hodnotovú orientáciu celej našej spoločnosti.
V kultúrnom programe vystúpili členovia Základnej umeleckej školy v Ilave a divadelného súboru HUGO. Predstavili sa Peter Domáň – umelecké slovo, Dagmar Mišíková a Laura Pekárková – spev, Radka Matovičová a Lucia Dianová – husle, Juraj Ondráš – kontrabas a Andrej Staňo – cimbal. Vo svojom programe sa predstavili skladbou Ave Mária, piesňou Sám z muzikálu Mystérium a sláčikovým duom od Vivaldiho.
Na záver slávností sa prítomnám prihovoril opäť starosta obce a vyzval prítomných, aby sa zhromaždili pri priečelí kostola a spolu zaspievali pieseň „Bože čos ráčil”. Slávnosť bola ukončená zavesením symbolického venca k pamätnej tabuli s epitafom Hugolína Gavloviča s pamätaním na jeho slová....Mňa Čierny Dunajec zrodil, Trstená živila a tiež z Božej vôle Pruské ma raz pochová. V tejto čiernej zemi, kdekoľvek budem odpočívať, prosím ťa, pamätaj na moju hriešnu dušu”.

Podujatie, ktorého 43. ročník sa podarilo úspešne zrealizovať spoločnými silami, napriek redukcii výdavkov obce na kultúru splnilo svoje stanovené ciele. Veríme, že sme dokázali osloviť všetky vrstvy obyvateľstva rozličných vekových kategórií a zjednotiť ich pri zachovávaní historického a kultúrneho dedičstva nášho regiónu a odkazu Hugolína Gavloviča.


Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR.


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka