Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta obce

starosta1.JPG

MUDr. VILIAM CÍBIK, PhD.
Starosta obce Pruské 

 

Kontakt:

Obecný úrad Pruské
Pod kostolom 1
018 52 Pruské 

Telefón: 042/4492 753
Fax: 042/4492 730
Mobil.: 0908/793 140
e-mail: starosta(at)obecpruske.sk

 

  starost.GIF 


 

Životopis:
 

Bydlisko: Pruské 539, 018 52 Pruské

Dátum narodenia: 21.02.1963 
 

Vzdelanie:

1981 – 1987 Lekárska fakulta UK Martin – MUDr. 
1987 – 1989 Doktorandské štúdium – Trnavská univerzita – PhD. 
 

Kariéra:  

1987 - 2007 lekár (špecialista v odboroch akupunktúra, liečba chronickej bolesti, anestéziológia a resuscitácia, praktický lekár pre dospelých) 
2002 - až doteraz starosta obce Pruské, 2009 - zvolený za poslanca VÚC za okres Ilava
Rodina: ženatý, dve deti 
Jazyky:  nemecký, ruský a český jazyk -aktívne, anglický jazyk - pasívne 
 


 

Poslanie a kompetencie starostu

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia, je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie starostu je 4 roky.  Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy.

Pôsobosť starostu:

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, 
-  vykonáva obecnú správu,
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 
-  je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce

- je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch

- môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše. 
-  môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200  000 Sk ak poruší nariadenie, ak neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest, aknesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.


 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka