Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa obce

Zverejnenie informácie o strategickom dokumente

Obec Pruské v súlade s § 11 ods. 1 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") informuje verejnosť o hodnostení snávrhu strategického dokumentu "Územný plán obce Bohunice" spolu s konceptom strategického dokumentu, ktorý je verejene prístupný a možno do neho nahliadnuť, robiť si z neho výpisy a dopisy na adrese: Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01  Ilava (ďalej len "OÚ Ilava") a ku ktorému môže verejnosť doručiť svoje písomné stanovisko k správe a hodnotení návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie na OÚ Ilava.

 

Podľa § 63 zákona jem ožné podľa potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania na OÚ Ilava, kont. osoba Ing. Grajcaríková.

 

V Pruskom, dňa 16. 07. 2018


 

Verejná vyhláška

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť súbor: Verejná vyhláška Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania: návrh na kolaudáciu stavby: „5921 - Pruské - Zaústenie TS nad Štepnicou a NNK rozvod" - líniová stavba katastrálne územie Pruské. 

 

Zverejnené: 18. 06. 2018 


 

VZN č.1/2018, VZN č.2/2018 a VZN č.3/2018

Po kliknutí na nasledovný link si môžete pozrieť schválené všeobecne záväzné nariadenia obce Pruské nasledovne: 

1. Všeobecne záväzné nariadene obce Pruské č. 1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Pruské.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp.

https://www.obecpruske.sk/vzn-obce-pruske.phtml?id3=24952

 

Zverejnené dňa: 06. 06. 2018 

 


 

Záverečný účet obce za rok 2017

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete pozrieť Záverečný účet obce za rok 2017.

 

Zverejnené dňa: 23. 05. 2018 

 

 


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č.2/2016 o záväzných častiach návrhu územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán obce Pruské

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č.2/2016 o záväzných častiach návrhu územnoplánovacej dokumentácie - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PRUSKÉ.

 

Zverejnené dňa: 10. 11. 2016


 

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pruské

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť list z Okresného úradu v Trenčíne, Pozemkový a lesný odbor o nariadení konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pruské.


 
ÚvodÚvodná stránka