Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa obce

Návrh VZN obce Pruské č. 1, č. 2 a č. 3 k pripomienkovaniu

V prílohe si vo formáte *.rtf môžete stiahnuť 3 návrhy VZN obce Pruské nasledovne:

1. Návrh VZN obce Pruské č.1 o vylepovaní volebných plagátov.
2. Návrh VZN obce Pruské č.2 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou.
3. Návrh VZN obce Pruské č.3 o zneškodňovaní obsahu žúmp.

 

Predmetné VZN obce Pruské sa budú prejednávať na najbližšom zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 06. 06. 2018. 

 

Zverejnené dňa: 14. 05. 2018.


 

Zverejnenie informácie o strategickom dokumente ÚPN-O Košeca

Obec Pruské v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť o hodnotení návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce Košeca“ spolu s konceptom strategického dokumentu, ktorý je verejne prístupný a možno do neho nahliadnuť, robiť si z neho výpisy a odpisy na adrese: Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava (ďalej len „OÚ Ilava“) a ku ktorému môže verejnosť doručiť svoje písomné stanovisko k správe a hodnotení návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie na OÚ Ilava.

Podľa § 63 zákona je možné podľa potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania na OÚ Ilava, kont. osoba Ing. Grajcaríková.

 

V Pruskom, dňa 11.5.2018


 

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie

V prílohe si vo fomráte *.pdf môžete stiahnuť verejnú vyhlášku - územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: 
„SO - Rozšírenie obecného vodovodu" na pozemkoch pare. č. KNC 113- vod. plocha, 341/1 - zast. plochy (KNE 9091), 730/1 - zast. plochy (KNE 9092), 341/2 - zast. plochy a KNC 731/1 - orná pôda v k.ú Tuchyňa 
2.    „SO - Rozšírenie STL plynovodu" na pozemkoch pare. č. KNC 341/1 - zast. plochy (KNE 9091), 730/1 - zast. plochy (KNE 9092), 341/2 - zast. plochy a KNC 731/1 - orná pôda v k.ú Tuchyňa pre navrhovateľa: obec Tuchyňa. 

Zverejnené dňa 25. 04. 2018 


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy Vytlačiť
 

Obec Pruské v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v  školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy - Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská 369, 018 52 Pruské  s nástupom od 27. augusta 2018.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady: 

 • splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“), 
 • dosiahnutie kariérového stupňa – pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona 596/20003 Z.z.

Iné požadované pre

Iné požadované predpoklady:

 • osobnostné a morálne predpoklady, 
 • bezúhonnosť, 
 • ovládanie štátneho jazyka slovom a písmom,
 • znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovno-právnej legislatíve školy,
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet, e-mail)

 

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania, 
 • doklady preukazujúce najvyššie dosiahnuté vzdelanie (vo forme overenej kópie), 
 • doklady preukazujúce vykonanie 1. Atestácie alebo jej náhradnej formy (vo forme overenej kópie),
 • originál výpisu z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), 
 • profesijný životopis, 
 • koncepčný zámer rozvoja školy (v rozsahu najviac 3 strany A4), 
 • písomný súhlas uchádzača na použitie a spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 

Termín podania prihlášky: do 12:00 hod. dňa 28. 05. 2018 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Obecného úradu v Pruskom.

Žiadosť o prihlásenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „ VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ ZŠ s MŠ H.G. Pruské“ – „NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo zašlite poštou na adresu: Obec Pruské, 018 52 Pruské 1.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti  alebo dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady. Prihlášky doručené po termíne sa do konania nezaradia a neotvorené sa vrátia uchádzačovi. 
Obec Pruské ako vyhlasovateľ výberového konania a zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské poveruje príslušnú radu školy, aby uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového konania, oznámila termín a miesto výberového konania, a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

 

V Pruskom, dňa 23.04.2018

Vyvesené dňa: 23. 04. 2018 
Zvesené dňa: 

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD., starosta obce


 
 

Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Zlatoš

Oznamujeme, že dňa 16. 04. 2018 bolo na obec doručené Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Zlatoš.

 

Zverejnené dňa: 16. 04. 2018 


 

Verejná vyhláška - rozšírenie verejného vodovodu a STL plynovodu

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete pozrieť verejnú vyhlášku: navrhovateľ obec Tuchyňa, stavba Rozšírenie verejného vodovodu a STL plynovodu v časti Podhorie a Paľkov kút.

 

Zverejnené dňa: 28. 03. 2018


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č.2/2016 o záväzných častiach návrhu územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán obce Pruské

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č.2/2016 o záväzných častiach návrhu územnoplánovacej dokumentácie - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PRUSKÉ.

 

Zverejnené dňa: 10. 11. 2016


 

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pruské

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť list z Okresného úradu v Trenčíne, Pozemkový a lesný odbor o nariadení konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pruské.


 

dnes je: 20.5.2018

meniny má: Bernard

webygroup
ÚvodÚvodná stránka