Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa obce

Verejná vyhláška

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť dokument - Verejná vyhláška, Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadení ústneho pojednávania s miestnym zisťovaním: žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Rozšírenie verejného vodovodu v obci Pruské"


 

Záverečné stanovisko číslo k strategickému domumentu Územný plán obce Tuchyňa

Obec Pruské ako dotknutá obec podľa § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zverejňuje na web stránke obce: www.obecpruske.sk a úradnej tabuli obce Pruské záverečné stanovisko číslo: OU-IL-OSZP-2017/001469-026- GRA vydané Okresným úradom Ilava, odborom starostlivosti o životné prostredie, podľa § 14 zákona vo veci strategického dokumentu: „Územný plán obce Tuchyňa“ .

Do uvedeného záverečného stanoviska možno nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Pruskom po dohovore s p. Polešenským na tel.: 0905 869677, 042/4492730, e-mail: obec.pruske@stonline.sk

 

Zverejnené dňa 13. 10. 2017


 

Verejná vyhláška stavebné povolenie Zaústenie TS nad Štepnicou a NNK rozvod

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť verejnú vyhlášku: stavebné povolenie stavebníka: Stredoslovenská Energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8,
010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 na stavbu: stavba: „5921 - Pruské - Zaústenie TS nad Štepnicou a NNK rozvod".

 

Zverejnené dňa: 07. 08. 2017


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č.2/2016 o záväzných častiach návrhu územnoplánovacej dokumentácie - Územný plán obce Pruské

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č.2/2016 o záväzných častiach návrhu územnoplánovacej dokumentácie - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PRUSKÉ.

 

Zverejnené dňa: 10. 11. 2016


 

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pruské

V prílohe si vo formáte *.pdf môžete stiahnuť list z Okresného úradu v Trenčíne, Pozemkový a lesný odbor o nariadení konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pruské.


 

Za obsah zodpovedá
Ing. Peter PECUŠ

dnes je: 18.10.2017

meniny má: Lukáš

webygroup
ÚvodÚvodná stránka