Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rekonštrukcia - zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Pruské

001.png

Názov projektu

Rekonštrukcia - zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Pruské

Hlavný cieľ projektu

Zabezpečenie maximálnej úspory v spotrebe energiíznížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu

Kontrahovaná výška NFP

189 320,21EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Pruské. Existujúca budova obecného úradu je situovaná v strednej časti obce Pruské, je štvorpodlažná – suterén, 1.NP, 2.NP,podkrovie, so sedlovou strechou. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. 
Stavebné úpravy zahŕňajú zateplenie obvodového plášťa z exteriérovej strany kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie strešnej konštrukcie a výmeny výplňových konštrukcií. Dispozičné riešenie objektu sa v suteréne, 1.NP, 2.NP nemení v podkroví sa vytvoria nové priestory pre potreby obecného úradu. Do objektu je zabezpečený bezbariérový prístup na 1.NP, existujúcou rampou pri hlavnom vchode do objektu obecného úradu. Nový bezbariérový prístup v exteriéru na 2.NP a podkrovie bude realizovaný ako zdvíhacia plošina na fasáde zo severozápadnej strany. Pôvodné strešné krytiny z plechu zostanú nezmenené. Existujúca konštrukcia strechy sa doplní o tepelnú izoláciu. Výplňové konštrukcie okná a dvere v obvodových stenách sú navrhované nové z plastu s izolačným trojsklom. Okná a dvere musia spĺňať súčiniteľ prestupu tepla Ud,max=1,0 W/m2K. Navrhovanou obnovou obecného úradu bude modernizovaný vonkajší vzhľad objektu.
Budova obecného úradu bude po rekonštrukcii potrebovať na zabezpečenie komfortu menšie náklady, t.j. spáli sa menej primárneho vykurovacieho média. To sa odrazí okrem ekonomickej roviny aj v rovine environmentálnej. Zabezpečí sa totiž nižšia produkcia emisií skleníkových plynov. Jedná sa o jednoduchý princíp: nižšia spotreba = nižšie vyprodukované emisie. Pre projekt je navrhnutý kombinovaný pomer zdrojov, a to nenávratný finančný príspevok a vlastné zdroje na spolufinancovanie projektu.

 

Vnútorné vybavenie ZŠ Hugolína Gavloviča Pruské

01.png

Informácia o realizácii projektu

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13
Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Obec Pruské má schválený projekt „Vnútorné vybavenie ZŠ Hugolína Gavloviča Pruské“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov, a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 - 2020. 

Zmluva o nenávratnom finančnom príspevkunadobudla účinnosť dňa 21.07.2018 a schválená výška príspevku je vo výške 165.761,17 EUR.
Začiatok realizácie projektu: 04/2019, ukončenie realizácie projektu: 08/2019.

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov Základnej školy Hugolína Gavloviča, v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Realizácia projektu má za cieľ prispieť k zdokonaleniu spôsobilostí žiakov ZŠ v oblasti jazykových zručností, prírodovednej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti,technickej gramotnosti, ako aj v oblasti rozvoja ich pracovných a manuálnych zručností.
Projekt zahŕňa tieto aktivity:

  • Aktivita 1 IKT učebňa (variant klientské stanice)
  • Aktivita 2 Jazyková učebňa
  • Aktivita 3 Polytechnická učebňa
  • Aktivita 4 Knižnica
  • Aktivita 5 Stavebné úpravy - knižnica

 

BALUT pre všetkých (Bielokarpatská Akadémia Ľudových Umeleckých Tradícií) – Festival ľudovej tvorivosti menšín

Žiadateľ: Obec Pruské
Suma poskytnutej dotácie: 2200 EUR.
Celkové náklady projektu: 4525,83 EUR.

BALUT_TSK-1.jpg

Projekt bol zrealizovaný vďaka Participatívnemu komunitnému rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka