Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VZN č.1/2012 o jednorázovej sociálnej dávke

Schválené: 21.6.2012

Vyhlásené: 21.6.2012

Účinnosť: 6.7.2012

Obec Pruské na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., podľa § 3 ods.2 g), ods. 4, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 15 a § 24 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona č. 599/2003 Z.z.) a zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona č. 601/2003 Z.z.) v y d á v a  pre územie obce Pruské


Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej sociálnej dávky a sociálnej pôžičky občanom obce Pruské


I. č a s ť
Úvodné ustanovenie

Čl. 1
Základné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje podmienky, vymedzenie okruhu oprávnených žiadateľov, stanovenie postupu a základných kritérií, na základe ktorých obec Pruské (ďalej len „obec“) pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje z rozpočtu obce schváleného obecným zastupiteľstvom :
- jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
- jednorazovú sociálnu dávku
- sociálnu pôžičku
- úhradu výdavkov pri úmrtí osamelého občana

II. č a s ť
Vymedzujúce ustanovenia

Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov

1. Oprávneným žiadateľom podľa tohto nariadenia sa rozumie občan, ktorý má trvalý pobyt na území obce.
2. Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. (1)
3. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Za vlastné pričinenie zabezpečenia príjmu sa považuje najmä vlastná práca, užívanie vlastného majetku a uplatnenie zákonných nárokov. (2)

III. č a s ť

Čl. 3
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dávka, ktorú môže obec poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa v čase podania žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vypláca dávka a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
2. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá fyzickej osobe alebo fyzickým osobám spoločne posudzovaným podľa tohto VZN za predpokladu, že si uplatnili zákonné nároky (napr. výživné, nemocenské dávky, dôchodkové dávky, štátne sociálne dávky ... ). Fyzická osoba alebo spoločne posudzované osoby, ktoré si neuplatnia zákonné nároky (3), ktorými si môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi sa nepovažujú za občanov v hmotnej núdzi v zmysle zákona č.599/2003 Z.z.

Čl. 4
Limity pre jednorazovú dávku v hmotnej núdzi

1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť na úhradu mimoriadnych výdavkov na :
a) nevyhnutné ošatenie – do výšky 30 € na 1 osobu
b) základné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stolička, skriňa, varič, sporák, vykurovacie, teleso, palivo, práčka, periny, posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad) – do výšky 100 € na 1 domácnosť
c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa – do výšky 10 € na 1 dieťa
d) pri závažných ochoreniach na mimoriadne liečebné náklady – do výšky 100 € na 1 osobu

IV. č a s ť

Článok 5
Jednorazová sociálna dávka

1. Jednorazová sociálna dávka je dávka, ktorú môže obec poskytnúť sociálne slabším jednotlivcom a rodinám, ktorých príjem nepresahuje 1,2 násobok životného minima ustanoveného osobitným predpisom (1) na úhradu mimoriadnych udalostí súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou.
2. Za mimoriadne udalosti súvisiace s nepriaznivou sociálnou situáciou pre účely poskytnutia jednorazovej sociálnej dávky na pomoc sociálne slabším jednotlivcom a rodinám sa považujú výdavky najmä na :
a) stav spôsobený živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou,
b) kúpeľná liečba nezaopatreného dieťaťa žiadateľa,
c) liečba závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované, ak tieto výdavky nie sú kryté prostredníctvom zdravotného poistenia,
d) riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo sociálnej udalosti žiadateľa alebo fyzických osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom, ak si uplatnili zákonné nároky na dávky sociálneho poistenia, výživné, štátnu sociálnu dávku, dávku v hmotnej núdzi, peňažný príspevok na kompenzáciu v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia a tvoria spoločnú domácnosť.

Čl. 6
Limity pre jednorazovú sociálnu dávku

1. Jednorazová sociálna dávka sa môže poskytnúť v čiastke :
a) úplná alebo neúplná rodina s 1 – 3 nezaopatrenými deťmi najviac do výšky 100 €
b) úplná alebo neúplná rodina so 4 a viac nezaopatrenými deťmi najviac do výšky 150 €
c) starobní a invalidní dôchodcovia – poberatelia dôchodku, ktorého výška nepresahuje sumu životného minima stanoveného zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime vynásobenú koeficientom 1,1, a to :
- jednotlivec najviac do výšky 30 €
- manželská dvojica najviac do výšky 50 €
d) občania sociálne neprispôsobiví (prepustení z výkonu trestu , bezdomovci, a pod.), ktorí potrebujú prostriedky na vybavenie si osobných dokladov, resp. nevyhnutné prostriedky na prežitie, a to :
- jednotlivec najviac do výšky 30 €
- manželská dvojica najviac do výšky 50 €
e) pri nástupe na kúpeľnú liečbu nezaopatreného dieťaťa žiadateľa alebo na liečbu závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované najviac do výšky 100 € na 1 osobu

Čl. 7
Spoločné ustanovenia pre posudzovanie poskytnutia jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi a jednorazovej sociálnej dávky

1. Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej sociálnej dávky (ďalej len „dávka“), ktorý je občanom obce Pruské podáva písomnú žiadosť na tlačive (podľa druhu žiadosti), ktoré je prílohou č.1 a č. 2 tohto VZN adresovanú na Obecný úrad v Pruskom. 
2. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a jednorazová sociálna dávka nemôže byť poskytnutá občanovi, ktorý :
a) nemá zaplatenú miestnu daň a poplatok za komunálny odpad,
b) je nájomcom obecného bytu a nemá zaplatené nájomné za užívanie bytu,
c) je rodičom nezaopatreného dieťaťa (detí), ktoré tri po sebe nasledujúce mesiace za posledný rok pred podaním žiadosti vymeškalo mesačne viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín,
d) požíva alkoholické nápoje, návykové látky alebo je podozrenie zo zanedbávania starostlivosti o deti a tieto skutočnosti sú všeobecne známe
e) v čase podania žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi spláca sociálnu pôžičku poskytnutú obcou.
3. Prepusteným z výkonu trestu odňatia slobody sa môže poskytnúť jednorazová sociálna dávka bez ohľadu na záväzky voči obci Pruské.
4. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú sociálnu dávku možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo kombinovanej. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a jednorazový sociálna dávka sa poskytuje vo vecnej forme v prípade, ak je u žiadateľa alebo u osôb, ktoré sa so žiadateľom spoločne posudzujú podozrenie z požívania alkoholických nápojov, omamných a návykových látok alebo podozrenie zo zanedbávania starostlivosti o deti. V tom prípade sociálny pracovník pre túto rodinu vo výške priznanej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo jednorazovej sociálnej dávky nakúpi pre žiadateľa alebo osoby, ktoré sa so žiadateľom spoločne posudzujú potraviny, oblečenie alebo školské potreby pre školopovinné deti.
5. Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej sociálnej dávky nie je právny nárok a je možné ju poskytnúť žiadateľovi v rámci kalendárneho roka len raz.
6. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú sociálnu dávku poskytuje obec zo svojho rozpočtu v rámci finančných možností rozpočtu na sociálnu oblasť na základe predloženia kompletnej žiadosti s príslušnými požadovanými potvrdeniami
7. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, sociálny referát Obecného úradu v Pruskom vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.
8. Ak žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú sociálnu dávku v lehote 10-tich kalendárnych dní nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, žiadosť nebude akceptovaná ako opodstatnená.
9. Ak žiadateľ uvedie nepravdivé údaje v žiadosti, jeho žiadosť o poskytnutie dávky bude zamietnutá.

V. č a s ť

Čl. 8
Sociálna pôžička

1. Sociálnu pôžičku možno poskytnúť občanovi s príjmom na hranici životného minima (1) z objektívnych dôvodov, na úhradu výdavkov na :
a) zabezpečenie pohrebu v čase náhlej núdze
b) pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm
c) bližšie nešpecifikovanej krízovej životnej situácii
2. Sociálna  pôžička sa poskytuje na základe písomnej žiadosti občana, ktorá je prílohou č. 3 tohto VZN, adresovanej na Obecný úrad v Pruskom.
3. Poskytnutie pôžičky je podmienené uzavretím písomnú zmluvu o poskytnutí sociálnej pôžičky.
4. Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky musí obsahovať najmä :
a) výšku pôžičky
b) účel pôžičky
c) lehotu splatnosti pôžičky
d) výšku splátok
e) záväzok občana, že pôžičku :
- splatí najneskôr do dvanástich mesiacov od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí sociálnej pôžičky,
- bezodkladne vráti, ak ju nepoužije na účel, na ktorý sa poskytla.
5. Obec poskytne pôžičku vo výške podľa individuálneho posúdenia a odporučenia Komisie sociálnej a styk s miestnymi časťami a odobrenej Komisiou finančnou a bytovou.
6. Sociálna pôžička je bezúročná. Poskytuje sa v hotovosti.
7. Na poskytnutie sociálnej pôžičky nie je právny nárok.
8. Sociálna pôžička môže byť poskytnutá len v prípade dostatku finančných zdrojov v rozpočte obce.
9. Ak žiadateľ uvedie nepravdivé údaje v žiadosti, jeho žiadosť o poskytnutie pôžičky bude zamietnutá.

VI. č a s ť

Článok 9
Úhrada výdavkov pri úmrtí osamelého občana

1. Pri úmrtí občana, ktorý je občanom obce Pruské a nemá mu kto zabezpečiť pohreb, uhradí najnutnejšie pohrebné výdavky obec Pruské na základe skutočne vynaložených nákladov formou faktúry.
2. Úhradu poskytnutej sumy si obec v plnej výške uplatní pri dedičskom konaní zosnulého občana. Ak občan po sebe nezanechal žiaden majetok, znáša výdavky spojené s pohrebom obec Pruské.


Čl. 10
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Pruské sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Pruskom uznesením č. 4-9/2012 dňa 21.6.2012. Platnosť nadobúda vyvesením na úradnej tabuli obce a účinnosť uplynutím 15 dní odo dňa vyvesenia.
2. Všetky zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia podliehajú schváleniu obecného zastupiteľstva v Pruskom.

 

V Pruskom, dňa 21.6.2012

 


MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
             starosta obce


(1) § 1 zákona č. 601/2003 Z.z. životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(2) § 2 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(3) § 9 ods.1, ods.2 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prílohy :
Príloha č. 1 – Žiadosť  o  poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, podľa § 15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi (tlačivo)
Príloha č. 2 – Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky (tlačivo)
Príloha č. 3 – Žiadosť o poskytnutie sociálnej pôžičky (tlačivo)


Návrh tohto VZN č.01/2012 bol vyvesený na úradnej tabuli obce
a zverejnený na web stránke obce dňa:            31.5.2012
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bolo uskutočnené dňa:    11.6.2012
Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli obce
a zverejnené na web stránke obce dňa:         21.6.2012
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:                             06.7.2012
Účinnosť VZN odo dňa:        06.7.2012

 

 

 

 

Príloha č.1
Žiadosť
o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle VZN č. 01/2012 obce Pruské
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––
                                                                                    Podané dňa:

A) ......................................................................   ........................................    ..........................................
              Meno a priezvisko                                   dátum narodenia                   rodné číslo

B) ..........................................         ...............................................................................................
               stav                                                                        bydlisko / trvalé /

C) ..................................................................................           
              zamestnávateľ                        

priemerný 6 mes. príjem/čistý/ potvrdený zamestnávateľom: .....................................................                                                     
prídavok na dieťa:  ..........................................................................
rodičovský príspevok: ..........................................................................
poberám dôchodok /druh, výška/:  ...................................................................................................       
poberám podporu v nezamestnanosti: ........................................................................................................
dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVR: ....................................................................................................
   - príspevok na zdravotnú starostlivosť:  ................................................
   - ochranný príspevok: .......................................................................
   - aktivačný príspevok: .......................................................................
    - príspevok na bývanie:  .........................................................................
   - iný príspevok (uviesť aj o aký sa jedná): ..................................................


..................................................................................            ..................................................
Meno a priezvisko partnera                                                                  rodné číslo
(manžel, manželka, druh, družka)

.................................................................................................................................................           
                zamestnávateľ                        

priemerný 6 mes. príjem/čistý/ potvrdený zamestnávateľom: ..............................................                                                     
prídavok na dieťa: ..................................................................
rodičovský príspevok: ..................................................................
poberám dôchodok /druh, výška/:  ...................................................................................................       
poberám podporu v nezamestnanosti:  .......................................................................................................
dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR:  ..........................................................................................................
   - príspevok na zdravotnú starostlivosť: .................................................
   - ochranný príspevok: .......................................................................
   - aktivačný príspevok: .........................................................................
   - príspevok na bývanie:  ......................................................................
   - iný príspevok (uviesť aj o aký sa jedná): ..................................................
Nezaopatrené deti:
Meno a priezvisko               dátum narodenia adresa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1..................................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................................
4..................................................................................................................................................................
5..................................................................................................................................................................                 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prehlasujem, že uvedené údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 


V Pruskom, dňa: ..............................                                  ........................................................
                                                                                                          podpis žiadateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.2

Žiadosť
o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky v zmysle VZN č. 01/2012 obce Pruské
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––
                                                                                    Podané dňa:

A) ......................................................................   ........................................    ..........................................
              Meno a priezvisko                                   dátum narodenia                   rodné číslo

B) ..........................................         ...............................................................................................
               stav                                                                        bydlisko / trvalé /

C) ..................................................................................           
              zamestnávateľ                        

priemerný 6 mes. príjem/čistý/ potvrdený zamestnávateľom:     .....................................................                                                     
prídavok na dieťa:  ..........................................................................
rodičovský príspevok:  ..........................................................................
poberám dôchodok /druh, výška/:  ...................................................................................................       
poberám podporu v nezamestnanosti: ........................................................................................................
dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVR: ....................................................................................................
   - príspevok na zdravotnú starostlivosť:  ................................................
   - ochranný príspevok: .......................................................................
   - aktivačný príspevok: .......................................................................
    - príspevok na bývanie:  .........................................................................
   - iný príspevok (uviesť aj o aký sa jedná): ..................................................


..................................................................................            ..................................................
Meno a priezvisko partnera                                                                  rodné číslo
(manžel, manželka, druh, družka)

.................................................................................................................................................           
                zamestnávateľ                        

priemerný 6 mes. príjem/čistý/ potvrdený zamestnávateľom: ..............................................                                                     
prídavok na dieťa: ..................................................................
rodičovský príspevok: ..................................................................
poberám dôchodok /druh, výška/:  ...................................................................................................       
poberám podporu v nezamestnanosti:  .......................................................................................................
dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR:  ..........................................................................................................
   - príspevok na zdravotnú starostlivosť: .................................................
   - ochranný príspevok: .......................................................................
   - aktivačný príspevok: .........................................................................
   - príspevok na bývanie:  ......................................................................
   - iný príspevok (uviesť aj o aký sa jedná): ..................................................

Nezaopatrené deti:
Meno a priezvisko               dátum narodenia   adresa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1..................................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................................
3..................................................................................................................................................................
4..................................................................................................................................................................
5..................................................................................................................................................................                 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prehlasujem, že uvedené údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


V Pruskom, dňa: ..............................                                  ........................................................
                                                                                                          podpis žiadateľa

 

                  

 


      

                Príloha č.3
Ž I A D O S Ť
o poskytnutie sociálnej pôžičky v zmysle VZN č. 01/2012 obce Pruské
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                                                                            Podané dňa :

A) ......................................................................       ......................................    ........................................
              Meno a priezvisko                                    dátum narodenia                   rodné číslo

B) .................................         ........................................................................................................
               stav                                                bydlisko / trvalé /

C) .................................................................................................................................................           
           zamestnávateľ                        

priemerný 6 mes. príjem /čistý/ potvrdený zamestnávateľom: .............................................                                                     
prídavok na dieťa:      .................................................................
rodičovský príspevok:      ......................................................................
poberám dôchodok /druh, výška/:  ................................................................................................       
poberám podporu v nezamestnanosti:  ................................................................................................
dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR:  ....................................................................................................
   - príspevok na zdravotnú starostlivosť: ..................................
   - ochranný príspevok: ..............................................................
   - aktivačný príspevok: .............................................................
   - príspevok na bývanie: ...........................................................
   - iný príspevok (uviesť aj o aký sa jedná): ..................................................


...................................................................................                  ..................................................
Meno a priezvisko partnera                                                                   rodné číslo
(manžel, manželka, druh, družka)

.......................................................................................................................................................           
        zamestnávateľ                        

priemerný 6 mes. príjem/čistý/ potvrdený zamestnávateľom: ...................................................                                                     
prídavok na dieťa: .......................................................................
rodičovský príspevok: .......................................................................
poberám dôchodok /druh, výška/:  ...................................................................................................     
poberám podporu v nezamestnanosti:  .......................................................................................................
dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR:  ..........................................................................................................
   - príspevok na zdravotnú starostlivosť:  ......................................
   - ochranný príspevok: ..............................................................
   - aktivačný príspevok: ..............................................................
   - príspevok na bývanie:  ...............................................................
   - iný príspevok (uviesť aj o aký sa jedná): ..................................................

Nezaopatrené deti:
Meno a priezvisko               dátum narodenia adresa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.................................................................................................................................................................. 2.................................................................................................................................................................. 3.................................................................................................................................................................. 4..................................................................................................................................................................
5..................................................................................................................................................................                                                                                          

Ďalšie osoby žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti:
Meno a priezvisko            Dátum narodenia             Vzťah k žiadateľovi             Príjem
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bytové pomery (aký byt užívate, výška nájomného)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mám – nemám* dlh na nájomnom, ak áno akú sumu:

Zdôvodnenie žiadosti:

 

 


Prehlasujem, že uvedené údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 


V Pruskom, dňa: ..............................                                  ........................................................
                                                                                                          podpis žiadateľa

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka