Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VZN č.2/2012 o chove, vodení a držaní psov na území obce Pruské

Schválené: 28.11.2012

Vyhlásené: 28.11.2012

Účinnosť: 1.1.2013

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.  02/2012
o chove, vodení a držaní psov na území obce Pruské

Obec Pruské, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 4 ods. 3 písm. g), n) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  a podľa § 3, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie o chove, vodení a držaní psov na území obce Pruské.


Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je vykonanie niektorých ustanovení zákona č. 282/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

Článok 2
Vymedzenie základných pojmov

1. Držiteľom psa je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo má psa v dočasnej držbe a nakladá s ním ako s vlastným (ďalej len „držiteľ psa“).
2. Chovateľom psa je osoba, ktorej starostlivosť je cielená na jeho praktické využitie, na rozmnožovanie.
3. Za verejne prístupné miesta na účely tohto nariadenia sa považujú miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie a miesta inak verejnosti prístupné, najmä ulice, námestia, chodníky, mosty, schodiská, parkoviská, autobusové zastávky, parky, sídlisková zeleň, areály škôl, zdravotníckych, administratívnych a obdobných zariadení, detské a školské ihriská, pietne miesta, vodné toky a ich nábrežia, vestibuly alebo verejnosti prístupné časti budov, čiže priestory a priestranstvá, ktoré sú prístupné každému bez obmedzenia, teda slúžia na všeobecné užívanie a to bez ohľadu na vlastníctvo týchto miest.
Článok 3
Evidencia psov

1. Evidenciu vedie príslušný odbor Obecného úradu v Pruskom, ktorý okrem evidencie uvedenej v § 3 ods. 3 Zákona 282/2002 Z.z. uvedie aj:
- telefónny resp. e-mailový kontakt na držiteľa alebo chovateľa psa.
2. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť do 14 dní na príslušný odbor na Obecnom úrade v Pruskom a príslušné oddelenie je povinné držiteľovi psa za  úhradu  2,- €  vydať náhradnú známku.
3. Údaje o tom, že sa stal pes nebezpečným sa zaznamenávajú do evidencie. O skutočnosti, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi musí byť vykonaný záznam (Policajným zborom Slovenskej republiky, lekárom). Na základe tohto záznamu Obecný úrad vydá držiteľovi psa známku „nebezpečný pes“, namiesto evidenčnej známky.

Článok 4
Vodenie psov

1. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie kontrolných orgánov, uvedených v tomto nariadení, preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.
2. Každý pes musí byť riadne a viditeľne označený evidenčnou známkou.
3. Vodiť psa na verejne prístupné miesta a na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musí byť primeraná psovi a situácií tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácií.
4. Psa nie je prípustné:
a) vodiť na miesta, kde je vstup so psom zakázaný, okrem vodiaceho psa,
b) nechať voľne pohybovať sa na verejne prístupných miestach a na miestach, kde je voľný pohyb psa zakázaný,
c) ponechať samého bez uviazania na verejne prístupných miestach,

Článok 5
Vymedzenie miest kde je voľný pohyb psa zakázaný a kde je vstup so psom zakázaný

1. Zákaz voľného pohybu psa neplatí v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku a na voľných plochách extravilánu obce, pričom na poľnohospodársky obrábaných plochách len po zbere úrody.
2. Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej osoby, ktorá psa vedie, netýka sa nehnuteľností držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku .
3. Zakazuje sa nechať voľne pohybovať psa na verejne prístupných miestach, okrem  miest na to vyhradených a vyznačených (s výnimkou vodiaceho a služobného psa počas zákroku).
4. Zakazuje sa vstup so psom:
a) na verejné detské ihriská a pieskoviská bez výnimky, do verejných budov, cintoríny, školské, kultúrne a sociálne zariadenia,
b) do športových zariadení, obchodov a zariadení pre poskytovanie služieb, ak vlastník, správca alebo užívateľ nerozhodol inak,
c) ďalšie miesta viditeľne označené grafickou značkou alebo značkou „vstup so psom zakázaný“.
5. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na vodiaceho psa a služobného psa počas zákroku.

Článok 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev psom

1. Osoba, ktorá vedie psa je povinná bezodkladne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo a uložiť na určené miesto. Určeným miestom je nádoba na  komunálny  odpad,  nádoba na uličné smeti, prípadne špeciálna označená nádoba  určená na výkaly psov.
2. Držiteľ psa alebo ten, kto  psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku alebo vrecúško (mikroténové, igelitové, papierové a pod.) na odstránenie psích výkalov, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo a na vyžiadanie poverenej osoby sa nimi preukázať.

Článok 7
Priestupky a sankcie

1.  Priestupku1 sa dopustí držiteľ psa, ak
a) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2 zákona 282/2002 Z.z.,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku2 sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 € a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 €.
4. Priestupkom fyzických osôb v zmysle § 48 zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, je aj porušenie povinností, ktoré sú uvedené v tomto nariadení a nie sú ako priestupok definované v osobitných predpisoch.
5. Na základe ust. § 13 ods. 9 a 10 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je starosta obce Pruské oprávnený uložiť právnickej, alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia pokutu až do výšky 6638 €.
__________________
1 § 7 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z.z.
2 § 7 ods. 2 zákona č. 282/2002 Z.z.


Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné, v tomto VZN neupravené podrobnosti evidencie a držania psov, musia byť v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obec Pruské prostredníctvom starostom poverených zamestnancov Obecného úradu v Pruskom, poslancov Obecného zastupiteľstva, členov komisií OcZ v Pruskom a hlavným kontrolór obce Pruské.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské o podmienkach držania psov na území obce Pruské schválilo Obecné zastupiteľstvo v Pruskom na svojom zasadnutí dňa 28.novembra 2012 uznesením č. 7-...../2012.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom po vyhlásení.
5. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2003 o podmienkach držania psov, schváleného obecným zastupiteľstvom v Pruskom dňa 27.02.2003.

 


MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
             starosta obce

Návrh tohto VZN vyvesený na úradnej tabuli obce
a zverejnený na web stránke obce dňa:            12.11.2012
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bolo uskutočnené dňa:   22.11.2012
Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli obce
a zverejnené na web stránke obce dňa:         28.11.2012
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:                             13.12.2012
Právoplatnosť VZN dňa:        13.12.2012
Účinnosť VZN odo dňa:        01.01.2013

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka