Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VZN č.3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pruské

Schválené: 28.11.2012

Vyhlásené: 28.11.2012

Účinnosť: 1.1.2013

Obecné zastupiteľstvo v  Pruskom na  základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona NR SR č. 582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Pruské toto

 


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 03/2012 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce PRUSKÉ

 

Článok I.
Úvodné  ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné odpady (ďalej len „miestne dane“ a „miestny poplatok“)  na území obce Pruské
2. Obec Pruské na svojom území ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje.
3. Obec Pruské na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné   stavebné  odpady.
4. Zdaňovacím  obdobím miestnych daní a miestneho poplatku je kalendárny rok.


Článok II.
Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
A) daň z pozemkov,
B) daň zo stavieb,
C) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

A) Daň z pozemkov
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Pruské ročnú sadzbu dane z pozemkov  nasledovne:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy
e) stavebné pozemky 0,37 %
0,37 %
0,37 %
0,37 %
0,37 %
0,37 %
B)  Daň zo stavieb
1. Ročná sadzba dane zo stavieb na území obce Pruské je pre jednotlivé druhy stavieb
za každý aj začatý m² zastavanej plochy nasledovná:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu                                                                         
0,070 €
b) stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu


0,070 €
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
0,200 €
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáži a stavby určené alebo používane na tieto účely, postavené mimo bytových domov
0,270 €

e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú  administratívu   

0,550 €
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

0,925 €
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 0,130 €

2. Ročná sadzba dane zo stavieb sa pri viacpodlažných budovách  uvedených v tomto článku
v odseku 1.  písm. a) sa zvyšuje o 0,05 €, písm. c) a e) o 0,20 € a písm. f) o 0,33 €  za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého podlažia.
3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 1 a príplatok za podlažie podľa odseku 2, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche.
4. Na zaradenie stavby podľa § 10, ods. 1 zákona o miestnych daniach je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
5. Daň zo stavieb sa vypočítava podľa § 12a zákona o miestnych daniach.

C)  Daň z bytov
1. Ročná sadzba dane z bytov je  0,070 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností
1. Od dane sú oslobodené pozemky a stavby uvedené § 17 ods.1 zák. o miestnych daniach.
2. Správca dane oslobodzuje od platenia dane z pozemkov pozemky, na ktorých sú cintoríny, verejne prístupné parky, verejne prístupné priestory a pozemky športovísk.


Článok III.
Daň za psa

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
2. Predmetom dane za psa nie je
a)  pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b)  pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
O oslobodenie od dane daňovník písomne požiada do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. Daňovník preukazuje skutočnosti týkajúce sa oslobodenia od dane predložením hodnoverného dokladu (napr. potvrdením vedeckej alebo výskumnej inštitúcie o účele chovu psa, prevádzkovateľa útulku, oprávnenou organizáciou o špeciálnom výcviku s doložením  kópie preukazu ZŤP daňovníka).
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
4. Základom dane je počet psov.
5. Sadzba dane za psa je nasledovná:
a)   v rodinných domoch                6 €
b)   v bytových domoch (činžového typu)                10 €
c)   strážny pes v objekte podnikateľského subjektu (PO, FO – podnikateľ)    6 €
d)   v osadách Dolné a Horné Dĺžavy      3 €
za  jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa ods. 1, Článku  III. tohto VZN  a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
7. Spôsob vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne správcu dane na Obecnom úrade Pruské,
b) prevodným príkazom alebo vkladom v hotovosti na účet obce v Prima banke Slovensko a.s., číslo účtu: 4481662002/5600, variabilný symbol: číslo rozhodnutia alebo poštovou poukážkou na uvedený účet s uvedením variabilného symbolu.


Článok IV.
Daň za užívanie verejného priestranstva

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve obce Pruské, ktorými sa rozumejú hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie  v  celej  svojej  dĺžke  a šírke ochranného pásma komunikácie, námestia a námestíčka, chodníky, nábrežia riek a potokov, parky, zeleň, účelové plochy na športovanie, okolie podnikov a organizácií, bytových a rodinných domov, priestranstvá občianskej vybavenosti a parkoviská, okrem tých ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou obcí, alebo ku ktorým majú právo hospodárenia.
3. Verejným priestranstvom na účely zákona o miestnych daniach nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník).
4. Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci Pruské sú miesta označené príslušným dopravným značením.
5. Osobitným užívaním verejného  priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky a  trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne
6. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
7. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva alebo parkovacie miesto v m2.
8. Sadzbu  dane  za užívanie  verejného priestranstva určuje správca dane, v súlade s § 33 zákona o miestnych daniach za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:
a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 1,35 € 
b) umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky 0,035 €
c) umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií 0,070 €
d) trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska za rok pre:
-  občana ZŤP 30 €
-  občanov FO  80 €
-  fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť  150,- €
9. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.
10. Náležitosti písomného oznámenia sú:
– meno, adresa (názov, sídlo, štatutárny zástupca), tel., e-mailový kontakt,
– doklad preukazujúci oprávnenie na predmet činnosti (ak je potrebný),
– deň začatia a doba užívania verejného priestranstva,
– podklady pre spoľahlivý výpočet dane (rozmery a plocha, prípadne iné).
11. Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
12. Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade,
b) prevodným príkazom na účet obce v Prima banke číslo účtu: 4481662002/5600, variabilný symbol: číslo rozhodnutia, prípadne meno platcu, resp. poštovou poukážkou na uvedený účet s uvedením variabilného symbolu.


Článok V.
Daň za ubytovanie

1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení (ďalej len zariadenie).
2. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. 
3. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
4. Základom dane je počet prenocovaní. Sadzbu dane určuje správca dane, v súlade s  § 40 zákona o miestnych daniach vo výške 0,40 € na osobu a prenocovanie.
5. Pre účely dane za ubytovanie je prevádzkovateľ zariadenia povinný viesť evidenciu v „Knihe ubytovaných“. Kniha ubytovaných musí byť vedená v zviazanom zošite so zreteľným číselným označením strán alebo v elektronickej evidencii. V Knihe ubytovaných platiteľ vedie najmenej tieto údaje: meno a priezvisko ubytovaného, číslo dokladu totožnosti, miesto trvalého pobytu, dátum príchodu a dátum odchodu, počet prenocovaní a výšku a dátum zaplatenej dane.
6. Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia
a v hotovosti.
7. O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.
8. Prevádzkovateľ zariadenia doručuje písomne na adresu správcu dane alebo do podateľne na Obecnom úrade z Knihy ubytovaných v lehote do 15 dní odo dna skončenia kalendárneho štvrťroka, t.j. do 15.04., 15.07., 15.10. príslušného zdaňovacieho obdobia a 15.01. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia údaje potrebné k vyrubeniu dane, t.j. identifikačné údaje platiteľa, počet prenocovaní, výšku a dátum zaplatenej dane za príslušné obdobie.
9. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
10. Daň prevádzkovateľ  odvádza  obci Pruské nasledovne
a) v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade,
b) prevodným príkazom na účet obce v Prima banke číslo účtu: 4481662002/5600, variabilný symbol: číslo rozhodnutia, prípadne meno platcu, resp. poštovou poukážkou na uvedený účet s uvedením variabilného symbolu.
11. Prevádzkovateľ je povinný predložiť poverenému zamestnancovi správcu dane ku kontrole evidenciu vedenú podľa ods. 6 tohto čl. a účtovnú evidenciu týkajúcu sa ubytovania alebo na výzvu správcu dane priniesť evidenciu na pracovisko správcu dane.
12. Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá začala prevádzkovať zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie do 30 dní odo dňa zmeny údajov uvedených v ohlasovacej povinnosti vzniku daňovej povinnosti nahlásiť zmenené údaje. Pod takouto zmenou sa rozumie napr. zmena adresy sídla, zmene sídla prevádzky, obchodného mena, zmena mena prevádzky, zmene adresy na doručovanie písomností a akékoľvek iné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na výšku vyrubenej, resp. zaplatenej dane. Každý daňový subjekt je povinný do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti (odo dňa zrušenia prevádzkovania ubytovacieho zariadenia podliehajúceho dani) splniť si ohlasovaciu povinnosť.
13. Od dane za ubytovanie sú oslobodené zariadenia poskytujúce služby prechodného ubytovania vo vlastníctve, resp. správe obce a vyššieho územného celku.
14. Od platenia dane za ubytovanie sú oslobodení:
a) držitelia preukazu ZŤP a ZŤP – S,
b) vlastník ubytovacieho zariadenia, jeho manželka (manžel), príbuzný v priamom rade, súrodenec a jeho manžel (manželka) a ich deti,
c) prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, jeho manželka (manžel), príbuzný v priamom rade, súrodenec a jeho manžel (manželka) a ich deti.
Daňovník, ktorý si chce uplatniť oslobodenie, je povinný pri návšteve ubytovacieho zariadenia predložiť preukaz ZŤP (ZŤP-S), inak mu oslobodenie nebude priznané.
15. Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade,
b) prevodným príkazom na účet obce v Prima banke číslo účtu: 4481662002/5600, variabilný symbol: číslo rozhodnutia, prípadne meno platcu, resp. poštovou poukážkou na uvedený účet s uvedením variabilného symbolu.


Článok VI.
Daň za predajné automaty

1. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch  prístupných verejnosti.  Predmetom dane nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
2. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
3. Základom dane je počet predajných automatov.
4. Sadzba dane je 100,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok
5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. 
6. Na účely dane je daňovník povinný viesť evidenciu predajných automatov s uvedením:
– identifikačné údaje o predajnom automate napr. výrobné číslo
– miesto jeho umiestnenia (prevádzkovania)
– dátum začatia prevádzky automatu.
7. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
8. Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade,
b) prevodným príkazom na účet obce v Prima banke číslo účtu: 4481662002/5600, variabilný symbol: číslo rozhodnutia, prípadne meno platcu, resp. poštovou poukážkou na uvedený účet s uvedením variabilného symbolu.

Článok VII.
Daň za nevýherné hracie prístroje

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“). 
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
3. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.
4. Základom dane je počet  nevýherných hracích prístrojov.
5. Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje sa určuje:
a) 80,- € /rok  za elektronické prístroje na počítačové hry
b) 100,- €/rok za mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia
na zábavné hry.
6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
7. Na účely daňového konania pri dani z nevýherných hracích automatov je daňovník povinný viesť evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji:
– výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
– miesto prevádzky
– dátum začatia prevádzky hracieho prístroja.
8. Spôsoby vyberania dane:
a) v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade,
b) prevodným príkazom na účet obce v Prima banke číslo účtu: 4481662002/5600, variabilný  symbol: číslo rozhodnutia, prípadne meno platcu, resp. poštovou poukážkou na uvedený účet s uvedením variabilného symbolu.


Článok VIII.
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie

1. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať  správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak zákon o miestnych daniach neustanovujú inak. Daňovník nie je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) zákona o miestnych daniach.
2. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
3. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
4. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa ods. 1 – 3 tohto článku a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane v lehote podľa ods. 1 tohto článku.
5. Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa ods. 1 – 3 tohto článku a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie
k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
6. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením a už podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje podľa ods. 1 – 3 tohto článku, je povinný podať čiastkové priznanie k dani
z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti správcovi dane.
7. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje vrátane čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich.
8. Pred uplynutím lehoty na podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkového priznania k týmto daniam alebo niektorej z nich môže daňovník podať opravné priznanie. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie, pričom na podané priznanie alebo čiastkové priznanie alebo predchádzajúce opravné priznanie sa neprihliada.
9. Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní k dani z nehnuteľností,
k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej
z nich alebo v čiastkovom priznaní k týmto daniam alebo niektorej z nich neuviedol správne údaje na vyrubenie dane najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej
z nich.

Článok IX.
Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje

1. Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak.  (§ 99e ods. 2-4, 6a 7 zákona o miestnych daniach).
2. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím zástupcovi, ktorý podal príslušné priznanie a pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, tomu
z manželov, ktorý podal príslušné priznanie.
3. Miestne dane, ktoré u jedného daňovníka neprekročia v úhrne sumu 3 € správca dane nebude vyrubovať.

Článok XI
Splatnosť a platenie dane v splátkach

1. Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné nasledovne:
2. Pre fyzické osoby
do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3. Pre právnické osoby
a) do výšky 332 € jednorázovo do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
b) do výšky 1.660 € v dvoch rovnomerných splátkach, prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 31. augusta bežného zdaňovacieho obdobia,
c) nad 1.660 € v troch rovnomerných splátkach, prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka do 31. augusta bežného zdaňovacieho obdobia a tretia splátka do 30. októbra bežného zdaňovacieho obdobia.


Článok XI
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1. Miestny poplatok   za  komunálne odpady   a drobné  stavebné   odpady (ďalej len „ poplatok“) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
2. Ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak, poplatok platí poplatník podľa § 77 ods. 2  až 4 zákona o miestnych daniach.
3. Poplatok za odpad od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov  alebo  ak  ide  o  bytový dom, poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ručí  zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo  správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len "platiteľ").
c) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci  odvedie priamo poplatník; za  odvedenie poplatku  obci ručí platiteľ.
4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť vedená v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
5. V obci Pruské je zavedený kombinovaný zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
6. Sadzbu poplatku za odpad určuje správca dane, v súlade s § 78 ods. 1 a § 83 zákona o miestnych daniach, nasledovne:
a) pri množstvovom zbere sa skladá z poplatku uhradeného prevádzkovateľovi zmluvnej skládky za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov a dopravných nákladov na skládku v súlade s cenníkom poskytovaných služieb pokiaľ vývoz zabezpečuje obec Pruské prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, resp. nákladnou dopravou, okrem vozidla určeného na vývoz komunálnych odpadov zo 110 a 1100 litrových nádob,
b) pre poplatníka podľa § 77 ods. 2/ písm. a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu, resp. prechodnému pobytu: 0,050 € za osobu a kalendárny deň (18,25 €/rok),
c) pre poplatníka podľa § 77 ods. 2/ písm. a) pri nehnuteľnosti na území obce, ktorú používa alebo je oprávnená užívať fyzická osoba, ak túto nevyužíva na podnikanie a nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt (napr. rekreačná a záhradná chata, chalupy, záhrady, garáže a pod.: 0,026 € za osobu a kalendárny deň (9,49 €/rok);
d) pre poplatníka podľa § 77 ods. 2/ písm. b, a písm. c)
        0,021 €/l odpadu pre KUKA nádobu s objemom 110 l (60,06 €/kalendárny rok) s intervalom vývozu 26 x ročne, pokiaľ poplatník nepreukáže, že má zmluvne zabezpečenú likvidáciu odpadu iným vhodným spôsobom.
        0,021 €/l odpadu pre kontajner s objemom 1100 l (600,60 €/kalendárny rok) s intervalom vývozu 26 x ročne, pokiaľ poplatník nepreukáže, že má zmluvne zabezpečenú likvidáciu odpadu iným vhodným spôsobom.
7. Poplatok vyrubí obec rozhodnutím. Poplatok je  pri vyrubení  rozhodnutím splatný v dvoch rovnakých splátkach do 30. mája  a 31. septembra zdaňovacieho obdobia. 
8. Poplatok vyberá obec nasledovným spôsobom :
a)  v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade v Pruskom,
b) prevodným príkazom na účet obce v Prima banke číslo účtu: 4481662002/5600, variabilný symbol: číslo rozhodnutia, prípadne meno platcu, resp. poštovou poukážkou na uvedený účet
s uvedením variabilného symbolu.
9. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, telefonický kontakt (ďalej len identifikačné údaje, v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, ak je poplatníkom fyzická osoba, 
b) názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a telefonický kontakt, ak  je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ,
c) identifikačné  údaje  iných  osôb,  ak  za  ne plní povinnosti poplatníka podľa § 77 ods. 7 zákona o miestnych daniach,
d) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
e) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
10. Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto nastali. 
11. Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím.
12. Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia. Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi.
13. Obec môže na základe žiadosti poplatníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.
14. Obec poplatok  zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe hodnoverných dokladov (potvrdenie o ubytovaní, úhrada poplatku u iného správcu miestneho poplatku, potvrdenie o prechodnom pobyte, pracovná zmluva v zahraničí alebo iný hodnoverný doklad), že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. O možnom znížení alebo odpustení poplatku v týchto prípadoch rozhoduje v zastúpení obce starosta obce
15. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti
16. O zníženie a odpustenie poplatku možno žiadať písomne v lehote do 30 dní odo dňa vzniku nároku na zníženie alebo odpustenie poplatku s doložením hodnoverného dokladu, na neskôr podané žiadosti sa neprihliadne.
17. Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia príslušného ročného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.
18. Obec nevracia preplatok nižší ako 3 €.


Článok XII.
Spoločné ustanovenia

1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Pruské prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Pruské. Správa miestnych daní a poplatkov sa vykonáva prostredníctvo zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona NR SR
č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Článok XII.
Záverečné  ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Pruské sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pruskom dňa 28. 11. 2012 a nadobúda právoplatnosť 15 dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Pruské, a účinnosť dňom 01.01.2013.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 02/2011 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pruské zo dňa 30.11.2011.


V Pruskom, dňa 28. 11. 2012

 


MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
           starosta obce

 

Návrh tohto VZN vyvesený na úradnej tabuli obce
a zverejnený na web stránke obce dňa:            12.11.2012
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bolo uskutočnené dňa:    23.11.2012
Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli obce
a zverejnené na web stránke obce dňa:         28.11.2012
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:                             13.12.2012
Právoplatnosť VZN dňa:        13.12.2012
Účinnosť VZN odo dňa:        01.01.2013

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka