Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Pruské

Schválené: 28.11.2012

Vyhlásené: 28.11.2012

Účinnosť: 1.1.2013

VZN č. 04/2012

Obecné zastupiteľstvo v Pruskom na základe ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), a ustanovenia  § 19 zákona č. 470/2005 Z.z o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“)    p r i j a l o  všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým sa vydáva

Prevádzkový poriadok pre pohrebiská
na území obce Pruské

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

     Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom, prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.

Čl. 2
Rozsah platnosti

     Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na všetkých verejných pohrebiskách nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Pruské.
                                                                            
Čl.3
Prevádzka pohrebiska

1. Prevádzkovateľom pohrebiska je obec, ktorá vykonáva prevádzku pohrebiska prostredníctvom poverených zamestnancov obce Pruské a oprávnených organizácii.

Čl. 4
Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska

1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa najmä
a) správu a údržbu pohrebiska,
b) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku,
c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
d) prevádzkovanie a zapožičiavanie obradnej siene,
e) ozvučenie počas obradu pri hrobovom mieste,
f) informačné služby.
2. Cenník služieb na pohrebisku je prílohou č. 1 tohto VZN.
3. Iné osoby môžu vykonávať práce uvedené v ods. 1 len s predchádzajúcim písomným súhlasom        prevádzkovateľa.
4. Pohrebné služby poskytované oprávnenou osobou podľa zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov spojených s pohrebom a uložením zosnulého do hrobu sú na základe individuálnej dohody medzi „Pohrebnou službou“ a občanom.

Čl. 5
Pochovávanie

1. O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje ten, kto pohreb obstaráva (ďalej len „obstarávateľ pohrebu“).
2. Mŕtvy musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 3 písm. h) zákona č. 470/2005 Z.z., teda ak boli ľudské pozostatky uložené do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvale udržanie teploty pod -10 ◦C. Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve. Ak bola pitva  nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať len so súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa, ktorý súhlas vydá po prehliadke a pitve bez odkladu.

3. Pochováva sa uložením ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, uložením spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len „popol“) alebo výsypom popola na určenej ploche, alebo uloženie urny s popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste.

Čl. 6
Ukladanie tiel do hrobu a hrobky

1. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.
      Tlecia doba pre pohrebisko uvedené v Čl. 2 tohto poriadku je 10 rokov.
2. Do jedného hrobu sa ukladajú spravidla len jedny ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad rakvou bude najmenej 1 meter.
3. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia.

Čl. 7
Ukladanie spopolnených pozostatkov

1. Spopolnením je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
2. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len „popol“) sa ukladajú podľa vôle zosnulého vyslovenej za života, alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu buď v urne na pohrebisku, rozptylom alebo výsypom na lúke, resp. po dohode obstarávateľa a správcu aj iným spôsobom v súlade so zákonom.
3. Správa pohrebiska môže dať povolenie na pripevnenie urny k náhrobku. Urna musí byť vložená do ochrannej schránky

Čl. 8
Exhumácia

1.   Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť
      a) orgánov činných v trestnom konaní,
      b) obstarávateľa pohrebu alebo
      c) blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec.
2.    Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať
       a) posudok úradu verejného zdravotníctva
       b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
       c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené.
3.   Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.

Čl. 9
Užívanie hrobového miesta

1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na uloženie urny.
2. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby stanovenej pre dané pohrebisko, t.j. 10 rokov.
3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa prihlásil ako prvý.
4. Výška  poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony tvorí prílohu č. 1 tohto VZN
5. Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje:
- evidenciou správcu pohrebiska alebo potvrdením o zaplatení poplatku za prepožičanie miesta, alebo zmluvou o zapožičaní hrobového miesta
- písomnou nájomnou zmluvou a potvrdením o zaplatení nájomného.

 

Čl. 10
Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

1. Prevádzkovateľ pohrebiska, resp. oprávnená osoba je povinný/á:
a)  prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, alebo pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Ak v súvislosti s úmrtím existovalo podozrenie zo spáchania trestného činu, prevádzkovateľ prevezme ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní.
b)  prevádzkovať pohrebiska v súlade s týmto schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska a súvisiacimi právnymi predpismi,
c)   viesť evidenciu pohrebiska podľa § 21 zákona č. 470/2005 Z.z. v platnom znení,
d)  umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzavretí rakvy pred   pochovaním,
e)  zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,
f)   písomne informovať nájomcu o
      - skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené,
      - dátume, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa; súčasne túto  informáciu   zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku, prípadne internetovej stránke obce,

Čl. 11
Povinnosti nájomcu pri starostlivosť o prepožičané miesto

1. Užívateľ je povinný udržovať prepožičané miesto v riadnom stave.
2. Na prepožičaných miestach môžu vykonávať oprávnené osoby alebo im blízke osoby jednoduché práce potrebné na udržiavanie miesta a jeho skrášľovanie / vysádzanie a polievanie kvetín, čistenie hrobu a pod./.
3. Ak správa pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve užívateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane v stanovenej lehote, alebo nie je známa adresa oprávneného, alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí správa pohrebiska potrebné opatrenia na náklady užívateľa.
4. Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence a iné netrvanlivé ozdoby je správa  pohrebiska oprávnená z jednotlivých hrobov aj sama odstrániť. Užívateľ miesta sa môže so správou cintorína dohodnúť o udržiavaní hrobového miesta za úplatu.

Čl. 12
Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti.

1. Pohrebisko/á sú verejnosti prístupné:
      v období od 16. apríla do 15 októbra:                                          denne od 08.00 hod. do 21.00 hod.
      v období od 16. októbra do 15. apríla:                                         denne od 08.00 hod. do 18.00 hod.
      v deň Pamiatky zosnulých, vrátane dňa pred a po tomto dni, predchádzajúcej a nasledujúcej soboty a nedele:                                                                              od 07:00 hod  do 21:00 hod.
2. Správca pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na  pohrebisko.
3. Sprístupnenie pohrebiska iným osobám v súvislosti s uskutočňovaním prác mimo stanovenej doby je možné po dohode s prevádzkovateľom.
4.  Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.
5. Návštevníci sú povinní pohrebisko opustiť pred uplynutím stanoveného času bez osobitného upozornenia správcom.

Čl. 13
Správanie sa na pohrebisku

1. Návštevníci pohrebiska sú povinní správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta,  zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, ako i ostatné zariadenie pohrebiska.


2. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.
3. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol, alebo iné omamné látky. Osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.
4. Odpad je možné odkladať len na miestach alebo v nádobách určených prevádzkovateľom.
5. V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch a kolieskových korčuliach.
6. Vstupovať do areálu pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom správcu pohrebiska, a len po  určených komunikáciách.
7. Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.
8. Správa pohrebiska je oprávnená v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel obmedziť alebo celkom zakázať.

Čl. 14
Stavby

1. K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa.
2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť úpravami správy pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu alebo druh použitého materiálu. Pritom:
a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a musia byť dimenzované so zreteľom na únosnosť pôdy,
b) dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody,
c) pochovávacia plocha musí byť spravidla v rozmeroch:
- pri hrobe min. 80 cm x 200 cm x 180 cm
- pri hrobke min. 90 cm x 200 cm x 200 cm
- pri detskom hrobe min. 60 cm x 160 cm x 120 cm
- pri hrobe pre dieťa mladšie ako 3 roky min.50 cm x 120 cm x 80 cm
- miesto pre uloženie urny je 60 x 75 cm.
d) uličky medzi hrobmi (hrobkami) musia byť min.30 cm,
e) steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť min. 50 cm,
f) vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 140 cm so zreteľom na úroveň okolia hrobu,
g) predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami susedných rámov,
h) pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať,
i)   určenie miesta pre urnový hrob a odstup od vedľajšieho hrobového miesta určí správca  cintorína.
3. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť, a odstrániť výkopový a stavebný materiál.
4. Bez písomného súhlasu správy pohrebiska je zakázané odstraňovať vybudované stavby, odnášať z pohrebiska časti náhrobkov, hrobiek alebo častí iných stavieb na pohrebisku, hrobovú výzdobu, kvety a pod..

Čl. 15
Stromy a kry

1. Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste, resp. na cintoríne len s predchádzajúcim písomným súhlasom správy pohrebiska.
2. Správa pohrebiska môže výsadbu, ak to uzná za potrebné, odstrániť. Nájomcovia hrobových miest ani iné osoby nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom.

Čl. 16
Lavičky

1. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom správcu pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.
2. Lavičky môžu používať všetci návštevníci pohrebiska.


Čl. 17
Zrušenie pohrebiska

1. Pohrebisko môže zrušiť len obec. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.
2. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1. zrušiť len ak by ďalším       pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody a z dôvodu verejného záujmu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté oprávnenia a právomoci ostatných dotknutých orgánov.
3. Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 26 zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve

Čl. 18
Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ nie je v tomto VZN ustanovené, platia ustanovenia zákona o pohrebníctve a súvisiacich predpisov.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Pruské dňa 28.11.2012.
3. Zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Pruské.
4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť 15 dňom jeho zverejnenia a účinnosť od 01.01.2013.
5. Dňom účinnosti tohto VZN ruší sa VZN č. 08/2003 – „Poriadok pre pohrebiská“ v znení zmien a doplnení.

 

V Pruskom  dňa 28.11.2012

 

      MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
                 starosta obce

Návrh tohto VZN č,04/2012 bol vyvesený na úradnej tabuli obce
a zverejnený na web stránke obce dňa:            12.11.2012
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bolo uskutočnené dňa:    23.11.2012
Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli obce
a zverejnené na web stránke obce dňa:         28.11.2012
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:                             13.12.2012
Právoplatnosť VZN dňa:        13.12.2012
Účinnosť VZN odo dňa:        01.01.2013

 

 

 

 


Príloha č. 1 VZN č. 04/2012


CENNÍK  SLUŽIEB  NA  POHREBISKÁCH
v obci Pruské


1. Nájomné za hrobové miesto na  dobu 10 rokov:
- jednohrob                              20,- €
- dvojhrob                                           40,- €
- trojhrob                                             70,- €
- detský hrob                                       10,- €

2. Nájomné za hrobové miesto na  hrobku na dobu 20 rokov:
- jednohrob                                         50,- €
- dvojhrob                                                                                       100,- €
- trojhrob                                                                                            160,- €
- detský hrob                                                    30,- €

3. Zapožičanie obradnej siene Domu smútku :
- Pruské (v cene je príprava a úprava siene po obrade + ozvučenie)   8,- €
- Podvažie (v cene je príprava a úprava siene po obrade)       3,- €
- Savčina (v cene je príprava a úprava siene po obrade)       3,- €

4. Ozvučenie počas pohrebného obradu pri hrobovom mieste:       2,- €

5. Umiestnenie zosnulého v chladiacom zariadení:    7,- € za každý aj začatý deň

6. Cena pohrebných služieb poskytovaných oprávnenou osobou podľa zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov spojených s pohrebom a uložením zosnulého do hrobu je na základe individuálnej dohody medzi Pohrebnou službou a občanom.

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
            starosta obce

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka