Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

Všeobecne záväzné nariadenie o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Schválené: 23.9.2013

Vyhlásené: 23.9.2013

Účinnosť: 23.9.2013

Všeobecne záväzné nariadenie č.  03/2013

 

Obec Pruské, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 4 ods. 3 písm. g), n) zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  a podľa § 3, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č. 03/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č. 02/2012 o chove, vodení a držaní psov na území obce Pruské takto:

 

Článok 3 znie:

„Článok 3

Evidencia psov

 

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“). Evidenciu vedie obec. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu 2,- eura vydať náhradnú známku.“.

 

2)Článok 7 vrátane nadpisu znie:

„Článok 7

Priestupky

 

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
neprihlási psa do evidencie,
umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v §4 ods.1, 2,
neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane (§ 24 a 25 Trestného zákona),
neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane (§ 24 a 25 Trestného zákona),
nepreukáže známkou totožnosť psa,
nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.“.

 

 

V návrhu VZN sa vypúšťajú sporné ustanovenia z VZN 02/2012.

 

VZN bolo zverejnené vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej adrese obce dňa 23.9. 2013 v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka