Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VZN č. 01 /2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Pruské

Schválené: 14.5.2013

Vyhlásené: 14.5.2013

Účinnosť: 14.5.2013

VZN č. 01 /2013

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Pruské

 

 

Obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OcZ“) obce Pruské, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým sa určuje výška dotácie na, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Pruské (ďalej len „obce“).

 

1.Účel vydania

 

1.1.Účelom tohto VZN je určiť spôsob a výšku poskytnutia finančných prostriedkov a spôsob použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku:

-Materskej školy,

-Školského klubu detí,

-Centra voľného času,

-Zariadenia školského stravovania,

zriadených iba na území obce, ktorých zriaďovateľom je obec, iná fyzická alebo právnická osoba (ďalej len zriaďovateľ súkromných škôl a školských zariadení), štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (ďalej len zriaďovateľ cirkevných škôl a školských zariadení), a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

 

2.Rozsah platnosti

 

2.1.Obec podľa § 6 ods.12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určí výšku dotácie na dieťa materských škôl a školských zariadení zriadených iba na území obce na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením.

2.2.Obec podľa § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zriaďovateľom materskej školy, školského klubu detí, centra voľného času a zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materskej školy.

2.3.Na území obce nie sú zriadené iné školy a školské zariadenia ako uvedené v ods. 2.2..

 

3.Popis činností

 

3.1.Všeobecné ustanovenia

 

Na účely tohto nariadenia sa rozumie:

3.1.1Dotácia na mzdy

je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat, osobný plat, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, osobný príplatok, platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, príplatok za zmennosť, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, kreditový príplatok, výkonnostný príplatok, príplatok za prácu v noci, príplatok za prácu v sobotu alebo nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat za prácu nadčas, plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a odmenu, vyplácaných pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobným predpisom, ďalej výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia, výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, výdavky na nemocenské dávky a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.

3.1.1.Dotácia na prevádzku

je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení uvedených v časti 1. tohto VZN a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby. Ide o výdavky na cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za nájom a služby špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie.

3.1.2.Hospodárnosťou

je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality.

3.1.3.Efektívnosťou

je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným prostriedkom.

3.1.4.Účinnosťou

je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky.

3.1.5.Účelnosťou

je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným účelom použitia.

3.1.6.Počtom detí, žiakov

materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, školského klubu detí, centra voľného času a zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy a materskej školy, rozhodným pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40 -01

Rozhodným počtom je počet:

a)detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,

b)detí školského klubu detí podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré navštevujú základnú školu zriadenú na území obce,

c)všetkých žiakov základnej školy, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pruské,

3.1.7.Počet detí centra voľného času

rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Do počtu detí centier voľného času sa započítavajú deti od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.

3.1.8.Poskytovateľom

finančných prostriedkov je obec. Finančné prostriedky sa poskytujú formou dotácií.

3.1.9.Žiadateľom

a prijímateľom finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia definované v časti 1.1. VZN je základná škola spojená s materskou školou vrátane školských zariadení s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

3.1.10.Materská škola a školské zariadenia sú financované podľa počtu ukazovateľov definovaných v časti 3.1.6. a 3.1.7. VZN a výšky dotácie určenej v 3.3.1. VZN.

3.1.11.Obec určuje, že finančné prostriedky podľa tohto VZN poskytne do 25. dňa v mesiaci, ak prijímateľ splnil všetky podmienky určené VZN a poskytovateľom dotácie.

 

3.2.Podmienky, spôsob a kontrola poskytnutia dotácie

 

3.2.1.Podmienkou na pridelenie dotácie je v súlade s § 6 ods.12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloženie žiadosti zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia a poskytnutie údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok formou výkazu k 15.9. a to:

Škol (MŠVVŠ SR) 40 - 01 Výkaz o počte žiakov ZUŠ, detí MŠ a ŠZ a poslucháčov jazykových škôl v pôsobnosti obce.

V prípade zaradenia školy, školského zariadenia na území obce do siete škôl a školských zariadení v Slovenskej republike v priebehu aktuálneho kalendárneho roka bude dotácia poskytovaná od nasledujúceho rozpočtového roka a to na základe vyššie uvedeného zberu údajov.

3.2.2.Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu žiakov alebo detí podľa ods. 3.1.6., 3.1.7. a ročnej výšky dotácie určenej podľa jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení v určení výšky dotácií v bode 3.3. tohto VZN. Vypočítaná výška ročnej dotácie sa zaokrúhli na celé eurá podľa matematických pravidiel zaokrúhľovania.

3.2.3.Výšku dotácie môže obec upraviť v priebehu kalendárneho roka len zmenou všeobecne záväzného nariadenia, v závislosti od objemu jeho finančných zdrojov alebo objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

3.2.4.Dotácia podľa odseku 3.2.2. sa poskytuje prijímateľovi dotácie mesačne v celých eurách, zaokrúhlená podľa matematických pravidiel zaokrúhľovania.

3.2.5.Dotácia školám a školským zariadeniam s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pruské bude prevedená na konkrétny účet školy, školského zariadenia.

3.2.6.Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy a prevádzku, prijímateľ, ktorému bola dotácia poskytnutá podľa 3.1.6., 3.1.7. je povinný ju zúčtovať štvrťročne, termíny a spôsob zúčtovania dotácie určuje poskytovateľ dotácie. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do konca kalendárneho roka je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka.

3.2.7.Poskytnuté finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne a účelne.

3.2.8.Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN vykonáva obec a ostané oprávnené orgány.

3.2.9.Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

3.2.10.Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli finančné prostriedky pridelené a použité, je prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene prijatej alebo použitej dotácie späť do rozpočtu obce. Výšku vratky, lehotu a spôsob vrátenia verejných prostriedkov určí prijímateľovi poskytovateľ dotácie.

 

 

3.3.Určenie výšky dotácie

 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Pruské na príslušný kalendárny rok je stanovená v prílohe č. 1 všeobecne záväzného nariadenia.

 

3.4.Záverečné a zrušovacie ustanovenia

 

3.4.1.Zmeny a doplnky k VZN schvaľuje OcZ.

3.4.2.Dňom účinnosti tohto VZN obec Pruské sa ruší VZN č.04/2009 pojednávajúce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území obce, vrátane dodatkov k tomuto VZN.

 

 

V Pruskom, dňa 29.4.2013

 

 

                                                                                MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

                                                                                             starosta  obce

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli: 12.4.2013

VZN vyvesené na úradnej tabuli: 29.4.2013

VZN nadobúda účinnosť: 14.5.2013

 

Zmena a doplnok VZN č 01/2013 schválená uznesením č. 6-11/2013 zo dňa 18.12.2013

 

 

Príloha č. 1

 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Pruské na rok 2014:

 

Druh školy / školského zariadenia

Počet  detí k 15.9.

Výkaz  ŠKOL 40-01

Normatív na jedno  dieťa v €

Normatív na rok v €

Materská  škola

102

1372,21

139966

Školský  klub  detí

326

78,83

25700

Školská  jedáleň –potencionálny stravník

326

143,39

46745

Záujmové vzdelávanie  v CVČ

Deti od 5 do 15 rokov

190

10,52

2000

SPOLU

214411

 

 

Súvisiace predpisy:

 

zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu z dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka