Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2013 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Pruské

Schválené: 14.5.2013

Vyhlásené: 14.5.2013

Účinnosť: 14.5.2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2013

o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Pruské

 

Obecné zastupiteľstvo v Pruskom v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje tvorba a použitie fondu púrevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Pruské (ďalej len „obec“)

 

Článok 1.

Úvodné ustanovenia

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím štátnych verejných prostriedkov na účely podpory bývania.
VZN obce je vypracované v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení.

 

Článok 2.

Účel fondu prevádzky, údržby a opráv

 

Fond prevádzky, údržby a opráv (ďalej len „fond opráv”) sa používa na zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv bytových domov, nájomných bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.
Účelom fondu opráv je vytvárať finančné zdroje pre včasnosť a plánovanie údržby a uplatňovať tak zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností. Vlastníctvo k nehnuteľnostiam zaväzuje k údržbe, ktorá zabezpečuje spôsobilosť užívania nehnuteľností z pohľadu noriem, ako aj preventívnej údržby.

 

Článok 3.

Tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv

 

Fond opráv tvorí obec z finančných prostriedkov získaných v rámci úhrad za užívanie bytov od nájomcov bytov.
Výška tvorby sa stanovuje tak, aby fond opráv v plnom rozsahu postačoval na zabezpečenie postupnej údržby nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej sa financovanie týka. V zmysle § 18, ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. sa tvorba fondu opráv určuje týmto VZN ročne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.
Finančné prostriedky fondu opráv sú evidované na samostatnom analytickom bankovom účte pre všetky bytové domy. Za každý bytový dom sa vedie osobitná analytická evidencia o tvorbe a použití finančných prostriedkov príslušného bytového domu.

 

Článok 4.

Použitie fondu prevádzky, údržby a opráv

 

Fond opráv možno použiť na údržbu nájomných bytov, nebytových priestorov, ako aj na ich rekonštrukciu a veci alebo činnosti napomáhajúce, resp. úzko spojené s touto údržbou. Finančné prostriedky fondu opráv je možné použiť aj na vylepšenie technického a estetického stavu objektov a blízkeho okolia ohraničeného hranicou zastavaného pozemku, príp. bližším okrajom najbližšieho verejného chodníka, resp. komunikácie. Fond sa použije aj na úhradu poplatkov za správu.

 

Podkladom k čerpaniu finančných prostriedkov fondu opráv sú:

faktúry za opravy a údržbu bytových domov,
faktúry za poplatok za správu,
cenové kalkulácie.

K údržbe bytových domov, ktorá je hradená z fondu opráv, patria najmä pravidelné odborné prehliadky a odborné kontroly podľa platnej legislatívy, a to napr.: revízia prenosných hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu, revízia komínov, bleskozvodov, revízia elektrickej inštalácie a elektrických zariadení, revízia plynových kotlov a domového plynovodu, oprava a výmena meračov a pod.. Teda spoločných častí a súčastí objektu.
Pri odstraňovaní havárií a závad je možné opravy hradiť z rozpočtu obce, ak nie je na fonde opráv dostatok finančných prostriedkov.
O zvýšení alebo znížení tvorby fondu opráv rozhoduje OcZ.
Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním si hradí nájomca podľa ustanovení nájomnej zmluvy.

 

Článok 5.

Hospodárenie s fondom opráv

 

1.     Pre účelné hospodárenie sa fond opráv analyticky eviduje podľa jednotlivých bytových domov.

Opravy a údržba z fondu opráv sa môže robiť len do výšky finančných prostriedkov na príslušnom účte.
Opravu, prevádzku, údržbu a správu bytov zabezpečuje obec, ktorá zodpovedá za efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. Opravu a údržbu bytového fondu vykonáva na vlastnú zodpovednosť a vzniknuté náklady hradí obec z tohto fondu.
Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole vykonáva prednosta obecného úradu.
Čerpanie fondu schvaľuje starosta obce.
Následnú finančnú kontrolu tvorby a čerpania fondu vykonáva hlavný kontrolór.
Správu o tvorbe a použití fondu opráv obec predkladá 1x ročne finančnej komisii.

 

Článok č. 6

 Záverečné ustanovenia

 

Obec pri tvorbe a čerpaní fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím štátnych a verejných prostriedkov na účely podpory rozvoja bývania postupuje podľa Zákona č. 443/2010 Z.z. a platí to pre všetky nájomné byty, na obstaranie ktorých bola poskytnutá dotácia podľa právnych predpisov platných do 31.12.2010.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí OcZ v Pruskom dňa 29.04.2013, uznesením č. 3-x/2013.
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje OcZ v Pruskom.

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda právoplatnosť a účinnosť 15 dňom jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce.

 

 

V Pruskom, dňa 29.4.2013

 

 

 

 

     MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

                                                                              starosta obce

 

 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka