Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 obce Pruské o verejnom poriadku a čistote

Schválené: 18.12.2013

Vyhlásené: 18.12.2013

Účinnosť: 2.1.2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013

obce Pruské o verejnom poriadku a čistote

 

Obecné zastupiteľstvo v Pruskom sa podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. n), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

1.1.Toto VZN upravuje práva a povinnosti občanov, návštevníkov obce, fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území obce Pruské (ďalej len „obec“) pri dodržiavaní a zabezpečovaní verejného poriadku a udržiavaní čistoty v obci.

1.2.Toto VZN podľa § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) ustanovuje, porušenie ktorých iných povinností než uvedených v § 47 zákona o priestupkoch je priestupkom proti verejnému poriadku.

1.3.Každý sa môže zdržiavať na verejných priestranstvách a vo verejne prístupných objektoch, má však povinnosť dodržiavať všetky právne normy, ktoré stanovujú spôsob a mieru ich užívania.

 

Článok 2

Základné pojmy

 

2.1.Na účely tohto VZN sa rozumie:

a)verejným poriadkom - súhrn spoločenských pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v právnych normách, ako aj pravidlá správania sa všeobecne uznávané, ktorých dodržiavanie je nevyhnutnou podmienkou pokojného občianskeho spolunažívania a vytvárania usporiadaného života obyvateľov obce, napr. dodržiavanie verejnej čistoty, parkovanie dopravných prostriedkov, umiestňovanie plagátov, reklamných a komerčných zariadení, dodržiavanie podmienok nočného kľudu, správanie sa na pohrebiskách, v sadoch a parkoch, ochranu povrchových a podzemných vôd, ochranu ovzdušia a pod.;

b)verejným priestranstvom - verejnosti prístupné pozemky, ktoré slúžia verejnému užívaniu v obvyklej miere, alebo ktoré sú verejnosti voľne prístupné. Sú to najmä cestné komunikácie (cesty, chodníky, parkoviská), námestia, autobusové stanovištia, detské ihriská, športoviská, fontány, trhoviská, cintoríny, verejná zeleň, rekreačné priestory, korytá a nábrežia vodných tokov a pod.; verejným priestranstvom nie sú pozemky, ktoré obec prenajala;

c)osobitné užívanie verejného priestranstva - jeho používanie nad obvyklú mieru, alebo iné ako obvyklé účely, ako verejné zhromaždenia, kultúrne, športové a zábavné akcie, umiestnenie zariadení slúžiacich na poskytovanie služieb alebo stánkový predaj, umiestnenie reklamných a propagačných zariadení, umiestnenie stavebných zariadení a materiálov, umiestnenie skládok, vrakov, trvalé parkovanie vozidla mimo parkoviska alebo mimo obytnej zóny a pod.;

d)nehnuteľnosťou - pozemok a stavba spojená so zemou pevným základom;

e)iným objektom - dočasná alebo drobná stavba a zariadenie slúžiace na poskytovanie služieb, predajný stánok a stôl, letná terasa, pojazdná predajňa, zariadenie lunaparku, cirkusu a pod.;

f)zariadením verejného priestranstva - predmet, ktorý je trvalo alebo dočasne umiestnený na verejnom priestranstve napr. lavička, odpadová nádoba, kvetináč, zariadenie verejného osvetlenia, označník a ochranný prístrešok na zastávke verejnej dopravy, dopravná značka, orientačná tabuľa, reklamné zariadenie, socha, pamätník a pod.;

g)chodníkom - komunikácia, alebo časť cesty určená pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom;

h)priľahlým chodníkom - chodník priľahlý k nehnuteľnosti, resp. chodník oddelený od nehnuteľnosti pásom pozemku neslúžiacim na komunikačné účely;

i)miestnou komunikáciou - všeobecne prístupná a užívaná cesta, chodník a parkovisko vo vlastníctve obce, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií;

j)zvláštnym užívaním - výkopové práce a úpravy, ktorými sa narúša teleso miestnej komunikácie alebo jej súčasti, verejné priestranstvo a zeleň;

k)čistením verejného priestranstva - jeho zametanie, zmývanie, polievanie, kropenie, vyzbieranie odpadu, odstránenie buriny, blata a iných nečistôt;

l)kontajnerom - nádoba na zber odpadu;

m)aktívnym kontajnerizmom - vyberanie a odnášanie odpadu z kontajnera alebo z miesta určeného na uloženie odpadu;

n)pasívnym kontajnerizmom - zdržiavanie sa v okolí kontajnera alebo miesta určeného na uloženie odpadu so zrejmým úmyslom zmocniť sa odpadu pred jeho umiestnením alebo po jeho umiestnení v kontajneri alebo na mieste určenom na uloženie odpadu;

o)kontajneristom - fyzická osoba vykonávajúca aktívny alebo pasívny kontajnerizmus.

 

Článok 3

Verejný poriadok

 

3.1Každý sa musí zdržať akéhokoľvek konania, ktorým by mohol spôsobiť porušenie verejného poriadku v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými pravidlami.

3.2Osobitné užívanie verejného priestranstva je možné len na základe rozhodnutia obce o vyrubení dane za užívanie verejného priestranstva, na základe súhlasu obce v prípadoch oslobodených od dane alebo iného zmluvného vzťahu z obcou v zmysle OZ.

3.3Za poriadok na zhromaždení a kultúrnom, spoločenskom alebo športovom podujatí zodpovedá zvolávateľ, resp. usporiadateľ.

3.4Na verejných priestranstvách sa zakazuje:

a)propagovať zakázané produkty;

b)ponúkať a poskytovať sexuálne služby;

c)propagovať sexuálne symboly, nahotu, pornografiu a pod.;

d)prezentovať akýkoľvek slovný alebo grafický prejav, ktorým by sa znižovala ľudská dôstojnosť;

e)poškodzovať zeleň, dreviny a rastliny najmä výrubmi, lámaním konárov, ničením kvetinových záhonov, presádzaním alebo odcudzovaním.

3.5.Zdržiavať sa v parkoch, na detských ihriskách, na pohrebiskách, v areáloch športových zariadení, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe obce a ktorých prevádzka je určená osobitným predpisom, po zatváracej dobe.

3.6.Zdržiavať sa v areáloch školských zariadení bez povolenia správcu zariadenia.

3.7.V areáloch pohrebísk jazdiť na bicykli, kolieskových korčuliach, skateboardoch a pod., ďalej je zakázané na pohrebiskách robiť hluk, fajčiť, vstupovať osobám pod vplyvom alkoholických nápojov a omamných látok, jazdiť motorovým vozidlám s výnimkou dopravnej obsluhy a na vyhradené miesta.

3.8.Na území obce sa v čase od 22.00 h do 6.00 h zakazuje rušiť nočný pokoj hlasovými, zvukovými a svetelnými prejavmi, ako spevom, vykrikovaním, produkovanou a reprodukovanou hudbou, hlukom motorov áut a strojov, výbušninami, signálnymi a osvetľovacími svetlicami, zábavnou pyrotechnikou a pod..

Majitelia a držitelia psov a iných domácich a hospodárskych zvierat sú povinní zabezpečiť, aby nočný kľud nebol narušovaný zvukovými prejavmi týchto zvierat; obmedzenie uvedené v prvej vete toho bodu sa nevzťahuje na:

a)posledný a prvý deň roka;

b)zhromaždenia a kultúrne, spoločenské alebo športové podujatia usporiadané obcou;

c)pri iných odôvodnených akciách na základe vopred udeleného súhlasu obce;

d)plánované činnosti, ktoré nemožno vykonať v inom čase a to najmä úpravy, čistenie, umývanie a zimnú údržbu komunikácií, zber a vývoz odpadu, odstraňovania havárií inžinierskych sietí a pod..

3.9Obmedzenie alebo zákaz podávania alebo požívania alkoholických nápojov upravuje zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, prípadne na jeho základe vydané osobitné VZN.

3.10Obmedzenie alebo zákaz fajčenia upravuje zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov, prípadne na jeho základe vydané osobitné VZN.

3.11Obmedzenie alebo zákaz voľného pohybu psov a vstupu so psom upravuje zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, prípadne na jeho základe vydané osobitné VZN.

3.12Obmedzenie alebo zákaz používania pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely upravuje zákon č. 51/1988 Z.z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, prípadne na jeho základe vydané osobitné VZN.

 

Článok 4

Čistota

 

4.1.Každý môže užívať verejné priestranstvá spôsobom zodpovedajúcim ich charakteru a účelu, v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ich užívanie a zároveň sa musí zdržať akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť k znečisteniu či poškodeniu verejného priestranstva, nehnuteľnosti, zariadení verejného priestranstva, znečisteniu zložiek životného prostredia, t. j. pôdy, vodných tokov, podzemných vôd a ovzdušia.

4.2.Na verejných priestranstvách sa zakazuje:

a)odhodiť, odložiť alebo uložiť odpad vrátane obalov, žuvačiek, cigaretových ohorkov a zvyškov jedál mimo kontajnera alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste určenom na jeho uloženie;

b)vykonávať aktívny alebo pasívny kontajnerizmus;

c)vykonávať telesnú potrebu;

d)pľuvať;

e)vypúšťať a vylievať do uličných kanalizačných vpustí splaškové vody, fekálie, chemikálie, oleje, pohonné látky a inak znečistené tekutiny;

f)privádzať povrchové vody (zrážková voda, topiaci sa sneh a ľad) a podzemné vody (prameň, studňa) z vlastných nehnuteľností;

g)umiestňovať sneh z dvorov, záhrad a pod.;  

h)znečisťovať, poškodzovať, premiestňovať alebo ničiť verejnú zeleň, verejnoprospešné zariadenia, poškodzovať prvky drobnej architektúry (lavičky, fontány, hojdačky, preliezačky, pieskoviská, šmýkačky, nádoby na odpad, zariadenia detských ihrísk, zariadenia športovísk, verejné osvetlenie, verejné telefónne stanice, zastávky hromadnej dopravy, dopravné značenie a dopravné zariadenia, turistické a orientačné značky, reklamné, propagačné a informačné zariadenia a pod., alebo tieto bez povolenia využívať na iné účely než boli určené;

i)umiestňovať plagáty, oznamy, reklamy, reklamné zariadenia, pútače a iné nosiče informácií na iných miestach ako na to určených;

j)písať a kresliť po nehnuteľnostiach, iných objektoch a zariadeniach;

k)nepovolene zaberať alebo užívať verejné priestranstvo jeho ohradzovaním, zastavaním, ukladaním stavebných materiálov, palív, ostatných materiálov, umiestnením reklamných a komerčných zariadení, zábavných zariadení, alebo verejné priestranstvo využívať iným spôsobom, než na ktoré je určené;

l)vypaľovať trávny porast, spaľovať trávu, konáre stromov, kríkov a lístie, spaľovať akýkoľvek iný biologický odpad a zakladať oheň v kontajneroch;

m)z okien a balkónov vyhadzovať ohorky z cigariet alebo iný odpad, vylievať tekutiny, prášiť koberce, pľuvať alebo iným podobným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo a obťažovať spoluobčanov zápachom, pachom a hlukom;

n)vstupovať do fontán, vykonávať tu osobnú hygienu, kúpať zvieratá, umývať bicykle a iné predmety;

o)roznášať blato a iné nečistoty z pozemkov na komunikácie kolesami vozidiel;

p)jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru, alebo svojim nákladom alebo technickým stavom (napr. vytekajúci olej) znečisťujú vozovku;

q)umývať vozidlá s výnimkou nevyhnutného čistenia čelného skla, reflektora, koncového a smerového svetla a evidenčné čísla vozidla;

r)vykonávať opravy motorových vozidiel a rozoberať vozidlá;

s)odstavovať nepojazdné vozidlá a vraky vozidiel;

t)ponechávať smetné nádoby na komunálny odpad, okrem dňa vývozu komunálneho odpadu.

4.3.Vlastník, správca a užívateľ nehnuteľnosti hraničiacej s verejným priestranstvom musí

a)starať sa o svoj pozemok takým spôsobom, aby zabránil šíreniu inváznych druhov rastlín a dodržiavať ostatné povinnosti pri údržbe zelene;

b)udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nečistoty z nich pochádzajúce neznečisťovali a nepoškodzovali verejné priestranstvo, neprekážali pri jeho využívaní, neohrozovali bezpečnosť a práva iných osôb a nenarúšali vzhľad a životné prostredie obce;

c)udržiavať nehnuteľnosti v takom stave, aby nedošlo k premnoženiu hlodavcov, hmyzu, resp. iných nežiaducich živočíchov a v prípade potreby vykonať jej deratizáciu, dezinfekciu a dezinsekciu;

d)udržiavať steny a priečelia nehnuteľnosti v čistote, bez nevhodných nápisov, kresieb a hesiel tak, aby svojim technickým stavom nenarúšali estetický vzhľad obce a neohrozovali bezpečnosť občanov (napr. opadávajúca omietka, deravé odkvapové žľaby a zvody);

e)odstraňovať zo striech nahromadený sneh, príp. ľadové kvaple, aby nedochádzalo k ohrozovaniu života, zdravia a majetku osôb;

f)upraviť vetvy a konáre stromov (prípadne zabezpečiť aj výrub stromov), kríkov a iných rastlín, prerastajúcich cez ploty na ulice tak, aby neprekážali chodcom a neohrozovali ich bezpečnosť, nebránili cestnej premávke, vykonávaniu údržby miestnych komunikácii, nadzemným vedeniam verejných sieti a osvetleniu verejných priestranstiev;

4.4.Zametané nečistoty sa ukladajú do vlastných kontajnerov. zakazuje sa zametanie na priľahlé komunikácie, verejnú zeleň, do uličných vpustí, vodných tokov, verejných studní, pod schody, lavičky, kvetináče a pod..

4.5.Vlastníci, správcovia a užívatelia potravinárskych obchodov, predajní ovocia a zeleniny, reštauračných, kaviarenských a pohostinských zariadenia sú povinný pri svojich prevádzkach zabezpečiť dostatočný počet nádob na odkladanie odpadu a tieto pravidelne vyprázdňovať, všetko na vlastné náklady.

 

Článok 5

Zodpovednosť za znečistenie

 

5.1.Každý, kto konaním svojim alebo konaním zvierat vo svojom vlastníctve, správe a užívaní spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva, zodpovedá za jeho bezodkladné odstránenie, resp. vykonanie nápravy na vlastné náklady. Ak nezabezpečí odstránenie, resp. vykonanie nápravy, znečistenie alebo poškodenie odstráni obec a to na náklady toho, kto znečistenie alebo poškodenie spôsobil alebo je zodpovedný za vykonanie nápravy.

5.2.Zvolávateľ zhromaždenia alebo usporiadateľ kultúrneho, spoločenského alebo športového podujatia zodpovedá za vyčistenie verejného priestranstva a verejnej zelene do 4 hodín od ukončenia zhromaždenia alebo podujatia.

5.3.Subjekty vykonávajúce stavebné práce, stavebné úpravy nehnuteľnosti (napr. opravy, prestavby, zatepľovanie a pod.) zodpovedajú za čistotu verejného priestranstva v okolí staveniska a zabezpečujú odstránenie znečistenia verejného priestranstva bezprostredne po znečistení.

5.4.Vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností susediacich s verejným priestranstvom zodpovedajú za čistotu verejného priestranstva v ich bezprostrednom okolí.

5.5.Vlastníci, správcovia a užívatelia obchodných prevádzok, reštauračných, kaviarenských a pohostinských služieb, škôl a školských zariadení, sociálnych služieb a iných objektov zodpovedajú za čistotu nielen na užívanom verejnom priestranstve, ale aj v okruhu 5 metrov od hranice užívaného verejného priestranstva a to čistením a umiestnením dostatočného počtu nádob na drobný odpad (odpadkové koše, vrecia) a zabezpečením ich pravidelného a riadneho vyprázdňovania a to aj v čase, keď prevádzkarne, inštitúcie a iné zariadenia umiestnené v nehnuteľnosti nie sú v prevádzke.

5.6.Pri pochybnostiach, komu prináleží čistenie verejného priestranstva, rozhoduje obec.

 

Článok 6

Zodpovednosť za údržbu priľahlých chodníkov a verejného priestranstva

 

6.1Čistiť chodníky (rozumie sa tým aj časť verejného priestranstva, ktorá komunikačne plní funkciu chodníka, ďalej len „chodník“), je povinný vlastník (správca alebo užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti na vlastné náklady. Chodník hraničí s nehnuteľnosťou aj vtedy, keď je medzi ním a nehnuteľnosťou pruh pozemku, slúžiaci iným ako komunikačným účelom. Nerozhoduje tiež, či je takýmto pruhom pozemku rozdelený i samotný chodník.

6.2Chodníky sa musia čistiť pravidelne, podľa potreby. Čistením sa rozumie povinnosť kropiť a zametať, odstraňovať burinu a nálety, blato, sneh, ľad, odpadky a inú nečistotu.

6.3Chodníky je nutné čistiť po celej šírke, pokiaľ ich oddelenie od vozovky alebo komunikácie je zreteľne výškovo alebo vodorovne označené. Na miestach, kde chodník vyznačený nie je, treba čistiť pruh šírky min. 1,5 m priliehajúci k nehnuteľnosti. Prevádzkarne, inštitúcie a iné zariadenia umiestnené v nehnuteľnosti zodpovedajú za čistotu v okruhu 5 m od nehnuteľnosti

6.4V priebehu dňa treba vykonávať doplnkové čistenie (odstránenie papierov, odpadkov a pod.). Smeti z chodníkov sa nesmú na ňom ponechávať, ani zhŕňať na okraj vozovky. V menších množstvách ho možno vložiť do zberných nádob na domový odpad, pri väčšom množstve treba zabezpečiť jeho mimoriadny odvoz.

6.5Vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností zodpovedajú v zimnom období za schodnosť priľahlých chodníkov a sú povinní odstraňovať závady spôsobené poľadovicou a snehom. Prevádzkarne, inštitúcie a iné zariadenia umiestnené v nehnuteľnosti zodpovedajú v zimnom období za schodnosť priľahlých chodníkov aj v čase, keď nie sú v prevádzke.

6.6Schodnosť a čistotu priľahlých chodníkov prevádzkarní, obchodov, butikov, služieb, reštauračných, kaviarenských, pohostinských zariadení, a pod., hoci nie sú vlastníci (správcovia alebo užívatelia) priľahlej nehnuteľnosti, sú prevádzkovatelia povinní udržiavať nepretržite.

6.7Zabezpečiť čistenie chodníkov v zimnom období (odpratávanie ľadu, snehu, posyp) je povinný vlastník (správca alebo užívateľ) priľahlej nehnuteľnosti. V zimnom období treba zbavovať chodníky snehu, v prípade námrazy aj viackrát za deň. Na okraji vozovky treba uvoľniť a očistiť vpusty kanalizácie, aby sa v prípade odmäku zabezpečil odtok vody. Pri tvorení poľadovice treba chodníky posypať inertným materiálom (piesok, drvina a pod.). Ak napadne sneh v noci, alebo sa v noci vytvorí námraza, musia sa chodníky očistiť a posypať inertným materiálom najneskôr do 6,00 hodiny. Bezpečnú schodnosť treba zabezpečiť minimálne do 21,00 hodiny. Posypovú hmotu si na vlastné náklady zabezpečuje vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti. Sneh sa ponecháva na okraji chodníka pri kraji cesty alebo sa zhŕňa do priekopy, pričom nesmú byť zatarasené prechody cez komunikácie, vjazdy do budov, plochy na nakladanie a vykladanie tovaru, prístupy k hydrantom, vpuste, vodovodné uzávery, trativody a nesmie byť poškodzovaná zeleň. Nakopený sneh nesmie brániť vo výhľade pri cestnej premávke.

6.8Za škody na zdraví a majetku pri závadách v schodnosti priľahlých chodníkov spôsobených nečistotami, poľadovicou alebo snehom zodpovedajú v plnom rozsahu vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností.

6.9Pri pochybnostiach, komu prináleží čistenie chodníka rozhoduje obec, resp. poverení zamestnanci obce.

 

Článok 7

Zabezpečenie čistoty vodných tokov, nádrží a verejných studní

 

7.1.Každý sa musí správať tak, aby svojím konaním nespôsoboval znečistenie vodných tokov, nádrží a verejných studní, nepoškodzoval ich zariadenia, neohrozoval a nepoškodzoval život živočíchov a rastlín v nich žijúcich.

7.2.Zakazuje sa:

a)do korýt vodných tokov, nádrží a studní vhadzovať sneh a akýkoľvek odpad alebo ho ukladať na miesta, z ktorých by mohol byť splavený do tokov, nádrží a studní a spôsobiť ich znečisťovanie, vlievať alebo vypúšťať zdravotne, hygienicky alebo bezpečnostne závadné látky a tekutiny a to najmä ropné látky, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá, tuhé a tekuté kaly, splaškové vody, posýpacie soli a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vody a život v toku, nádrži a studni;

b)vo vodných tokoch a nádržiach, na ich brehoch a v okolí studní vykonávať údržbu alebo umývať motorové vozidlá, motocykle, bicykle a pod.;

c)prehradzovať korytá vodných tokov, bez súhlasu ich správcu upravovať alebo inak zasahovať do brehov.

 

Článok 8

Kontrola a sankcie

 

8.1.Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obce.

8.2.Porušenie VZN fyzickou osobou je podľa § 48 zákona o priestupkoch priestupkom proti verejnému poriadku, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 33,- €. Na konanie o priestupku sa použije zákon o priestupkoch.

8.3.Za porušenie tohto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie môže obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638,- €.

8.4.Subjekt poverený kontrolou dodržiavania tohto VZN môže pri objasňovaní priestupku zadržať páchateľovi vecné a materiálové prostriedky používané pri páchaní priestupku a to až do úplného objasnenia priestupku, prípadne až do vysporiadania uloženej sankcie.

8.5.Každý môže pri zistení ponúkania sexuálnych služieb alebo vykonávania kontajnerizmu označiť páchateľa spôsobom, ktorý umožní jeho neskoršiu identifikáciu subjektmi poverenými kontrolou dodržiavania tohto VZN;

8.6.Použiť všetky dostupné prostriedky na zabránenie pokračovaniu v páchaní priestupku vrátane premiestnenia páchateľa na miesto, kde je pokračovanie v páchaní priestupku nemožné.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Pruskom na zasadnutí dňa 18.12.2013 uznesením č. 6-10/2013.

9.5.VZN nadobúda účinnosť dňa 02.01.2014.

9.6.Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 02/1992 obce  Pruské,  ktorým  sa  upravuje  čistenie,  údržba  verejných priestranstiev a ochrana verejného poriadku na území obce.

 

 

 

 

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

             starosta obce

 

 

 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka