Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VZN č.01/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických a fyzických osôb podnikateľov na území obce Pruské

Schválené: 18.5.2011

Vyhlásené: 18.5.2011

Účinnosť: 18.5.2011

VZN č.01/2011

o povodňových plánoch záchranných prác právnických 

a fyzických osôb podnikateľov na území obce Pruské

Obec Pruské podľa ustanovení § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v súlade s § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 v spojení s § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

vydáva

Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce

Článok I.
Úvodné ustanovenia

 

1.Predmetom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je zabezpečenie spracovania povodňových plánov záchranných prác (ďalej len povodňové plány) právnickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi, ktorých stavby, objekty a zariadenia sa nachádzajú na území obce a môžu byť postihnuté povodňou.

2.Účelom VZN je zabezpečiť, aby súčasťou povodňového plánu záchranných prác obce  boli povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov (ďalej len povinné osoby) v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len zákon o ochrane pred povodňami).

 

Článok II.
Vymedzenie územia

 

1.Vypracovanie povodňových plánov záchranných prác sa týka povinných osôb, ktorých stavby, objekty a zariadenia môžu byť postihnuté povodňou.

2.V podmienkach obce Pruské ide o územie v miestnej časti Podvažie a Savčina.

 

Článok III.
Uloženie povinnosti

 

1.Obec Pruské týmto VZN ukladá povinným osobám vypracovať povodňový plán záchranných prác podľa § 10 ods. 3 písm. c) zákona o ochrane pred povodňami a tento predložiť Obci Pruské, Obecnému úradu do 29.7.2011.

2.Povinné osoby sú povinné každoročne vypracovaný a odovzdaný povodňový plán záchranných prác preskúmavať a podľa potreby aktualizovať a predkladať Obci Pruské, Obecný úrad Pruské do 31.12. príslušného kalendárneho roka.

3.Vypracovanie povodňových plánov záchranných prác môže povinná osoba konzultovať na Obecnom úrade v Pruskom.

 

Článok IV.
Sankcie – pokuty

 

1.Obec Pruské v prípade nevypracovania povodňového plánu záchranných prác povinnou osobou, môže uložiť povinnej osobe pokutu až do výšky 1 700 eur, v súlade s § 47 ods. 3 a ods. 1 zákona o ochrane pred povodňami.

2.Ak povinná osoba opätovne poruší v čase dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty povinnosť, za ktorú mu bola uložená, uloží sa mu ďalšia pokuta až do dvojnásobku hornej hranice pokuty uvedenej v odseku 1.

 

Článok V.
Záverečné ustanovenia

 

1.Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pruskom svojim uznesením č. 3-11/2011 zo dňa 18.5.2011.

2.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

 

 

 

V Pruskom dňa 18.5.2011.

 

 

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

            starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1 - Zoznam povinných osôb

 

 

 

Obec Pruské v súčasnosti neeviduje žiadne povinné osoby, ktorých stavby, objekty a zariadenia môžu byť postihnuté povodňou. 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka