Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 3/2015 obce Pruské o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

Schválené: 21.10.2015

Vyhlásené: 21.10.2015

Účinnosť: 21.10.2015

Obec Pruské v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y d á v a

 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

č. 3/2015 obce Pruské

 

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

 

 

Článok 1

Účel

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný zástupca) navštevujúce školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pruské v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Obec Pruské je zriaďovateľom škôl:

Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské

Obec Pruské je zriaďovateľom školských zariadení:

Školský klub detí, Školská ulica 369, 018 52 Pruské ako súčasť Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské
Školské stredisko záujmovej činnosti, 018 52 Pruské ako súčasť Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské
Školská kuchyňa a školská jedáleň, Školská ulica 369, 018 52 Pruské ako súčasť Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, Pruské

 

 

Článok 2

Predmet

 

Predmetom tohto VZN je:

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu.
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska záujmovej činnosti.
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

 

Článok 3

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa  na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

 

Miesto a čas zápisu dieťaťa  na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa určuje nasledovne:

miesto zápisu: Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369, 018 52 Pruské, stará budova, 2.NP, č. dv. 1., 2., 3., 4.
termín zápisu: 15. týždeň v roku, v mesiaci apríl, deň streda a štvrtok
čas zápisu: od 14,00 hod. do 17,00 hod.

 

 

Článok 4

Určenie výšky mesačného  príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej  školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 10,- EUR

 

 

Článok 5

Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou vo výške: 5,- EUR

 

Článok 6

Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska záujmovej činnosti

 

Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského strediska záujmovej činnosti prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou vo výške: 1,- EUR 

 

 

Článok 7

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady

v školskej jedálni

 

Školská kuchyňa a školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca a iný stravník vo výške nákladov na nákup potravín mesačne sumou:

stravníci od 2 – 6 rokov / dieťa v MŠ denné / 1,12 EUR

raňajky                     0,26 EUR
obed                         0,64 EUR
olovrant                    0,22 EUR

stravníci od 6 – 11 rokov / žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ obed / 0,95 EUR
stravníci od 11 – 15 rokov / žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ obed / 1,01 EUR
zamestnanci základnej školy s materskou školou a školského zariadenia 1,12 EUR
iní stravníci – fyzické osoby okrem zamestnancov základnej školy s materskou školou a školského zariadenia 1,78 EUR

 

 

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

 

Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pruskom, dňa 21.10.2015 uznesením č. 4-7/2015.
Toto VZN ruší platnosť VZN č. 01/2008 obce Pruské zo dňa 06.08.2008.
VZN nadobúda účinnosť dňa 05.11.2015.
Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Pruskom.

 

 

 

V Pruskom, dňa 21.10.2015

 

 

 

 

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

            starosta obce

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka