Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č. 2/2015 ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou

Schválené: 24.6.2015

Vyhlásené: 24.6.2015

Účinnosť: 24.6.2015

Obec Pruské na základe § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 26 ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

 

v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č. 2/2015

 

ktorým sa ukladá

povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou

 

 

Článok 1

Úvodné ustanovenie

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktorých objekty sa nachádzajú na území obce Pruské (ďalej len „obce“) a môžu byť postihnuté povodňou.

 

Článok 2

Povodňové záchranné práce

 

Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach.
Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prác podľa odseku 1 sú:

hlásna povodňová služba,
ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou,
odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou,
provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok,
ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou,
evakuácia,
dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov,
zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií,
zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz obvodného úradu, obvodného úradu v sídle kraja alebo obce podľa osobitného predpisu počas mimoriadnej situácie.

Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.

 

Článok 3

 

Uloženie povinnosti právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom,

ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou

Na základe predbežného hodnotenia povodňového rizika je obec povinná určiť zoznam právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov (subjektov), ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou.
Zoznam subjektov bude vypracovaný a priebežne aktualizovaný v doplnku tohto VZN po vyhodnotení povodňového rizika správcom vodných tokov v k.ú. Pruské a po doručení záverov z tohto hodnotenia obci vrátane doručenia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika.
Subjekty určené v článku 3 v bode 2 sú povinné vypracovať svoj povodňový plán záchranných prác a jeden výtlačok zaslať obci do 30 dní od nadobudnutia účinnosti doplnku k tomuto VZN, v ktorom budú zaradené do zoznamu subjektov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou.

 

Článok 4

Povodňový plán záchranných prác

 

Pri spracovaní povodňového plánu záchranných prác použijú primerane pokyny uvedené v prílohe č.4 k vyhláške č.261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania.

Štruktúra povodňového plánu záchranných prác subjektu je nasledovná :

Základné údaje o subjekte vrátane kontaktných osôb a telefónnych čísiel v pracovnom i mimopracovnom čase.
Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác

prehľad používaných a skladovaných nebezpečných látok,
organizačné opatrenia pre zmiernenie účinkov povodne,
určenie priestorov, do ktorých budú evakuované osoby, zariadenia a materiál.

Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami, vrátane adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu

Obecný úrad Pruské
Obecná povodňová komisia / krízový štáb obce
Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP
Okresný úrad Ilava, odbor KR
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trenčín
Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Trenčín
Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby
Obecný hasičský zbor Pruské (DHZ Pruské).

Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác

zoznam vecných prostriedkov a osôb vyčlenených na výkon povodňových záchranných prác.

Osoby zodpovedné za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami v povodňovom pláne záchranných prác

titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami v povodňovom pláne záchranných prác, jeho adresa, číslo telefónu a spôsob vyrozumenia,
titul, meno a priezvisko jej zástupcu v prípade neprítomnosti.

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č. 2/2015, ktorým sa ukladá povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou schválilo Obecné zastupiteľstvo v Pruskom dňa 24.6.2015 uznesením číslo 2-5/2015 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Pruskom.

 

 

V Pruskom, dňa 24.6.2015

 

 

 

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

            starosta obce

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka