Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č. 01/2014 o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov v obci Pruské vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014

Schválené: 12.2.2014

Vyhlásené: 12.2.2014

Účinnosť: 12.2.2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č. 01/2014

o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov v obci Pruské vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pruské podľa ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 19 ods. 7 zákona NR SR č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení

§ 1
Úvodné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") obce Pruské (ďalej len "obce") :

vyhradzuje miesta na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov, ktoré môžu byť použité v obci v čase volebnej kampane volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014,
určuje práva a povinnosti kandidujúcich politických strán alebo politických hnutí (ďalej len "politické strany"), alebo koalícií politických strán a koalícií politických hnutí (ďalej len "koalícia") alebo petičných výborov pri vylepovaní volebných plagátov,
určuje práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb, ktoré majú právo na prevádzkovanie propagačných a reklamných zariadení v obci.

Verejné priestranstvá pre účely tohto nariadenia sa rozumejú najmä :

všetky miesta, ktoré slúžia pre verejné používanie - ulice, námestia, cesty, miestne komunikácie, chodníky, parky, parkoviská, mosty, nadchody, podchody, lávky, schodiská, schody, verejná zeleň, lesopark, detské ihriská, trhové miesto,
časti stavieb, pozemkov a priestorov viditeľné a prístupné z verejných priestranstiev,
zariadenia na verejných priestranstvách, najmä lavičky, uličné odpadové koše a iné verejnoprospešné zariadenia,
trvalé a dočasné stavby umiestnené na verejných priestranstvách najmä - stĺpy verejného osvetlenia, elektrického vedenia, zariadenia informačných systémov, zariadenia zastávok, rozvodné skrine (elektrina, plyn a podobne).

Volebná kampaň volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 je v čase od 3.5.2014 od 7,00 hodín do 24.5.2014 do 7,00 hodín. 

§ 2
Miesta na vylepovanie volebných plagátov

Vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane možno len spôsobom určeným na miestach vyhradených obcou a to na tabuli vo vlastníctve obce, ktorá je umiestnená pod reštauráciou Furman.
Vylepovanie volebných plagátov na iné miesta na verejných priestranstvách v obci je porušením tohto nariadenia. Porušením tohto nariadenia je vylepovať volebné plagáty aj na brány domov, steny budov a iné zariadenia, ktoré sú majetkom alebo v správe obce a iných právnických osôb, fyzických osôb a to aj v takom prípade, ak sú na nich umiestnené tabule alebo skrinky určené na vylepovanie plagátov alebo iných písomných oznamov.

 

§ 3
Podmienky poskytovania miest na vylepovanie volebných plagátov

Každá kandidujúca politická strana, koalícia alebo kandidát zastúpený petičným výborom má právo na rovnakú plochu pre svoje plagáty a iné nosiče informácií na vyhradenom mieste podľa tohto nariadenia.

§ 4
Záverečné ustanovenia

Všeobecne záväzné nariadenia bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Pruské dňa 12. 02. 2014  uznesením č. 2-11/2014.
Zmeny alebo doplnky tohto nariadenia možno urobiť len Všeobecne záväzným nariadením.
Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

 

 

V Pruskom, dňa: 12.02.2014

 

 

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
            starosta obce

 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka