Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 05/2003 o určovaní a vyberaní dane z nehnuteľností

Schválené: 9.12.2003

Vyhlásené: 9.12.2003

Účinnosť: 9.12.2003

               
             

                 Obec Pruské na základe § 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o 
                 obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so 
                 zákonom 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších 
                 predpisov
                 
                                    V Y D Á V A

                       VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 05/2003 
                       URČOVANÍ A VYBERANÍ DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ

                                     ČASŤ I
                                    Článok 1
                                Úvodné ustanovenie

                  Účelom tohoto všeobecne záväzného nariadenia / ďalej len VZN / 
                  je stanovenie výšky sadzieb dane z pozemkov, dane zo stavieb a 
                  dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, 
                  spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového 
                  domu / ďalej len daň z bytov / ako i poskytovanie daňových 
                  úľav v rozsahu danom splnomocnením zákona č. 317/1992 Zb. o 
                  dani z nehnuteľností, v znení neskorších predpisov, ktorý je 
                  aplikovaný na podmienky obce Pruské.

                                     Článok 2
                                Rozsah pôsobnosti

                  Toto VZN sa vzťahuje na všetkých daňovníkov dane z pozemkov 
                  vymedzených v § 2, daňovníkov dane zo stavieb vymedzených v 
                  § 7 a daňovníkov dane z bytov vymedzených v § 11a zákona 
                  č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších 
                  predpisov / ďalej len zákon / na území obce Pruské po prvýkrát
                  na zdaňovacie obdobie roka 2004. 
                   
                                     ČASŤ II
                                  DAŇ Z POZEMKOV

                                     Článok 3
                                   Predmet dane

                  1. Predmetom dane z pozemkov sú všetky pozemky v katastrálnom 
                  území obce Pruské v tomto členení:
                  a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
                  b) trvalé trávne porasty,
                  c) záhrady,
                  d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
                  e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné 
                  plochy,
                  f) zastavané plochy a nádvoria,
                  g) stavebné pozemky,
                  h) ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov.

                  2. Za stavebné pozemky na účely zákona a VZN sa za stavebný pozemok 
                  považuje pozemok uvedený v právoplatnom rozhodnutí o umiestnení 
                  stavby alebo v právoplatnom stavebnom povolení vydanom v spojenom
                  územnom a stavebnom konaní až do právoplatnosti kolaudačného 
                  rozhodnutia na stavbu.  
                 
                  3. Predmetom dane z pozemkov nie sú časti zastavaných plôch a 
                  nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami podliehajúcimi dani zo 
                  stavieb a dani z bytov.

                                     Článok 4
                                   Základ dane

                  1. Základom dane z pozemkov podľa článku 3 ods.1 písm.a) a b) 
                  je hodnota pôdy bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v 
                  m2 a hodnoty pôdy zistenej za 1 m2 odvodenej od bonitových 
                  pôdnoekologických jednotiek a uvedených v prílohe k zákonu
                  č. 476/2003 Z.z., pre KÚ Pruské hodnota OP 4,98 Sk/m2, TTP 
                  1,15 Sk/m2.   

                  2. Základom dane z pozemkov podľa článku 3 ods.1 písm.d) a e) 
                  je cena pôdy zistená vynásobením skutočnej výmery pozemkov v 
                  m2 a ceny pôdy určenej za 1m2 podľa platných cenových 
                  predpisov / § 15 ods.6 až 11 prílohy č.8 a 9 vyhlášky MFSR 
                  č.465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov /.

                  3. Základom dane z pozemkov podľa článku 3 ods.1 písm. c), f), 
                  g), a h) je celková výmera dani podliehajúcich pozemkov v m2.
                  
                                     Článok 5
                                   Sadzby dane

                  1. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa článku 3 ods.1 písm. a) 
                  je upravená na 0,75% zo základu dane.

                  2. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa článku 3 ods.1 písm. b), 
                  d) a e) je upravená na 0,25% zo základu dane.

                  3. Ročná sadzba dane z pozemkov za každý aj začatý m2 pozemku 
                  podľa článku 3 ods.1 písm. c), f), a h) je upravená na 0,10 Sk 
                  a podľa článku 3 ods.1 písm. g) je 1 Sk.

                  4. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa ods.3, s výnimkou tých 
                  pozemkov podľa článku 3 ods.1 písm. h), ktoré sa nachádzajú 
                  mimo zastavaných častí obce, sa násobí koeficientom 1,4.

                                     ČASŤ III
                                  DAŇ ZO STAVIEB

                                     Článok 6
                                   Predmet dane

                  1. Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktorá majú jedno
                  alebo viac nadzemných podlaží alebo ich časti spojené so
                  zemou pevným základom, na ktoré bolo vydané kolaudačné 
                  rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie navydalo, tie stavby
                  alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Ak bolo na stavbu
                  vydané kolaudačné rozhodnutie, na daňovú povinnosť nemá vplyv
                  skutočnosť, ža sa stavba prestala užívať.

                  2. Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby s bytmi, ktoré sú 
                  predmetom dane z bytov.

                                     Článok 7
                                   Základ dane

                  1. Základom dane zo stavieb je celková výmera zastavaných 
                  plôch v m2 dani podliehajúcich, a to podľa stavu k 1. januáru 
                  zdaňovacieho obdobia. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys
                  stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby.  

                  2. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia vo 
                  výmere zastavaných plôch sa neprihliada s výnimkou § 9 ods.2 
                  zákona č.317/1992 Zb.v znení neskorších predpisov.

                                     Článok 8
                                    Sadzby dane

                  1. Základná ročná sadzba dane sa za každý aj začatý m2 
                  zastavanej plochy upravuje nasledovne:
                  a) 1 Sk za stavby na bývanie a za ostatné stavby tvoriace 
                  príslušenstvo hlavnej stavby,
                  b) 1 Sk za stavby pôdohospodarskej produkcie, skleníky, 
                  stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
                  produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo,
                  c) 3 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a 
                  domčekov na individuálnu rekreáciu,
                  d) 4 Sk za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby 
                  hromadných garáži a stavby určené alebo používané na tieto 
                  účely postavené mimo bytových domov,
                  e) 5 Sk za priem. stavby a stavby slúžiace energetike, 
                  stavby slúžiace stavebníctvu,
                  f) 10 Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú 
                  činnosť, skladovanie a administratívu,
                  g) 3 Sk za ostatné stavby,
                  h) 50 Sk za stavby jadrových zariadení.

                  2. Základné sadzby dane podľa ods.1 sa zvyšujú pri viac 
                  podlažných stavbách o 0,75 Sk za každé ďalšie nadzemné 
                  podlažie.
                 
                  3. Sadzby určené podľa ods.1 písm./ a až h /, prípadne zvýšené 
                  podľa ods.2 sa násobia koeficientom 1,4.
                                    
                  4. Daň vypočítaná podľa ods.1,2, 3,  sa zvýši o 10 Sk za 
                  každý m2 podlahovej plochy :
                  a) bytov, nebytových priestorov a garáží v stavbách na bývanie,
                  b) stavieb rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na 
                  individuálnu rekreáciu,
                  c) samostatne stojacich garáží, stavieb hromadných garáží a 
                  stavieb určených alebo používaných na tieto účely, ktoré sú 
                  postavené mimo stavieb na bývanie, 
                  ktorá sa využíva na podnikateľskú činnosť a inú zárobkovú
                  činnosť, alebo na prenájom s výnimkou pôdohospodárskej produkcie.

                  5. Sadzba dane určená podľa ods. 1 písm. e/,f/ sa zvyšuje o 50 /.


                                      ČASŤ IV
                                    DAŇ Z BYTOV

                                     Článok 9
                                   Predmet dane

                  Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden 
                  byt, alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické 
                  osoby, alebo právnické osoby sú :
                  a) byty a nebytové priestory
                  b) spoločné časti bytového domu, alebo spoločné zariadenia 
                  bytového domu alebo ich časti, len ak sa využívajú na 
                  podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom.
                  
                                     Článok 10
                                    Základ dane

                  Základom dane z bytov je celková výmera podlahovej plochy v m2 
                  podliehajúca dani. 
                   
                                     Článok 11
                                    Sadzba dane

                  1. Základná ročná sadzba dane z bytov je 1 Sk za každý aj 
                  začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v 
                  bytovom dome, spoločných častí bytového domu alebo spoločných 
                  zariadení bytového domu.

                  2. Sadzba dane určená podľa článku 11 ods.1, 2 sa násobí 
                  koeficientom 1,4. 

                  3. Daň vypočítaná podľa článku 10 a článku 11 ods.1, 2 sa 
                  zvýši o 10 Sk za každý m2 podlahovej plochy bytu a 
                  nebytového priestoru v bytovom dome, spoločných častí bytového 
                  domu, alebo spoločných zariadení bytového domu, ktoré sa 
                  využívajú na podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť 
                  alebo na prenájom.
               
                                      ČASŤ V
                              SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

                                     Článok 12
                                   Daňové úľavy

                  1. Správca dane poskytne daňovú úľavu 50% na pozemky uvedené
                  v článku 3 ods. 1 písm. h), ktorých vlastníkmi sú sociálne 
                  odkázaní občania /1/, alebo občania starší ako 70 rokov, ak
                  tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu a to na
                  základe predložených dokladov, preukazujúcich dôvody na
                  poskytnutie daňovej úľavy na dani z pozemkov. Dokladom 
                  preukazujúcim dôvod poskytnutia daňovej úľavy sa pre účely
                  tohoto VZN považuje napr: 
                  predložený doklad o poskytovaní dávok sociálnej pomoci /1/ , v 
                  zmysle platných predpisov, platný občiansky preukaz, čestné 
                  prehlásenie a pod.
 
                  2. Správca dane poskytne 50%-nú úľavu z dane zo stavieb a z 
                  dane z bytov na základe predložených dokladov, preukazujúcich 
                  dôvody na poskytnutie daňovej úľavy z dane zo stavieb a z dane 
                  z bytov:
                  a) zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve sociálne 
                  odkázaných občanov /1/ , starších ako 70 rokov, alebo ťažko 
                  zdravotne postihnutých občanov, alebo držiteľov preukazov  
                  ZŤP/S /2/ ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, 
                  ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
                  b) z garáží vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých 
                  občanov, občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazov 
                  ZŤP/S /2/ , ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané 
                  na ich dopravu.
                  Dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia daňovej úľavy sa pre 
                  účely tohoto VZN považuje napr: predložený doklad o 
                  poskytovaní dávok sociálnej pomoci, občiansky preukaz, 
                  rozhodnutie o ťažkom zdravotnom postihnutí, vodičský preukaz.
 
                  3. Správca dane neposkytne daňovú úľavu občanom odkázaným na 
                  dávky sociálnej pomoci, občanom starším ako 70 rokov, 
                  držiteľom rozhodnutí o ťažkom zdravotnom postihnutí na daň z 
                  pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, ktoré sa využívajú na 
                  podnikateľskú činnosť, inú zárobkovú činnosť, alebo na 
                  prenájom a v ďalších prípadoch vymedzených zákonom 317/1992 
                  Zb. v znení neskorších predpisov.

                  4. Doklady preukazujúce dôvod poskytnutia daňovej úľavy v 
                  zmysle čl.12 ods.1,2 je daňovník povinný predložiť správcovi 
                  dane do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

                        1-zákon č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci "občania
                        socialne odkázaní",
                        2-zákon č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci "držitelia 
                        rozhodnutí o ťažkom zdravotnom postihnutí"
                       

                                     Článok 13
                            Vznik a zánik daňovej povinnosti

                  1. Pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti je rozhodujúci 
                  stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností 
                  rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu 
                  zdaňovacieho obdobia sa neprihliada s výnimkou § 4 ods.2, 
                  § 9 ods.2, § 11c ods.2 zákona č.317/1992 Zb. v znení 
                  neskorších predpisov.

                  2. Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného 
                  zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane 
                  rozhodujúce skutočnosti pre vznik, alebo zánik daňovej 
                  povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali. 

                                     Článok 14
                                  Daňové priznanie

                  1. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je povinný do 
                  31.1. príslušného roku podať daňovník, ktorému vznikne daňová 
                  povinnosť k dani z nehnuteľností, alebo u ktorého nastali zmeny 
                  skutočností rozhodujúcich na vyrúbenie dane z nehnuteľností.

                  2. Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane v priebehu 
                  roka, daňovník je povinný podať priznanie do 30 dní od zániku 
                  oslobodenia.

                  3. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky okolnosti 
                  rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.                

                  
                                     Článok 15
                                   Vyrúbenie dane

                  1. Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca 
                  dane do 15.marca bežného zdaňovacieho obdobia podľa stavu k
                  1.januáru. 

                  2. Ak zaniknú podmienky na oslobodenie od dane v priebehu 
                  roka, správca dane vyrúbi za toto zdaňovacie obdobie daň do 30 
                  dní po podaní priznania.

                  3. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu 
                  spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie 
                  podľa článku 15 ods.5 tohto VZN.  

                                     Článok 16
                                    Platenie dane

                  1. Vyrúbená daň z nehnuteľností je splatná,
                  a) ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, 
                  v troch splátkach, a to 20% dane do 30.júna, 30% dane do 30. 
                  septembra a 50% dane do 30.novembra 2003.
                  b) v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach, a to 
                  najneskôr do 31.marca, 30.júna, 30.septembra a 30.novembra 
                  bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje. 

                  2. Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresiahne 500 Sk a 
                  právnickej osobe 5000 Sk, je splatná naraz do 31.marca.

                  3. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je 
                  uvedené v predchádzajúcom odseku.
                          

                                      ČASŤ VI

                                     Článok 17
                                Záverečné ustanovenie

                  1. VZN 05/2003 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Pruskom dňa 
                  09.12.2003.
                  2. Toto VZN platí prvýkrát na zdaňovacie obdobie roka 2004 
                  s účinnosťou od 01.01.2004. 
                  3. Pokiaľ nie je v tomto VZN uvedené inak platia ustanovenia 
                  zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších 
                  predpisov. 

 


                 
             
                   V Pruskom dňa 09.12.2003

                                                          MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
                                                               starosta obce

 

 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka