Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 06/2003 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu

Schválené: 9.12.2003

Vyhlásené: 9.12.2003

Účinnosť: 9.12.2003

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 06/2003

 

Obce Pruské

 

o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu

 

        Obecné zastupiteľstvo v Pruskom na svojom zasadnutí dňa 9.12.2003 uznieslo v zmysle ustanovenia § 6  ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 

Čl. I

Predmet úpravy

 

        Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob určenia úhrady, výšku, úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu.

 

Čl. II

Spôsob určenia úhrady

 

        Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa skutočného rozsahu poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný životný úkon, nevyhnutnú prácu      v domácnosti  a za zabezpečenie  kontaktu

 

Čl. III

Výška úhrady

 

        Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby sa určuje nasledovne:

1.  Nevyhnutné životné úkony:

   

 

            a/     bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia,

                    pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri

                    presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka,

                    pomoc pri použití WC                                                                                   6,- Sk / deň

 

            b/     donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého

                     jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití                                                     8,- Sk / deň

  

             c/    dohľad                                                                                                          12,- Sk / deň

 

Nevyhnutné práce v domácnosti:

 

         a/    donáška uhlia , donáška dreva, vynesenie popola,.

                donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách

                a ich čistenie                                                                                                  8,- Sk / deň

         

          b/   nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace

                s prevádzkou domácnosti                                                                             14,- Sk / deň

 

          c/   práce spojené s udržiavaním domácnosti                                                      45,- Sk / deň

 

           d/    príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne

                  olovrantu alebo večere                                                                                  17,- Sk / deň

          

           e/    pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne

                 a ostatnej bielizne                                                                                            6,- Sk / deň

Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím

 

         a/   na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia

               iné verejné podujatia                                                                                       6,- Sk /deň

Čl. IV

Spôsob platenia úhrady

 

        Úhradu za poskytovanie opatrovateľskej služby platí opatrovaný občan poštovou poukážkou, príp. v hotovosti do pokladne  Obecného úradu v termíne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

                                                                                                                                                                  

Čl. V

Opatrovateľská služba

 

Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnych služieb ako špecializovaných činností na riešenie hmotnej núdze alebo na riešenie sociálnej núdze.

 

Opatrovateľskú službu možno poskytovať:

a/ občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodcom.

 

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému:

a/ sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo

b/ sa poskytuje celodenné, osobné riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods. 2 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci / v znení neskorších predpisov/ alebo

                 c/ je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosu chorobou a pri ochorení                  

                  touto nákazou.

 

Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana.

 

Opatrovateľská starostlivosť sa poskytuje aj formou konzultačnej paliatívnej činnosti v súlade s koncepciou paliatívnej medicíny prostredníctvom poradenskej hospicovej starostlivosti v priestoroch na to určených obcou.

 

 

 

Čl. VI

Záverečné ustanovenia

 

Vyhlásenie tohto nariadenia sa vykoná jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní.

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli v obci.

 

 

                                                                                                              MUDr. Viliam C í b i k , PhD.

                                                                                                                  starosta obce

                                                                                                                      

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka