Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VŠEOBECNÉ ZÁVÄ ZNÉ NARIADENIE č. 02/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.

Schválené: 16.12.2001

Vyhlásené: 16.12.2001

Účinnosť: 1.1.2002

VŠEOBECNÉ ZÁVÄ ZNÉ NARIADENIE   č. 02/2001
o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu.

Obecné zastupiteľstvo v Pruskom na základe ustanovenia § 6 zák. č. 369/1990 Z. z. (v platnom znení) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení v súlade so zákonom č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch (v platnom znení) (ďalej len ZP).

I.
Základné pojmy

1.    Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
2.    Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
3.    Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov (§ 2 ods. 2, 3, 14 zákona). Ktoré konkrétne odpady tvoria komunálny odpad vyplýva zo zoznamu komunálneho odpadu, ktorý tvorí prílohu VZN č. 2
4.    Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu /obci/ alebo pri ktorých nie je potrebné ohlásenie stavebnému úradu /obci/.

II.
Účel odpadového hospodárstva

1.    Účelom odpadového hospodárstva je:
a)    predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie,
b)    Zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a),
c)    Využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a) alebo b),
d)    Zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a), b) alebo c).

III.
Spoločné ustanovenia

1.    Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou ô podnikateľom, a produkuje ročne viac než 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 tonu ostatných odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva.
2.    Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva plní pre komunálne odpady ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou (ďalej len „drobné stavebné odpady“) obec, na ktorej území tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program podľa Zákona, sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.
3.    Pôvodca odpadu a obec sú okrem povinností podľa odseku 1 povinní vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva.
4.    Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
5.    Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.
6.    Zakazuje sa
a)    uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákon a týmto VZN,
b)    zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade so Zákonom,
c)    zneškodňovať odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu a zneškodňovanie odpadov spôsobmi D4 a D7 prílohy č. 3 zák. č.  223/2001 Z.z.
d)    riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,
e)    opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,
f)    vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,
g)    uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek vypúšťať zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy 
7.    Držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľovi autorizácie, t. z. osobitného oprávnenia udeleného Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s týmito odpadmi.
8.    Ak nie je ustanovené inak,  náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadov vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva; ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
9.    Ak je držiteľ odpadu znám, ale nezdržiava sa na území Slovenskej republiky , zabezpečí zneškodnenie odpadu okresný úrad, na území ktorého sa odpad nachádza, na náklady držiteľa odpadu.
10.    Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnení odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne okresnému úradu a obci, v územnom obvode ktorých sa nehnuteľnosť nachádza.
11.    Okresný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu štátnej správy alebo obce požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom; takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné  náklady.
12.    A fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inými a komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia § 19 ods. 1 písmena b), f), k) a m) a primerane ustanovenie odseku 1 písm. I) Zákona
IV.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi

1.    Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
2.    Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.
3.    Pôvodca komunálnych odpadom a drobným stavebným odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce.   
Taktiež je povinný:
a)    zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,    
b)    užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c)    ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
4.    Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce a s týmto všeobecne záväzným nariadením.
5.    Kto nakladá na území obce s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť s obcou a neuzatvorí zmluvu podľa §39 ods. 8 Zákona do konca roku 2001, nemôže po tomto termíne túto činnosť ďalej vykonávať.
6.    Obec pre plnenie povinnosť podľa § 19 ods. 1 písm. g) a h) Zákona je oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, potrebné informácie.
7.    Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.

V.
Systém zberu, prepravy a zneškodňovanie
komunálneho odpadu

1.    Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov
a)    zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia  v súlade so Zákonom,
b)    v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c)    zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu,
d)    zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov.

VI.
Zavedený systém zberu, prepravy
a zneškodňovania odpadu

1.    V obci Pruské je zavedený systém zberu komunálneho odpadu zo 110 l  smetných nádob prostredníctvom KUKA vozu.
2.    Pre zber druhotných surovín sú v obci rozmiestnené zberné kontajnery na sklo a plasty. Zber textilu, papiera a kovov sa vykonáva formou oznámenia v miestnom rozhlase a následne zozbieraním týchto druhotných surovín s priedomí pracovníkmi obce.
3.    Fyzické alebo právnické osoby s produkciou odpadu, ktorá presahuje štandartné množstvá alebo s osobitnými požiadavkami na organizáciu vývozu si dojednajú podmienky (veľkosť a typ zberných nádob a harmonogram vývozu) osobitne s vývozcom za zmluvnú cenu.
4.    Fyzické a právnické osoby sú povinné zhromažďovať odpady triedením podľa druhov postupne s tým, ako bude obec vytvárať podmienky pre ich separovaný zber.
5.    Drobný stavebný odpad zneškodní vývozca na základe dohody za zmluvnú cenu min. 2x do roka.

VII.
Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov

1.    Za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí obci miestny poplatok.
2.    Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území obce a za činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.
3.    Poplatok platí
a)    fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b)    právnická osoba, ktorá – podnikateľ, pri činnosti ktorej vzniká komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území obce, určenú na podnikanie
c)    fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa na území obce a slúžiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako záhrada, byt alebo nebytový priestor.
4.    Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru; ak je nehnuteľnosť byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak je vlastníkom štát alebo obec, je platiteľom správca.
5.    Platitelia poplatku, ktorí nie sú účastníkmi schváleného systému zberu komunálneho odpadu na území obce, sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto VZN, aby im obec mohla zabezpečiť potrebné zberné nádoby podľa schváleného systému zberu komunálneho odpadu.
6.    Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú platiteľmi poplatku.
7.    Platitelia poplatku sú povinní obci ohlásiť všetky zmeny ktoré sú rozhodné pre správne určenie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
8.    Sadzba poplatku môže byť 
a)    najmenej 80 Sk a najviac 1200 Sk za osobu a kalendárna rok alebo
b)    najmenej  80 Sk za osobu a kalendárny rok, ak poplatník za odpady preukáže, že využíva množstevný odber.
9.    Sadzba poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roku:
a)    pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo k prechodnému pobytu v obci,
b)    pokiaľ vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v kalendárnom roku, minimálne však vo výške ¼ ročného poplatku,
c)    pri nehnuteľnosti, alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ podľa priemerného počtu zamestnancov, pri činnosti ktorých vzniká komunálny odpad, 
d)    pri nehnuteľnosti, alebo byte, slúžiacemu na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích služieb podľa lôžkovej kapacity a podľa počtu zamestnancov tohto zariadenia,
e)    pri množstevnom zbere podľa množstva vzniknutých komunálnych odpadov.
10.    Výšku poplatku za osobu a kalendárny rok na nasledujúci kalendárny rok stanoví obec  vo VZN najneskôr do konca decembra bežného roku. V prípade, ak obec nestanoví výšku miestneho poplatku v uvedenom termíne platia v nasledovnom roku sadzby poplatku určené na predchádzajúce obdobie. O schválení výške poplatku je obec povinná informovať obyvateľom spôsobom v mieste obvyklým. 

11.    Obec vo VZN upraví aj zánik povinnosti platenia poplatku a ohlasovaciu povinnosť  zániku poplatkovej povinnosti, splatnosť a prípadné úľavy a oslobodenie od poplatkov, spôsob a lehotu na uplatnenie poplatkovej úľavy, spôsob, formu a miest pre zaplatenie poplatku, ako aj ďalšie nevyhnutné náležitosť vyberania poplatkov.
12.    Poplatok vyrúbi obec platobným výmerom. Ak poplatník za odpady preukáže, že využíva množstževný zber a poplatok platí spôsobom ustanoveným v tomto všeobecne záväznom nariadení, obec poplatok platobným výmerom nevyrubí.
13.    Pri vyrúbení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza obec z posledných jej známych údajov v čase vydávania platobného výmeru.
14.    Obec, ktorá poplatok spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti v jednotlivých prípadoch, podľa kritérií zákona o sociálnej pomoci (zák. č. 195/1998 Z.z. v platnom znení) poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa ods. 8 tohto VZN alebo môže poplatok odpustiť.
15.    Príjem poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov môže obec použiť výhradne na úhradu nákladov spojených so zberom, prepravou zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
16.    Obec nesmie príjem z tohto poplatku použiť na úhradu nákladov spojených s jej činnosťou pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev ktoré sú v správe obce, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.
VIII.
Obec

 Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
a)    prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a) Zákona),
b)    poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce a o držiteľoch autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami     a akumulátormi a starými vozidlami,
c)    dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi     so stavebnej činnosti s výnimku drobného stavebného odpadu.

IX.
Priestupky

1.    Priestupku sa dopustí ten, kto
a)    Zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN, (§ 18 ods. 3 písm. b) zákona,
b)    Uloží odpad na iné miesto než na miest určené obcou v tomto VZN (§ 18 ods. 3 písm. a) a §39 ods. 5 písm. c) zákona)
c)    Nesplní oznamovaciu povinnosť podľa č. III. ds. 10 tohto VZN (§ 18 ods. 6 zákona)
d)    Neposkytne obci požadované údaje podľa tohoto VZN (§ 39 ods. 9 zákona).
2.    Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 5000,- Sk.
3.    Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až d) prejednáva obec a výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.
4.    Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zák . č. 372/1990 Zb. v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak.


X.
Pokuty právnickým osobám

1.    Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 100 000,- Sk ak právnická osoba poruší povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia obce. Pokuta je príjmom obce.
2.    Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 1 dopustil; najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

V Pruskom 16. 12. 2001

XI.
Účinnosť

Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2002


Vyvesené, dňa 16.12.2001

Zvesené, dňa 01.01.2002  

 

Augustín Magdík
   starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka