Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce PRUSKÉ

Schválené: 9.12.2015

Vyhlásené: 9.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

 

Obecné zastupiteľstvo v  Pruskom na  základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zákona NR SR č. 582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) vydáva pre územie obce Pruské toto

 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce PRUSKÉ

 

Článok I.

Úvodné  ustanovenia

 

1.        Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „miestne dane“ a „miestny poplatok“)  na území obce Pruské.

2.        Obec Pruské (ďalej len „obec“) na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a)      daň z nehnuteľností,

b)      daň za psa,

c)      daň za užívanie verejného priestranstva,

d)     daň za ubytovanie,

e)      daň za predajné automaty,

f)       daň za nevýherné hracie prístroje.

3.        Obec na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné  odpady (ďalej len „poplatok“).

Zdaňovacím  obdobím miestnych daní uvedených v odseku 2. písm. a), b), e), f) a poplatku uvedeného ods. 3. tohto Čl. je kalendárny rok.

 

Článok II.

Daň z nehnuteľností

 

A)    Daň z pozemkov

1.        Správca dane určuje pre pozemky na území obce ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:

a)          orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty,

b)         záhrady,

c)          zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,

d)         lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy,

e)          stavebné pozemky.

0,37 %

0,37 %

0,37 %

0,37 %

0,37 %

0,37 %

 
B)    Daň zo stavieb

1.      Správca dane určuje pre jednotlivé druhy stavieb na území obce ročnú sadzbu dane zo stavieb
za každý aj začatý m² zastavanej plochy nasledovne:

a)

stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,                                                                        

 

0,070 €

b)

stavby na poľnohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

 

 

 

0,070 €

c)

chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

0,200 €

d)

samostatne stojace garáže,

0,270 €

e)

stavby hromadných garáži,

0,270 €

f)

stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou,

0,270 €

g)

priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú  administratívu,  

 

 

0,550 €

h)

stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,

 

 

0,925 €

g)

ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

0,130 €

2.      Ročná sadzba dane zo stavieb sa pri viacpodlažných budovách uvedených v tomto článku
v odseku 1. písm. a) sa zvyšuje o 0,05 €, písm. c) a g) o 0,20 € a písm. h) o 0,33 €  za každý aj začatý m² zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie okrem prvého podlažia.

 

C)    Daň z bytov

1.      Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov vo výške 0,070 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. 

 

D)    Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

1.      Správca dane oslobodzuje od platenia dane z pozemkov:

a)         pozemky na ktorých sú cintoríny,

b)        pozemky verejne prístupných parkov a priestorov športovísk.

 

Článok III.

Daň za psa

 

1.   Správca dane určuje ročnú sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok podľa miesta chovu nasledovne:

a)   v rodinných domoch                                                                                   6,- €

b)   v bytových domoch (činžového typu)                                                       10,- €

c)   strážny pes v objekte podnikateľského subjektu (PO, FO – podnikateľ)      6,- €

d)   v osadách Dolné a Horné Dĺžavy                                                                3,- €

 

Článok IV.

Daň za užívanie verejného priestranstva

 

1.        Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky
vo vlastníctve obce, ktorými sa rozumejú hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a šírke ochranného pásma komunikácie, námestia a námestíčka, chodníky, nábrežia riek a potokov, parky, zeleň, účelové plochy na športovanie, okolie podnikov a organizácií, bytových a rodinných domov, priestranstvá občianskej vybavenosti a parkoviská, okrem tých ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou obcí, alebo ku ktorým majú právo hospodárenia.

2.        Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci sú miesta označené príslušným dopravným značením.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky a  trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.

4.      Sadzbu  dane  za užívanie  verejného priestranstva určuje správca dane za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 0,50 € 
umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky                                        0,20 €
umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií                                 0,15 €
zabratie verejného priestranstva vrakom motorového vozidla                                     1,00 €

 

Náležitosti oznamovacej povinnosti vo forme písomného podania sú:

a)      meno, adresa (názov, sídlo, štatutárny zástupca), prípadne aj tel., e-mail kontakt,

b)     doklad preukazujúci oprávnenie na predmet činnosti (ak je potrebný),

c)      deň začatia a doba užívania verejného priestranstva,

d)     podklady pre spoľahlivý výpočet dane (rozmery a plocha, prípadne iné).

6.      Spôsoby vyberania dane:

a)       v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade,

b)   prevodným príkazom alebo vkladom v hotovosti na účet obce: IBAN: SK1056000000004481662002, BIC: KOMASK2X,  vedený v Prima banka Slovensko, a.s., variabilný symbol: číslo rozhodnutia alebo poštovou poukážkou na uvedený účet s uvedením variabilného symbolu.

 

Článok V.

Daň za ubytovanie

 

Správca dane určuje daň vo výške 0,40 € na osobu a prenocovanie.

2.        Pre účely dane za ubytovanie je prevádzkovateľ zariadenia povinný viesť evidenciu v „Knihe ubytovaných“. Kniha ubytovaných musí byť vedená v zviazanom zošite so zreteľným číselným označením strán alebo v elektronickej evidencii. V Knihe ubytovaných platiteľ vedie najmenej tieto údaje: meno a priezvisko ubytovaného, číslo dokladu totožnosti, miesto trvalého pobytu, dátum príchodu a dátum odchodu, počet prenocovaní a výšku a dátum zaplatenej dane.

3.        Daň za ubytovanie prevádzkovateľ vyberá pri nástupe daňovníka do zariadenia.

4.        O zaplatení dane prevádzkovateľ vypíše príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami.

5.        Prevádzkovateľ zariadenia doručuje písomne na adresu správcu dane alebo do podateľne na Obecnom úrade, 018 52 Pruské 1 z „Knihy ubytovaných“ v lehote do 15 dní odo dna skončenia kalendárneho štvrťroka, t.j. do 15.04., 15.07., 15.10. príslušného zdaňovacieho obdobia a 15.01. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia údaje potrebné k vyrubeniu dane, t.j. identifikačné údaje platiteľa, počet prenocovaní, výšku a dátum zaplatenej dane za príslušné obdobie.

6.        Správca dane vyrubí daň rozhodnutím.

7.        Daň prevádzkovateľ odvádza  obci Pruské nasledovne:

a)    v hotovosti do pokladne obce na Obecnom úrade,

b)   prevodným príkazom alebo vkladom v hotovosti na účet obce: IBAN: SK1056000000004481662002, BIC: KOMASK2X,  vedený v Prima banka Slovensko, a.s., variabilný symbol: číslo rozhodnutia alebo poštovou poukážkou na uvedený účet s uvedením variabilného symbolu.

8.        Prevádzkovateľ je povinný predložiť poverenému zamestnancovi správcu dane ku kontrole evidenciu vedenú podľa ods. 6 tohto čl. a účtovnú evidenciu týkajúcu sa ubytovania alebo na výzvu správcu dane priniesť evidenciu na pracovisko správcu dane.

9.        Od dane za ubytovanie sú oslobodené zariadenia poskytujúce služby prechodného ubytovania vo vlastníctve, resp. správe obce a vyššieho územného celku.

10.    Od platenia dane za ubytovanie sú oslobodení:

a)       držitelia preukazu ZŤP a ZŤPS,

b)       vlastník ubytovacieho zariadenia, jeho manželka (manžel),

c)       prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, jeho manželka (manžel),.

Daňovník, ktorý si chce uplatniť oslobodenie podľa písm. a), je povinný pri návšteve ubytovacieho zariadenia predložiť preukaz ZŤP (ZŤP-S), inak mu oslobodenie nebude priznané.

 

Článok VI.

Daň za predajné automaty

 

1.        Správca dane určuje sadzbu dane vo výške 30,- € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

2.        Na účely dane je daňovník povinný viesť evidenciu predajných automatov s uvedením:

a)          výrobné číslo predajného automatu,

b)         miesto jeho umiestnenia (prevádzkovania),

c)       dátum začatia prevádzky automatu.

6.        Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj identifikačným štítkom potvrdeným obcou.

7.     Od dane sú oslobodené predajné automaty umiestnené v školách, školských zariadeniach a zdravotníckych zariadeniach.

 

Článok VII.

Daň za nevýherné hracie prístroje

 

1.        Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje nasledovne:

a)      30,- € /rok  za elektronické prístroje na počítačové hry

b)      50,- €/rok za mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia
na zábavné hry.

2.        Na účely daňového konania pri dani z nevýherných hracích automatov je daňovník povinný viesť evidenciu obsahujúcu nasledujúce údaje o každom hracom prístroji:

a)           výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,

b)          miesto prevádzky,

c)           dátum začatia prevádzky hracieho prístroja.

3.      Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj identifikačným štítkom potvrdeným obcou.

Článok VIII.

Spoločné ustanovenia pre miestne dane

 

1.      Správca dane nevyrubuje daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje, ak táto v úhrne za jedného daňovníka neprekročí sumu 2,- €.

 

Článok IX.

Miestny poplatok

 

1.Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

2.Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:

a)vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,

b)správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „platiteľ“).

3.        V obci je zavedený kombinovaný zber komunálnych odpadov.

4.        Sadzba poplatku za komunálny odpad sa určuje nasledovne:

fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor podľa počtu osôb prihlásených k trvalému pobytu, resp. prechodnému pobytu vo výške 0,050 € za osobu a kalendárny deň (18,25 €/rok);
fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“) vo výške 0,026 € za osobu a kalendárny deň (9,49 €/rok);
právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie vo výške 0,026 € za osobu a kalendárny deň (9,49 €/rok);
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania vo výške:

·        0,021 €/l odpadu za typizovanú nádobu s objemom 110 l (60,06 €/kalendárny rok) s intervalom vývozu 26 x ročne, pokiaľ poplatník nepreukáže, že má zmluvne zabezpečenú likvidáciu odpadu iným vhodným spôsobom,

·        0,021 €/l odpadu za typizovanú nádobu s objemom 120 l (65,52 €/kalendárny rok) s intervalom vývozu 26 x ročne, pokiaľ poplatník nepreukáže, že má zmluvne zabezpečenú likvidáciu odpadu iným vhodným spôsobom,

·        0,021 €/l odpadu za typizovanú nádobu s objemom 1100 l (600,60 €/kalendárny rok) s intervalom vývozu 26 x ročne, pokiaľ poplatník nepreukáže, že má zmluvne zabezpečenú likvidáciu odpadu iným vhodným spôsobom.

5.        Sadzba poplatku za kilogram drobného stavebného odpadu sa určuje vo výške 0,018 €.

6.        Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie nasledovných podmienok:

a)    zánik trvalého alebo prechodného pobytu v obci,

b)   zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie.

c)    Zánik oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

7.        Obec v zdaňovacom období poplatok zníži o pomernú časť, ak poplatník preukáže, že sa v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval v mieste trvalého pobytu viac ako 90 dni zdaňovacieho obdobia a poplatok odpustí,  ak sa poplatník v mieste trvalého pobytu dlhodobo viac ako 9 mesiacov nezdržiava.

8.        Podkladmi pre zníženie a odpustenie sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce:

9.        Podkladmi pre odpustenie sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce:

·       pracovná zmluva alebo obdobný pracovnoprávny doklad,

·      potvrdenie o ubytovaní,

·      potvrdenie o návšteve školy, školského zariadenia,

·      potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,

·      potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti alebo sociálnej starostlivosti alebo

·      iný hodnoverný doklad preukazujúci nezdržiavanie sa na území obce v danom období.

V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

10.    Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

11.    Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu poplatku:

·        bezhotovostným prevodom alebo

·        hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo

·        hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu Pruské.

12.  Poplatok za drobný stavebný odpad sa uhrádza priamo obci v hotovosti v pokladni Obecného úradu pri odovzdaní odpadu na zbernom dvore.

13.  Správca dane môže na základe žiadosti poplatníka v individuálnych prípadoch na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona resp. tohto nariadenia vyrubený poplatok znížiť alebo odpustiť rozhodnutím.

14.    Obec nevracia preplatok nižší ako 3,- €.

 

Článok X.

Záverečné  ustanovenia

 

1.      Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce v zmysle zákona č. 582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.        Pokiaľ nie je v tomto VZN ustanovené inak platia ustanovenia zákona o miestnych daniach. V prípade, že niektoré ustanovenia tohto VZN nie sú v súlade so zákonom o miestnych daniach platia ustanovenia zákona o miestnych daniach.

3.        Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Pruské sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pruskom dňa 09.12.2015 a nadobúda právoplatnosť 15 dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Pruské, a účinnosť dňom 01.01.2016.

4.        Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 03/2014 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Pruské zo dňa 26.11.2014.

 

V Pruskom, dňa 09.12.2015

 

 

 

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

starosta obce 

 

 

 

 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka