Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2015 o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách obce Pruské

Schválené: 9.12.2015

Vyhlásené: 9.12.2015

Účinnosť: 24.12.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2015

 

o vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách obce Pruské.

 

Obec Pruské (ďalej len „obec“) podľa § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Z. z.. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 16 zákona 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým sa určujú podmienky a vyhradzujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov na území obce.

 

Článok 1

Základné pojmy

Volebné plagáty v zmysle tohto nariadenia sú všetky materiály vhodné na vylepovanie, ktorých účelom je oboznámenie občanov s volebným programom politických strán a kandidátov vstupujúcich do volebnej kampane.

 

Článok 2

Miesto na vylepovanie volebných plagátov

Obec týmto VZN vyhradzuje miesto, na ktorom možno v súlade s zákonom o volebnej kampani umiestňovať pred voľbami volebné plagáty a informácie politických subjektov vo volebných kampaniach výlučne na tabuli umiestnenej pod reštauráciou Furman s.č. 285.
Pre vylepovanie volebných plagátov sa na tabuli pre jednotlivých kandidátov vyhradzuje rovnaká plocha, ktorá závisí od počtu kandidátov a rozmerov tabule, plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
Vylepovanie plagátov na ostatných verejných priestranstvách obce nie je povolené.
Za likvidáciu vylepených plagátov po ukončení volebnej kampane sú zodpovedné politické strany a koalície.

Článok 3

Dodržanie nariadenia a sankcie

Za dodržanie ustanovení tohto nariadenia sú zodpovedné politické strany a koalície.
Porušenie tohto nariadenia bude postihované podľa § 20 ods. 2. zákona 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

 

Článok 4

Záverečné ustanovenie

Na tomto VZN obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Pruskom dňa 09.12.2015.
Dňom  účinnosti tohto VZN sa rušia všetky VZN a iné nariadenia obce vzťahujúce sa na vylepovanie plagátov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.

 

 

V Pruskom, dňa 09.12.2015

 

 

                                                                                  ...........................................

                                                                                  MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

                                                                                              starosta obce

 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka