Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č.1/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pruské

Schválené: 4.2.2009

Vyhlásené: 12.1.2009

Účinnosť: 4.2.2009

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PRUSKÉ č. 01/2009

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Pruské

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pruské na základe § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §§ 7 ods. 2, 4 a 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, vydáva pre územie obce Pruské toto všeobecne záväzné nariadenie:

 

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

 

 1. Týmto nariadením sa ustanovujú podmienky, vymedzuje okruh subjektov a upravuje postup poskytovania a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých formou dotácií z rozpočtu obce.
 2. Dotáciou pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie nenávratný účelový finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu obce Pruské.

 

Čl. II.

Pôsobnosť a vymedzenie subjektov

 

 1. Podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „VZN“/ môže obec poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je obec a fyzickým osobám – podnikateľom, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja obce; obec môže poskytnúť dotácie aj inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.
 2. Dotácie sú účelovo určené a poskytujú sa iba subjektom, ktorí svoje aktivity v obci významne rozvíjajú a to na podporu rozvoja všeobecne prospešných služieb, verejnoprospešných účelov a na podporu rozvoja podnikania a zamestnanosti podľa podmienok ustanovených týmto VZN /žiadatelia/.
 3. Všeobecne prospešnými službami /zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách v znení neskorších predpisov/ pre účely tohto VZN sú najmä:
 1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 2. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
 3. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 4. ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 5. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 6. výskum, vývoj, vedeckotechnické a informačné služby,
 7. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 8. služby na podporu rozvoja obce a zamestnanosti,
 9. zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
 1. Verejnoprospešné účely /zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách/ sú najmä:
 1. rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
 2. realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 3. ochrana a tvorba životného prostredia,
 4. zachovanie prírodných hodnôt,
 5. ochrana zdravia,
 6. ochrana práv detí a mládeže,
 7. rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy,
 8. humanitná pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.,

Čl. III.

Tvorba finančných prostriedkov určených na dotácie

 

 1. Zdrojom finančných prostriedkov na poskytovanie dotácií sú vlastné príjmy rozpočtu obce tvoriace sa v procese hospodárenia obce a mimorozpočtové prostriedky z rezervného fondu..
 2. Ďalším zdrojom finančných prostriedkov na poskytovanie dotácií sú dary a príspevky právnických a fyzických osôb.
 3. Základnou podmienkou pre poskytnutie dotácie je skutočnosť, že obec má v rozpočte pre tento účel určené finančné prostriedky.
 4. Obecné zastupiteľstvo vyčlení v rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok objem finančných prostriedkov, ktoré budú účelovo určené na možnosť poskytnutia dotácií.
 5. Poskytnutie dotácie nesmie zvyšovať dlh obce.

 

Čl. IV.

Podmienky poskytnutia dotácií

 

 1. Dotácie sa poskytnú na základe písomnej žiadosti doručenej do podateľne obecného úradu. Žiadosť musí byť doručená najneskôr do 31.októbra príslušného roka na nasledujúci rozpočtový rok.
 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie na štvrťrok, v ktorom plánuje uskutočniť akciu predkladá žiadateľ do konca predchádzajúceho štvrťroku.
 3. V mimoriadnych prípadoch je možné podať žiadosť aj v inom termíne.
 4. Dotáciu pre toho istého žiadateľa je možné poskytnúť max. dva krát v priebehu roka, nie však na tú istú akciu.
 5. Žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať:
 1. presné označenie žiadateľa ktorý o dotáciu žiada s uvedením všetkých identifikačných údajov /adresa sídla, IČO, bankové spojenie/, u fyzickej osoby podnikateľa, meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, živnostenský list,
 2. uvedenie osôb oprávnených konať v mene žiadateľa a oprávnených na uzavretie dohody,
 3. výšku požadovanej dotácie,
 4. odôvodnenie žiadosti, účelové vymedzenie požadovanej dotácie, rozsah požadovanej dotácie, finančné vyčíslenie nákladov, prípadne výšku spolufinancovania akcie.
 1. Obec je oprávnená z vlastnej iniciatívy preverovať skutočnosti uvedené v žiadosti, ako aj ostatné skutočnosti potrebné pre poskytnutie dotácie.
 2. Správu finančných prostriedkov určených na dotácie podľa týchto zásad, vykonáva starosta obce.
 3. O poskytnutí dotácie do 498,- € /15 003,- Sk vrátane rozhoduje starosta obce na základe doporučenia finančnej komisie obecného zastupiteľstva. O poskytnutých dotáciách informuje obecné zastupiteľstvo na najbližšom riadnom zasadnutí.
 4. O poskytnutí dotácie nad 498,- € /15 003,- Sk rozhoduje obecné zastupiteľstvo na základe doporučenia finančnej komisie a návrhu starostu obce.
 5. Finančná komisia je poradným orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva.
 6. Pri použití poskytnutej dotácie v rozpore s podmienkami ustanovenými týmto VZN je žiadateľ povinný vrátiť neoprávnene použitú dotáciu alebo jej časť v lehote 30 dní odo dňa ako bol na túto skutočnosť obecným úradom vyzvaný a zaplatiť sankciu vo výške 0,1% z neoprávnene použitej sumy za každý aj začatý deň neoprávneného použitia.
 7. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia na čerpanie v priebehu rozpočtového roku je povinný túto zúčtovať do 15.12. príslušného rozpočtového roku.
 8. Vyúčtovanie dotácie poskytnutej na jednu konkrétnu úlohu alebo akciu, je žiadateľ povinný vyúčtovať v lehote 30 dní odo dňa ukončenia úlohy alebo akcie. Ďalšie poskytnutie dotácie je podmienené vyúčtovaním už poskytnutej dotácie.
 9. O poskytnutej dotácii sa uzaviera písomná dohoda medzi obcou Pruské ako poskytovateľom dotácie a žiadateľom ako prijímateľom dotácie. Na uzavretie dohody je oprávnený starosta obce. Dohoda okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať:
 1. výšku dotácie,
 2. účel na ktorý sa dotácia poskytuje,
 3. povinnosť prijímateľa dotácie vyúčtovať dotáciu v lehotách ustanovených týmto VZN,
 4. sankcie za použitie poskytnutej dotácie v rozpore s týmto VZN alebo nevyúčtovanie už poskytnutej dotácie /Čl. IV. bod 11. tohto VZN/.
 1. Poskytnutú dotáciu v oblasti rozvoja telesnej výchovy a športu je možné použiť len na:
 1. úhradu nákladov na dopravu, výstroj, vybavenie, vecné ceny,
 2. výdavky na stravovanie vrátane výdavkov na nealkoholické nápoje pri športových akciách v rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o cestovných náhradách
 3. odmeny pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní týchto osôb /zmluvy zakladajúce pracovnoprávny vzťah alebo obdobný vzťah musia mať predpísané náležitosti a musia byť účastníkmi podpísané/.
 1. Dotácie sa neposkytujú na financovanie občerstvenia, na nákup darov a suvenírov, na odmeny nad rámec odmien podľa predchádzajúceho bodu /15. c)/.
 2. Dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a koalíciám týchto politických strán a politických hnutí.
 3. Dotácia sa neposkytne žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom roku podmienky zmluvy o poskytnutí dotácie nedodržal, zvlášť takému, ktorý včas a náležitým spôsobom nezúčtoval poskytnutú dotáciu.
 4. Plnenie podmienok dohody poskytnutej dotácie kontroluje hlavný kontrolór obce a ekonómka obecného úradu , ktorej táto povinnosť vyplýva z jej pracovnej náplne.
 5. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia v sume vyššej ako 6 650,- € /200 338,- Sk je povinný tieto prostriedky viesť na osobitnom účte.
 6. Žiadateľ k žiadosti priloží potvrdenie obecného úradu, že nemá voči obci žiadne záväzky.

 

Čl. V.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

 

 1. O vyúčtovaní poskytnutej dotácie sa vyhotovuje správa. Prílohou správy sú účtovné doklady ktoré musia mať predpísané náležitosti požadované zákonom o účtovníctve. K účtovným dokladom musia byť priložené prílohy /príjemky, výdajky, prezenčné listiny, dodacie listy, faktúry, potvrdenia o nákupe/. Pri zúčtovaní poskytnutej dotácie platiteľom DPH (daň z pridanej hodnoty) uznaná čiastka nesmie túto obsahovať.
 2. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie sa predkladá hl. ekonómke obecného úradu.
 3. Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej dotácie musia byť vrátené na účet obce Pruské v lehote 10 dní odo dňa predloženia správy o vyúčtovaní, najneskôr do 31.12. príslušného rozpočtového roka.

 

 

Čl. VI.

Vzťah k rozpočtu obce

 

 1. Poskytnuté dotácie sú výdavkom obce v súlade s § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
 2. Poskytnuté dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
 3. Poskytnutie dotácie nesmie ohroziť vecné a časové plnenie úloh obce, ktoré vyplývajú zo schváleného rozpočtu na príslušný rok.
 4. Poskytnutie finančných prostriedkov na dotácie z rozpočtu obce nesmie zvýšiť celkový  dlh obce na konci rozpočtového roka a podlieha koncoročnému zúčtovaniu. Poskytnuté finančné prostriedky je možné použiť len do konca príslušného rozpočtového roka.
 5. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

 

Čl. VII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Na poskytnutie dotácie v roku 2009 sa nevzťahuje ustanovenie ods. 1. Čl. IV. tohto VZN. O dotáciu možno žiadať v termíne do 31.3.2009.
 2. Týmto VZN sa ruší VZN č. 04/2003 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schválené dňa 30.6.2003
 3. VZN nadobúda právoplatnosť 15 dňom jeho vyvesenia.

 

Návrh tohto VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa:                                                 12.01.2009

Návrh tohto VZN zverejnený v miestnom rozhlase a web stránke dňa:                   12.01.2009

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:                                 30.01.2009

Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na web stránke dňa:        04.02.2009

VZN zvesené dňa:                                                                                                    19.02.2009

 

 

 

 

                                                                             ............................................

MUDr. Viliam Cíbik, PhD.

             starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadosť

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Pruské podľa VZN č. 01/2009

pre rok .......

 

A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

1. Úplný názov (meno) žiadateľa:

 

2. Sídlo (adresa), PSČ:

3. Okres:

4. Tel.:

Fax:

e-mail:

5. IČO žiadateľa

DIČ:

6. Štatutárny zástupca (meno, priezvisko):

    - rodné číslo

    - telefón

7. Právna forma žiadateľa:

8. Bankové spojenie:

Pobočka:

 

9. Číslo účtu:

Kód banky:

B. ÚDAJE O AKCII (PROJEKTE):

1. Názov akcie (projektu):

 

 

2. Predpokladaný termín uskutočnenia (realizácie):

3. Požadovaná výška dotácie v EUR/Sk:

Podiel na celkovom rozpočte v %:

4. Celkový rozpočet akcie (projektu) v EUR/Sk:

 

5. Odôvodnenie žiadosti o dotáciu:

 

 

 

6. Dátum, výška a účel  posledne obdržanej dotácie od obce:

 

7. Záväzky voči obci a jeho organizáciám:

 

 

           

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé.

 

V zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a sprístupnením uvedených údajov.

 

V ........................... dňa ..........................

 

 

Pečiatka:                                                                    Podpis štatutárneho zástupcu – konateľa,

                                                                                   oprávneného konať v zastúpení žiadateľa 

 

Rozpočet akcie (projektu)

 

Žiadateľ:

 

.......................................................................................................................................................

Názov akcie (projektu):

 

.......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

Termín konania: .............................................     Miesto konania: .............................................

 

 

Položka

Celkový rozpočet v Sk (€)

I. Predpokladané náklady na akciu (projekt) spolu:

 

Z toho:

 

1. mzdy a ostatné osobné náklady (špecifikovať)

 

 

2. prenájom priestorov na realizáciu projektu

 

3. ubytovanie

 

4. dopravné

 

5. propagačné materiály a publicita

 

6. ceny, plakety, diplomy

 

7. honoráre

 

8. ostatné náklady súvisiace s akciou (projektom) – konkretizovať:

 

    -

 

    -

 

    -

 

II: Predpokladané zdroje (výnosy) spolu:

 

1. Vlastné zdroje

 

2. Vstupné, poplatky

 

3. Sponzorské príspevky od iných organizácií

 

4. Dotácia z obce

 

5. Iné

 

 

III. Rozdiel:

 

 

Dátum:                             Pečiatka:

                                                                       

 

 

                                                                               Podpis štatutárneho zástupcu (konateľa),

                                                                               oprávneného konať v zastúpení žiadateľa

 

 

Vyúčtovanie

poskytnutej dotácie podľa VZN č. 01/2009 obce Pruské

 

Žiadateľ: .......................................................................................................................................

 

Názov akcie (projektu): ................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

Termín konania: .................................. Miesto konania: .............................................................

 

Číslo zmluvy: ...................................... zo dňa ............................................................................

 

Položka

Celkový rozpočet v Sk (€)

I. Skutočné náklady na akciu (projekt) spolu:

 

Z toho:

 

1. Prenájom priestorov na realizáciu projektu

 

2. Ubytovanie

 

3. Dopravné

 

4. Propagačné materiály a publicita

 

5. Ceny, plakety, diplomy

 

6. Honoráre

 

7. Ostatné  náklady súvisiace s akciou (projektom) –    konkretizovať:

 

   -

 

   -

 

   -

 

 

 

Výška poskytnutej dotácie spolu:

 

 

Text – druh výdavku

Doklad číslo

Suma v Sk (€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: K jednotlivým druhom výdavku priložiť kópie účtovných dokladov.

 

 

 

Rozdiel  - vrátiť na účet obce Pruské

 

 

 

 

Vyhlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní sú pravdivé.

 

 

Vyúčtovanie predkladá (meno a priezvisko) ................................................................................

 

Telefón: .................................................................e-mail ...........................................................

 

 

 

Dátum:                              Pečiatka:                        

 

 

 

Podpis štatutárneho zástupcu (konateľa),

oprávneného konať v zastúpení žiadateľa

 

 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka