Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pruské č.3/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

Schválené: 15.12.2016

Vyhlásené: 15.12.2016

Účinnosť: 15.12.2016

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PRUSKÉ č. 3/2016

O MIESTNOM POPLATKU ZA ROZVOJ

 

Obec Pruské v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a zákona  (ďalej len „zákon o miestnom poplatku za rozvoj“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj (ďalej len „Všeobecne záväzné nariadenie“ alebo „VZN“) v nasledovnom znení:

 

Článok 1

Základné ustanovenia a predmet úpravy

 

 1. Týmto VZN obec Pruské (ďalej len „obec“) podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení v spojení s § 2 zákona o miestnom poplatku za rozvoj ustanovuje pre územie obce Pruské, ktoré je tvorené jedným katastrálnym územím Pruské, miestny poplatok za rozvoj (ďalej len „poplatok“).
 2. Toto VZN určuje najmä jednotlivé sadzby poplatku podľa druhu stavieb a spresňuje niektoré podmienky výberu a správy poplatku na území obce Pruské.
 3. Všetky základné pojmy a podmienky, za ktorých je obec oprávnená tento poplatok na svojom území ustanoviť, sú obsiahnuté v zákone č. 447/2015 Z. z. o miestom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Článok 2

Sadzobník poplatku pre územie Obce Pruské

 

 1. Sadzba poplatku pre územie obce – mimo zastavané územie (extravilán), sa podľa druhu stavby za každý začatý m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby ustanovuje nasledovne:
 1. stavby na bývanie: 15,- EUR/m²;
 2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 10,- EUR/m²;
 3. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 15,- EUR/m²;
 4. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou: 15,- EUR/m².
 5. ostatné stavby: 10,- EUR/m²;
 1. Sadzba poplatku pre územie obce – zastavané územie obce (intravilán), sa podľa druhu stavby za každý začatý m² podlahovej plochy nadzemnej časti stavby ustanovuje nasledovne:
 1. stavby na bývanie: 5,- EUR/m²;
 2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 5 EUR/m²;
 3. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 10,- EUR/m²;
 4. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou: 10,- EUR/m²;
 5. ostatné stavby: 3,- EUR/m².

 

Článok 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Všetky ostatné podrobnosti o predmete poplatku, osobe poplatníka, základe poplatku, vzniku a zániku poplatkovej povinnosti, o spôsobe výpočtu poplatku, ako aj o vyrubení, splatnosti, platení, nároku na vrátenie poplatku a spôsobe použitia výnosov poplatku, ustanovuje zákon č. 447/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, pričom toto VZN má vo vzťahu k uvedeným zákonným opatreniam doplňujúci a spresňujúci charakter.
 2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. 8-3/2016 Obecného zastupiteľstva obce Pruské dňa 15.12.2016.
 3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017.

 

V Pruskom, dňa 15.12.2016

 

MUDr. Viliam Cíbik, PhD., starosta obce

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka