Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

Všeobecne záväzné nariadene obce Pruské č. 1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Pruské

Dátum zverejnenia návrhu: 14.5.2018

Schválené: 6.6.2018

Vyhlásené: 6.6.2018

Účinnosť: 21.6.2018

Všeobecne záväzné nariadene obce Pruské č. 1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Pruské
Obecné zastupiteľstvo obce Pruské podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa určujú podmienky a vyhradzujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane:
- volieb Národnej rady SR
- volieb Európskeho parlamentu
- volieb do orgánov samosprávnych krajov
- volieb do orgánov samosprávy obcí
- konania referenda
kandidujúcimi subjektmi.
Článok 1
Základné pojmy
Volebné plagáty v zmysle tohto nariadenia sú všetky materiály, vhodné na umiestňovanie na úradné, informačné tabule, ktorých účelom je oboznámenie občanov s volebným programom politických strán a kandidátov, vstupujúcich do volebnej kampane.
Článok 2
Miesta na umiestňovanie volebných plagátov
Obec Pruské týmto nariadením vyhradzuje miesto, na ktorom možno v súlade so zákonom o volebnej kampani umiestňovať pred voľbami volebné plagáty a informácie politických subjektov vo volebných kampaniach výlučne na tabuli umiestnenej na verejnom priestranstve pod reštauráciou Furman s.č. 285.
Článok 3
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov
1. Volebné plagáty sa na mieste vyhradenom v čl. 2 tohto VZN umiestnia v súlade so zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov.
2. Plocha na umiestňovanie volebných plagátov je určená pre všetky kandidujúce strany, ktoré kandidujú vo voľbách, v prípade referenda pre strany, ktoré informujú o referende.
3. Rozdelenie vyhradenej plochy pre jednotlivé volebné plagáty vykoná obec po doručení zoznamov zaregistrovaných kandidátov alebo politických strán pre príslušné voľby.
4. Takto vyhradená plocha bude k dispozícii zaregistrovaným kandidátom až do skončenia volebnej kampane.
5. Toto nariadenie sa nevzťahuje na umiestňovanie volebných plagátov na informačných a reklamných zariadeniach (billboardoch a iných plochách) a na objektoch a verejných plochách, ktoré nie sú vo vlastníctve obce.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Pruské dňa 06.6.2018.
2. Zmeny a doplnenia tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Pruské.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom jeho vyvesenia.
V Pruskom, dňa 06.6.2018
..........................................
MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
starosta obce

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka