Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

Dátum zverejnenia návrhu: 14.5.2018

Schválené: 6.6.2018

Vyhlásené: 6.6.2018

Účinnosť: 21.6.2018

Obecné zastupiteľstvo obce Pruské na základe ust. § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších právnych predpisov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2018
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenie
§ 1
Účelom tohto nariadenia je upraviť spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v prípade, ak nie je možné ich odvádzať verejnou kanalizáciou.
DRUHÁ ČASŤ
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
§ 2
1. V prípade prerušenia dodávky pitnej vody do domácností z dôvodu poruchy na verejnom vodovode, ohrozenia života a zdravia ľudí alebo majetku, vykonávania plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác, obmedzeného zásobovania vodou, alebo poruchy na vodovodnej prípojke ak je vodovodná prípojka majetkom vlastníka verejného vodovodu zabezpečí prevádzkovateľ verejného vodovodu náhradnú dodávku pitnej vody prostredníctvom jej dovozu cisternami v rozsahu núdzového zásobovania pitnou vodou na určené odberné miesta.
2. V obci Pruské sa stanovujú tieto odberné miesta pre náhradne zásobovanie pitnou vodou:
- pri štadióne TJ Považan na parkovisku pred vstupnou bránou na pozemku parc. č. KNC 37/1;
- na komunikácii za OZS Pruské súp. č. 293 na parc. č. KNC 254/3;
- na miestnej komunikácií parc. č. KNC 162 pri rodinnom dome súp. č. 341 ;
- na miestnej komunikácii na parc. č. KNC 754/1 pri budove súp. č. 559;
- na miestnej komunikácii na parc. č. KNC 352/1 pri rodinnom dome súp. č. 221;
- na miestnej komunikácii na parc. č. KNC 1014/3 pri rodinnom dome súp. č. 522;
- na miestnej komunikácii na parc. č. KNC 357 pri rodinnom dome súp. č. 137;
- na miestnej komunikácii na parc. č. KNC 556/1 pri bytovom dome súp. č. 87;
- na miestnej komunikácii na parc. č. KNC 653/1 rodinnom dome súp. č. 56
- na miestnej komunikácii na parc. č. KNC 68/3 pri bytovom dome súp. č. 391
TRETIA ČASŤ
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
§ 3
V prípade prerušenia činnosti verejnej kanalizácie pre 3x 19 b.j. v správe obce Pruské z dôvodu poruchy, ohrozenia života a zdravia ľudí alebo majetku, vykonávania plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác, alebo poruchy na kanalizačnej prípojke, ak je kanalizačná prípojka majetkom vlastníka verejnej kanalizácie prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zabezpečí ich náhradné odvádzanie odpadových vôd odvozom na čistiareň odpadových vôd.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 4
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Pruské dňa 06.6.2018.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Pruské.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom jeho vyvesenia.
V Pruskom, dňa 06.6.2018
...........................................
MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
starosta obce
 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka