Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o zneškodňovaní obsahu žúmp

Dátum zverejnenia návrhu: 14.5.2018

Schválené: 6.6.2018

Vyhlásené: 6.6.2018

Účinnosť: 21.6.2018

Obecné zastupiteľstvo obce Pruské na základe ust. § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a t o t o
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2018
o zneškodňovaní obsahu žúmp
§ 1
Všeobecné ustanovenia
1. Toto nariadenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp v katastrálnom území obce Pruské pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovaní.
2. Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku určená na akumuláciu odpadových vôd z domácností.
§ 2
Zneškodňovanie obsahu žúmp
1. Ten kto akumuluje odpadové vody v žumpe musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických, alebo fyzických osôb.
2. Odpadové vody akumulované vo vodotesných žumpách musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.
§ 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Pruské dňa ...............
2. Zmeny a doplnenia tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Pruské.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom jeho vyvesenia.
V Pruskom, dňa 06.6.2018
..........................................
MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
starosta obce
 

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka