Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VZN na obnovenie a udržiavanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných občanov

Schválené: 27.3.2003

Účinnosť: 1.4.2003

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.02/2003/A

Na obnovenie a udržiavanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných občanov

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí dňa 27. marca 2003 uznieslo v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na tomto všeobecne záväznom nariadení /ďalej len nariadenie/:

Čl. 1
Účel nariadenia

Účelom tohto nariadenia je vytvoriť organizačné a vecné predpoklady prostredníctvom obce a celoštátneho „Programu udržiavania pracovných návykov evidovaných nezamestnaných občanov“ na ich účasti pri vykonávaní vhodných pracovných činností realizovaných obcou /ďalej len program/. Táto činnosť vyplýva z povinnosti § 3 ods. 3, písm. a/ zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zák. č.245/2000 Z.z. o zamestnanosti a zák. č. 195/1997 Z.z. o sociálnej pomoci.

Čl. 2
Vhodná pracovná činnosť

1. Program sa bude realizovať vykonávaním vhodných pracovných činností v zmysle uznesenia č. 04/2003 OZ to dňa 24.02.2003 bod B/ ods. 9
2. Pri vykonávaní vhodných pracovných činností sa zohľadňuje zdravotný stav, vzdelanie a dĺžka praxe evidovaného nezamestnaného a doba evidencie min. 90 dní.

Čl. 3
Povinnosti obce
1. Určuje časový rozvrh účasti evidovaného nezamestnaného občana na programe podľa svojich potrieb tak, aby sa na programe vystriedali všetci evidovaní nezamestnaní občania, ktorí spĺňajú podmienky programu.
2. Určuje vhodné pracovné činnosti, ktoré budú vykonávať evidovaní nezamestnaní občania v rozsahu 20 hodín týždenne počas časového rozvrhu.
3. Vedie evidenciu o počte hodín odpracovaných v rámci programu a tento údaj písomne predkladá Okresnému úradu práce.
4. Vedie evidenciu vyznačených evidovaných nezamestnaných občanov, ktorí sa programu v príslušnom kalendárnom mesiaci nezúčastnili a túto predkladá Okresnému úradu práce.
5. Poučí evidovaného nezamestnaného občana o povinnosti dodržiavať predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní vhodných pracovných činností.
6. Uzatvoriť poistnú zmluvu na úrazové poistenie pre pracovné miesto.

Čl. 4
Povinnosti evidovaného nezamestnaného občana

1. Evidovaný nezamestnaný občan zaradený do projektu je povinný osobne sa zúčastňovať na aktivitách projektu.


2. Pracovné činnosti je povinný vykonávať podľa pokynov obce.
3. Evidovaný nezamestnaný občan sa na pracovnej činnosti v rámci projektu zúčastní zásadne len v mieste trvalého bydliska.

Čl. 5
Prechodné ustanovenie

1. Účasť evidovaného nezamestnaného na programe má väzbu na podporu v nezamestnanosti, resp. sociálnu dávku.
2. Evidovaný nezamestnaný zapojený v programe nie je v pracovnom pomere, preto si nemôže uplatňovať nároky podľa ZP.
3.
Čl. 6
Záverečné ustanovenie

1. Zmenu, alebo doplnky tohto nariadenia možno vykonať iba uznesením obecného zastupiteľstva so súhlasom trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov.
2. VZN na obnovenie a udržanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2003.V Pruskom 27. marca 2003


MUDr. Viliam C í b i k, PhD.
starosta obce

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka