Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám na území obce Pruské

Účinnosť: 1.1.2004

V š o b e c n e z a v ä z n é n a r i a d e n i e o b c e  P R U S K É č. 4/2003

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým
osobám na území obce Pruské


V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e

obce Pruské č. 4/2003 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám na území obce Pruské. obecné zastupiteľstvo v Pruskom na základe § 27 odst. 2 zák. NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Pruské.

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

1. Účelom tohto nariadenia je upraviť postup pri poskytovaní dotácií jednotlivým subjektom.
2. Dotácie môžu byť poskytované fyzickým a právnickým osobám len za predpokladu, že majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Pruské. /§ 27 ods. 2 cit. Zákona /.
3. Poskytovanie dotácií je viazané na preukázanie opodstatnenosti takéhoto poskytnutia.

PRVÁ ČASŤ
Poskytovanie dotácií

Čl. 2

Všeobecné podmienky

Dotácie možno poskytnúť fyzickým a právnickým osobám, pokiaľ:
- nie sú v likvidácií
- nemajú nedoplatky na daniach a poplatkoch voči poskytovateľovi
- dodržiavajú VZN v obci Pruské
- neboli riešení KVOP za priestupok voči obci Pruské

Čl. 3
Žiadosť

1. Dotácie sa poskytujú:
a/ na základe písomnej žiadosti
b/ z vlastného podnetu obce, príp. ním zriadených subjektov

2. Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie musí obsahovať minimálne:
- presné označenie žiadateľa, doložené dokladmi
- špecifikáciu predmetu, na ktorý sa má dotácia poskytnúť / krátky projekt /
- rozsah dotácie
- časové rozčlenenie
K žiadosti je potrebné doložiť doklady osvedčujúce zhora uvedené skutočnosti.

3. Obec je povinná preskúmať z vlastnej iniciatívy možnosti poskytovania dotácií pre vybrané
subjekty, a to v nasledovných oblastiach:
- zdravotníctvo
- školstvo
- sociálna oblasť
- kultúra
- šport
- životné prostredie
Čl. 4
Účel poskytovania dotácií

1. Použitie dotácií je viazané v súlade s ust. § 27 odst. 2 zák. NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách na dve oblasti:
- na konkrétne akcie
- na vopred určený okruhy potrieb
Pod konkrétnymi akciami rozumieme akciami rozumieme akcie investičného aj neinvestičného charakteru realizované na území obce.
Pod vopred určenými okruhmi potrieb v podmienkach obce rozumieme najmä:
- zabezpečenie zdravotníckych služieb
- zabezpečenie rozvoja školstva a vzdelanosti
- zabezpečenie rozvoja kultúry
- zabezpečenie rozvoja športu
- v prípade právnických osôb, ktoré sú viazané osobitnou formou na rozpočet obce, bude čerpanie poskytnutej dotácie priamo zahrňované a sledované v príslušnej kapitole o rozpočte

Čl. 5
Poskytovanie dotácie

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje vo všetkých prípadoch.

DRUHÁ ČASŤ
Forma poskytovania dotácií

1. Dotácie sa poskytujú na základe písomnej dohody
2. Písomná dohoda o poskytnutí dotácie musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
- formu poskytnutia
- výšku dotácie
- účelové vymedzenie použitia dotácie
- záväzok vrátiť dotáciu v prípade, že sa nepoužije na účel uvedených v písomnej dohode
3. Písomnú dohodu za obec podpisuje starosta obce

TRETIA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Dotácie podliehajú ½ ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce Pruské, najneskôr k 30.07. a 30.01. nasledujúceho roka.
2. Výdavky budú rozpísané položkovite v zmysle platných predpisov o účtovníctve. Prílohou zúčtovania budú fotokópie účtovných dokladov.
3. Každoročne Obecné zastupiteľstvo v Pruskom stanovuje rozsah finančných prostriedkov určených na dotácie.
Tento rozsah možno meniť, pokiaľ sa ukáže, že dotácia je potrebná na zabezpečenie verejnoprospešných činností.
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Pruskom.

Obec ukladá sankčné opatrenie – pri nedodržaní vyššie uvedených ustanovení vo forme vrátenia dotácie v nedokladovanej výške. V prípade neoprávnených výdavkov bude obec Pruské požadovať vrátenie finančných prostriedkov v celej výške neoprávnených výloh.
5. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Pruskom dňa 30.6.2003.
6. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2004.


MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
starosta obce

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka