Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN obce Pruské

VZN o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatiach

Účinnosť: 23.8.2004

Obecné zastupiteľstvo v Pruskom na základe § 11 odst. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a zákona SNR č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach
s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenia č.02/2004
O VEREJNÝCH KULTÚRNYCH, TELOVÝCHOVNÝCH, ŠPORTOVÝCH A TURISTICKÝCH PODUJATIACH

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Účelom všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť postup pri organizovaní verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatí na území obce Pruské.

Verejnými kultúrnymi podujatiami podľa tohto nariadenia sú verejnosti prístupné:
a/ divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia
b/ koncerty, hudobné a tanečné produkcie
c/ výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia prác ľudovej výtvarnej tvorivosti
d/ festivaly a prehliadky v oblasti kultúry umenia
e/ tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy

Za kultúrne podujatia sa považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.
Verejnými telovýchovnými, športovými a turistickými podujatiami sa podľa tohto nariadenia rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov v oblasti telesnej kultúry ¹), ktoré sú prístupné kultúrnej verejnosti.
Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

Ustanoveniami tohto nariadenia sa nevzťahujú na podujatia, ktoré sa konajú:
a/ v priestoroch ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ak sú organizátormi a podujatia iba príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov
b/ v priestoroch škôl a školských zariadení, ak sú organizátormi a účastníkmi podujatia iba žiaci alebo študenti škôl
c/ v priestoroch zariadení sociálnej starostlivosti, ak sú organizátormi a účastníkmi podujatia ich zverenci.

Článok 2
Organizátor - Usporiadateľ

Organizátormi – usporiadateľmi / ďalej len usporiadateľ / podujatí môžu byť fyzické alebo právnické osoby, alebo podnikateľské subjekty.

Článok 3
Oznamovacia povinnosť

Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie na území obce Pruské Obecnému úradu najneskôr 7 dní pred uskutočnením podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je povinný usporiadateľ podujatia oznámiť bezodkladne.
Usporiadatelia podujatí, pre ktorých organizovanie podujatí vyplýva z ich hlavného zamerania, predmetu činnosti alebo podnikania povoleného podľa osobitných predpisov ²) sa môžu dohodnúť na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.

V oznámení o verejných kultúrnych podujatiach usporiadateľ uvedie:
a/ označenie usporiadateľa ( pri právnických osobách formu, IČO, DIČ a pri fyzických osobách rodné číslo) a jeho presnú adresu, resp. sídlo
b/ názov a účel podujatia, deň, miesto a čas jeho konania
c/ opatrenia, ktoré budú vykonávané, aby nedošlo narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia a životného prostredia
d/ ak je plánovaných viac podujatí, možno ich ohlásiť formou oznámení s určením dátumu a času jednotlivých podujatí.

Oznámenie usporiadateľa telovýchovných, športových a turistických podujatí obsahuje:
a/ označenie usporiadateľa ( pri právnických osobách formu, IČO, DIČ a pri fyzických osobách rodné číslo ) a jeho presnú adresu, resp. sídlo
b/ názov a účel podujatia, deň, miesto a čas jeho konania
c/ predpokladaný počet účastníkov
d/ opatrenia, ktoré budú vykonané, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia a životného prostredia
e/ východiskové miesto, trasu a miesto skončenia podujatia.

Článok 4
Miesto konania podujatia

Ak sa má podujatie konať mimo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú, alebo ak sa majú konať dve alebo viac podujatí v rovnakom priestore a čase, môže starosta obce navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na konanie, než sa uvádza v oznámení.
Starosta obce môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva, či inak zásadným spôsobom obmedzovalo obyvateľov obce.

Na rozhodovanie podľa ods. 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy a o správnom konaní. ³) Opravný prostriedok proti zákazu podujatia nemá odkladný účinok.

Článok 5
Podmienky konania podujatia

Usporiadateľ je povinný zabezpečiť verejný poriadok počas priebehu podujatia, zachovať príslušné autorské práva, daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné právne predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávneným orgánom.

Usporiadatelia podľa čl.3 odst. 3 tohto všeobecne záväzného nariadenia sú povinní vypracovať organizačné poriadky, bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu zdravia pre podujatia organizované v priestoroch alebo v priestranstvách zriadených alebo používaných na tento účel a zabezpečiť ich zverejnenie.

Ak sa usporiadateľovi pri narušení pokojného priebehu podujatia nepodarí zabezpečiť verejný poriadok, požiada o potrebnú pomoc útvar policajného zboru. Môže tak urobiť i vtedy, ak sa účastníci po skončení podujatia pokojne nerozídu.


Článok 6
Povinnosti a oprávnenia usporiadateľa pri organizovaní telovýchovných, športových a turistických podujatí


Usporiadateľ je povinný zriadiť usporiadateľskú službu a riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení, a riadne ho skončiť.
Členom usporiadateľskej komisie môže byť osoba staršia ako 18 rokov s osobitnou prípravou alebo osoba riadne poučená. Člen usporiadateľskej služby preukazuje svoje oprávnenie viditeľne umiestneným preukazom vydaným usporiadateľom podujatia.

Usporiadateľ má nasledujúce oprávnenia:
a/ presvedčiť sa, či sa podujatia zúčastňujú iba účastníci na to oprávnení
b/ presvedčiť sa zakaždým, či účastníci nevnášajú do priestorov alebo priestranstiev podujatia alkoholické nápoje, strelné zbrane, výbušniny, dymovnice, delobuchy a iné výbušné zariadenia, dýky, reťazce, palice, tyče, fľaše a čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším prostriedkom
c/ presvedčiť sa, ak účastník podujatia je zjavne pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných prostriedkov, v prípade opodstatneného podozrenia oznámiť rozhodujúcu skutočnosť neodkladne polícii SR
d/ upozorniť účastníkov na nevhodnosť ich správania a požadovať, aby od neho upustili, ak svojím správaním narúšajú pokojný priebeh podujatia
e/ zabrániť v účasti, vyviesť účastníkov a ich ďalšiu účasť na podujatí zakázať, ak napriek upozorneniu opakovane alebo iným zvlášť závažným spôsobom narúšajú pokojný priebeh podujatia

Článok 7
Povinnosti účastníkov podujatia

Účastníci podujatí sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľa a usporiadateľskej služby a zdržať sa všetkého, čím by narušovali pokojný priebeh podujatia.
Účastníci podujatia nesmú mať pri sebe strelné zbrane, výbušniny, dymovnice, delobuchy a iné výbušné zariadenia, dýky, reťaze, palice, tyče, fľaše a čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším.
Ak poruší účastník podujatia povinnosti uvedené v ods. 1 a 2, je povinný na pokyn usporiadateľa podujatie opustiť.
Po skončení podujatia sú jeho účastníci povinní pokojne sa rozísť.

Článok 8
Dozor nad podujatiami

Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa čl. 3 tohto nariadenia.
Dozor vykonávajú pracovníci Obecného úradu na základe poverenia starostu obce / ďalej len dozorný orgán /.
Dozorný orgán upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky môže mať ich neodstránenie.

Dozorný orgán podujatie zakáže alebo preruší, ak sa na podujatí porušujú ľudské práva alebo sloboda.
Podujatie možno zakázať aj z dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo obci alebo by bolo v rozpore s týmto nariadením.
Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia treba doručiť usporiadateľovi do troch dní. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok.


Článok 9
Kontrolná činnosť

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
- hlavný kontrolór obce
- poverení pracovníci obce
- poslanci obecného zastupiteľstva
- členovia kultúrnej komisie a komisie športovej a verejného poriadku

Článok 10
Sankcie

Usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia, ktorý je právnickou osobou, môže starosta obce za nesplnenie oznamovacej povinnosti, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu do 200.000,- Sk. Pokuta je príjmom obce.
Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia, ktorý je fyzickou osobou, je postihnuteľný za porušenie tohto nariadenia v zmysle § 32 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Usporiadateľovi verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia za nesplnenie oznamovacej povinnosti, za usporiadanie alebo pokračovanie v podujatí, ktoré bolo zakázané, alebo za porušenie inej dôležitej povinnosti môže obec uložiť pokutu do 30.000,- Sk.

Priestupku sa pri verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach dopustí ten, kto:
a/ neuposlúchne poriadkové opatrenia usporiadateľa alebo členov usporiadateľskej služby alebo týmto osobám bráni v plnení ich povinností.
b/ neoprávnene sťažuje účastníkom prístup na podujatie, neprístojným správaním bráni účastníkom v splnení účelu podujatia alebo bráni, aby sa po jeho skončení pokojne rozišli
c/ ako účastník podujatia má pri sebe alebo vnáša do priestorov alebo priestranstiev podujatia strelné zbrane, výbušniny, dymovnice, delobuchy a iné výbušné zariadenia, dýky, reťaze, palice, tyče, fľaše a čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším.
Za takýto priestupok je možné uložiť pokutu do 3.000,- Sk.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Pruskom dňa 05.08.2004 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Vyvesené, dňa 05.8.2004
Zvesené, dňa 05. 8.2004
Nadobudnutie právoplatnosti, dňa 23.8.2004


MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
starosta obce


¹) §2 odst. 2 zákona NR SR č.288/1997 Z.z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
²) zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zákon 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
³) zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Za obsah zodpovedá
Obec Pruské

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Oznam o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k 01. 09. 2017

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča Pruské oznamuje zákonným zástupcom, ktorí podali písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy od 01. 09. 2017, že v prijímacom konaní bolo zaevidovaných celkovo 60 žiadostí. Voľná kapacita v materskej škole k 01. 09. 2017 je pre 38 detí, riaditeľka školy teda vydala 38 rozhod

Zošliapavanie odpadu

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, papierovú škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme.  Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše vo vreciach, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy papierových krabíc často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z po

Úplná uzávierka mosta cez Vážsky kanál

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že od 27. novembra 2018 od 01:00 hod. bude úplná uzávierka cestného mosta ponad Vážsky kanál v Ilave až do odvolania z dôvodu jeho havarijného stavu. http://www.ilava.sk/libra…/files/akt_tsk_uzavierka-mosta.pdf  

Ťažba štrkopieskov v Podvaží - odpoveď z MŽP SR

Odpoveď na žiadosť starostu obce ohľadne ťažby štrkopieskov v Podvaží.    Vážený pán starosta, generálnou riaditeľkou sekcie geológie a prírodných zdrojov som bol poverený, aby som odpovedal na Vašu žiadosť týkajúcu sa zámeru využívania štrkopieskov, ktorý ste pracovne nazvali „štrkopiesky Podvažie“. V Informačnom systéme posudzovania vply

webygroup
ÚvodÚvodná stránka